07 - Provádění tance Contrapasso nebo Ballo del Fiore - ND

Doporučení VII.
Při provádění tance zvaného Contrapasso, nebo Ballo
del Fiore
, se má obdobně dodržovat tento
řád a pravidlo.

AVERTIMENTO VII.
Nel fare il Balletto chiamato il Contrapasso, ò Ballo
del Fiore, similmente si deve tenere questo
Ordine, & Regola.

D. Můj pane mistře, jsou takoví, kteří jsou toho názoru,
že při tančení Ballo del Fiore, má onen kníže či kavalír
svobodu dát květ té, kterou si vybere
z dam, které tančily onen tanec: je to tak, či ne?

D. SIGNOR Maestro mio, ci sono alcuni, li quali son di parere,
che nel fare il Ballo del Fiore, sia in libertà di quel
Principe, ò Cavaliere che sia, il dare il Fiore, à qual si voglia
di quelle Dame, che ballino questo Ballo: stà egli cosi, ò nò?

M. Abych ti to zodpověděl, povím, že v tomto tanci je ošklivým skutkem
dát jej jiné než té, která z nich vstala první, očekává se,
že ji potká ona pocta, protože všechny předstihla tím, že povstala
jako první, Podobně by to bylo při tančení tance zvaného Contrapasso
v kruhu, a ještě v dalším tanci zvaném Furioso.

M. A questo rispondendo, dico, che à quel Ballo è brutto atto à
darlo ad un'altra, che à quella che egli hà prima levata, atteso
che à quella tocca questo honore, perche precede à tutte come prima
levata; che il simile sarebbe à fare il Balletto chiamato il Contrapasso
in Ruota, & anchora all'altro Ballo chiamato il Furioso.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti