Bassa Toscana - IB

BASSA TOSCANA
Balletto od M. Battistina;
KU CHVÁLE SLOVUTNÉ PANÍ
PANÍ PANTY CRESCENZA PATRITII,
ušlechtilé paní Římské.

BASSA TOSCANA
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIG. PANTA CRESCENZA PATRITII,
Gentildonna Romana.

Muž uchopí náležitou ruku
dámy, dělají trochu proti sobě Riverenzu
a dvě Continenze, pak se pustí a udělají
dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario v točení
doleva, začínají levou; totéž
udělají opačně. Pak se uchopí za
ruce a udělají dvě Continenze gravi, muž pustí pravou ruku
dámy a udělají spolu Riverenza.

L'Huomo pigliarà la man'ordinaria della
Dama, & faranno un poco all'incontro la Riuerenza,
con due Continenze; poi lasciandosi, faranno
due Passi graui, & un Seguito ordinario volto
alla sinistra, principiando col sinistro; & il medesimo
faranno per contrario: poi pigliaranno le
mani, & faranno due Continenze graui: & lasciando l'Huomo la man
destra della Dama, faranno insieme la Riuerenza.

Druhá část.
Procházejí se a dělají dvě Puntate, dva Seguiti, pustí
zmíněnou ruku a udělají dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario v točení
doleva, začínají levou; totéž dělají opačně
v točení doprava. Pak se uchopí za obě ruce a udělají dvě
Continenze, pustí se a couvají dvěma Passi gravi v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, proti sobě udělají Riverenzu.

Seconda parte.
Passeggiando faranno due Puntate, & due Seguiti, & lasciando
detta mano, faranno due Passi graui, & un Seguito ordinario volti
alla sinistra, principiando col sinistro: il medesimo faranno per contrario,
voltando alla destra; pigliandosi poi con amendue le mani, faranno due
Continenze: & lasciandosi, si ritiraranno con due Passi graui fiancheggiati
indietro, & all'incontro faranno la Riuerenza.

Třetí část.
Muž sám udělá dvě Puntate dopředu, dvě Riprese gravi
doleva a tři Trabuchetti. Místo těchto Trabuchetti může udělat
jeden krok (Passo) doleva levou nohou Riverenzu pravou, na způsob
Barriery. Totéž udělá znovu na druhou stranu, začíná
opačně. Spolu pak udělají dva Seguiti v točení doleva, nakonec se
ocitnou proti sobě, dotknou se rukama a udělají dva
Passi gravi dozadu a Riverenzu.

Terza parte.
L'Huomo solo farà due Puntate innanzi, con due Riprese graui alla
sinistra, & tre Trabuchetti, in luogo de'quali Trabuchetti potrà fare
un Passo alla sinistra col piè sinistro, & la Riuerenza col destro, à modo
di Barriera; il medesimo tornarà à fare un'altra volta, principiando
per contrario: dopò insieme faranno due Seguiti volti alla sinistra, et trouandosi
al fine di essi incontro, si toccaranno le mani & faranno due
Passi graui indietro, & la Riuerenza.

Čtvrtá část.
Dáma sama udělá tutéž variaci, kterou dělal muž;
pak dělají spolu všechny uvedené věci.

Quarta parte.
La Dama farà la medesima mutanza, che harà fatta l'Huomo;
poi faranno insieme l'altre cose dette.

Pátá část.
Spolu udělají dvě Puntate dopředu a dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati),
začínají je levou. Pak se uchopí za ruce, udělají dvě Continenze
a Riverenzu, pustí se a točí se dvěma Seguiti
doleva, v jejich závěru se ocitnou proti sobě, opět se dotknou
rukama, pak se pustí, couvají a udělají dva Passi
gravi
dozadu, a Riverenzu.

Quinta parte.
Insieme faranno due Puntate innanzi, & due Seguiti fiancheggiati,
principiandoli col sinistro: poi pigliando le mani, faranno due Continenze,
& la Riuerenza; & lasciandole, si voltaranno con due Seguiti alla
sinistra: al fine de'quali ritrouandosi all'incontro, toccaranno un'altra
volta le mani; poi lasciandole, si ritiraranno, & faranno due Passi
graui indietro, & la Riuerenza.

Na rychlejší část hudby (Sciolta).
Dělají čtyři rychlé (preste) Riprese doleva, se třemi Trabuchetti;
totéž dělají opačně doprava. Pak udělají dva Passi
trangati
dozadu na způsob Barriery a jeden Seguito dopředu, začínají je
levou a dotknou se rukama; totéž udělají opačně.
Pak se točí doleva a dělají dva Seguiti, muž uchopí
náležitou ruku dámy a ukončí tanec tím, že spolu udělají dva
Passi gravi dozadu a Riverenzu.

Alla Sciolta della Sonata.
Faranno quattro Riprese preste alla sinistra, con tre Trabuchetti; &
il medesimo faranno alla destra per contrario; poi faranno due Passi
trangati indietro à modo di Barriera, & un Seguito innanzi, principiandoli
col sinistro toccando le mani: il medesimo faranno per contrario;
voltandosi poi alla sinistra, faranno due Seguiti; & pigliando l'Huomo
la man'ordinaria della Dama, finiranno il Ballo col far'insieme due Passi
graui indietro, & la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance