Bassa delle Ninfe - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bassa delle Ninfe

BASSA DELLE NINFE
přiměřená autorově způsobu,
tančí se ve čtyřech, dva kavalíři & dvě dámy.
V poděkování slovutné paní paní Ottavie Cusana.

BASSA DELLE NINFE MESSA IN USO DALL'AUTTORE,
si balla in quattro due Cavalieri, & due Dame.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Ottavia Cusana.

PRVNÍ ČÁST
Kavalíři se nacházejí se svými dámami proti sobě, jeden v čele a druhý
v úpatí tance, jak lze vidět na vyobrazených postavách.
Upozorňuji, že mají být se svou dámou stále v páru
a v přímé linii s těmi, kteří jsou naproti. Uchopí se za ruce
a s obličejem k sobě spolu udělají .Rx. grave, jeden .S.
levou a půjdou trochu dopředu, jeden .P. dozadu pravou,
cadenza levou nohou, tři .P. fermi ve skůčku touto
nohou, jeden skůček na spárovaných nohách na zmíněnou stranu, dva .P., jeden dopředu
uvedenou nohou a druhý dozadu, jeden sottopiede pravou, dva .P. a cadenza
levou. Tato variace má sedm úderů (botte). Pak se udělá jeden skůček na spárovaných nohách,
dva .P. doprava v dalších částech tohoto tance, jak se řekne se dělá první
variace se skůčkem, & dva .P.

PRIMA PARTE.
SI fermano i Cavalieri con le sue dame l'uno in capo, & l'altro
à piè del ballo all'incontro, come si vede nelle presenti figure
avertendo, che si deve sempre stare al paro della sua dama,
& à dritta linea di quelli, che sono all'incontro; pigliano le mani,
e voltandosi'l viso fanno insieme la .Rx. grave un .S. col
sinistro andando un poco innanzi un .P. indietro col destro
è la cadenza col piè sinistro tre .P. fermi in saltino con esso
piede un saltino à piè pari per fianco alla detta mano due .P. uno innanzi col
detto piede, è l'altro indietro e un sottopiede col destro due .P. e la cadenza
col sinistro, è questa mutanza è di botte sette, è si fà poi un saltino à piè pari;
due .P. alla destra nell'altre parti di questo ballo, come si dirà si fa la prima
mutanza col saltino, & li due .P. s'intendono queste sette botte co'l suo
fine, avertendo, che sempre tutti quattro si voltino à faccia à faccia.

DRUHÁ ČÁST
Dělají čtyři .S. dopředu levou, jdouce oba jeden na místo
druhého. pak vracejíce se do středu tance a obracejíce se obličejem dělají poloviční poklonu (meza .Rx.)
pravou dopředu; pustí se, a dělají jeden fioretto .SP. a jeden .S. točíce se
doleva. dámy jdou jedna do nohou a druhá do čela tance; kavalíři
dělají totéž zdržujíce se1) proti své dámě, a dělají dva .T.
doleva, & doprava.

SECONDA PARTE.
FAnno quattro .S. innanzi col sinistro, andando ambidue l'uno al luogo del
l'altro. poi tornando à mezo'l ballo, e voltandosi la faccia fanno la meza .Rx.
col destro innanzi; si lasciano, è fanno un fioretto .SP. è un .S. voltando alla
sinistra. le dame vanno una à piede, & l'altra in capo del ballo; i Cavalieri
fanno'l medesimo fermandosi all'incontro della sua dama, è fanno due .T.
alla sinistra, & alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalíři samotní dělají dva .S. stranou jeden doleva, další doprava. pak
čtyři .SP. v točení doleva. dělají všichni spolu jeden .P. grave dozadu
pravou, a .Rx. grave levou. Jedna .P*. dopředu levou, točíce (natáčejíce) se
oním bokem, & tři .S. jeden doprava, jeden doleva, a třetí dozadu
pravou; jeden úder (botta) onou nohou nad (přes) pravou nohu, a cadenza levou
onou nohou. tři .P. ve skůčku, & variace je v sedmi úderech (sette botte) se svým
koncem, dámy samotné dělají (li) .S. stranou a (li) .SP. v točení jako dělali
kavalíři, pak dělají krok (.P.) dozadu všichni spolu, & .Rx. (il) .P*. dopředu
& tři .S. a botta nad (přes, nahoře) nohu a variace v sedmi úderech (sette botte) se svým koncem
jako se dělalo výše. S upozorněním, jak se tančí tato bassa ve dvou se
dělá čtyři .SP. jdouce dopředu proti své dámě, ale tančíce ve čtyřech
se dělají jdou v točení (oblouku?) aby byli všichni čtyři v párech, aby se neobraceli
zády, jeden k druhému.

TERZA PARTE.
I Cavalieri soli fanno due .S. per fianco uno alla sinistra, l'altro alla destra. poi
quattro .SP. intorno alla sinistra. fanno tutti insieme uno .P. indietro grave
col destro, è la .Rx. grave col sinistro. Un .P*. innanzi col sinistro, voltando
esso fianco, & tre .S. uno alla destra, l'altro alla sinistra, e'l terzo indietro
col destro; una botta con esso piede sopra la gamba destra, e la cadenza col sinistro
con esso piede. tre .P. in saltino, & la mutanza è di sette botte col suo
fine, le dame sole fanno li .S. per fianco e gli .SP. intorno come han fatto i
cavalieri, poi fanno il .P. in dietro tutti insieme, & la .Rx. il .P*. innanzi
& li tre .S. e la botta sopra la gamba e la mutanza delle sette botte col suo fine
come si è fatto di sopra. Avvertendo come si ballerà questa bassa in due si
farà li quattro .SP. andando innanzi contra la sua dama, ma ballando in quattro
si fanno andando intorno per star tutti quattro al paro, per non voltarsi
la sciena, l'uno à l'altro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dělají spolu šest .S. dva jdouce dopředu a dotknouce se pravou rukou
s poloviční poklonou (meza .Rx.) a dělají další čtyři .S. jdouce jeden na místo druhého,
a směřujíce v kole2) doleva, a dělají dva .T. jeden nahoře onou nohou,
a další nahoře pravou.

QUARTA PARTE.
FAnno insieme sei .S. due andando innanzi, e toccando la mano destra con
una meza .Rx. e fanno gli altri quattro .S. passando l'uno al luogo dell'altro,
e volgendo attorno alla sinistra, è fanno due .T. uno sopra esso piede,
è l'altro sopra'l destro.

PÁTÁ ČÁST.
Dámy samotné dělají tři .P. ve skůčku levou jeden .P. onou nohou, jeden
sottopiede pravou další .P. a jeden sottopiede stranou doleva;
dva fioretti, & tři .P. dopředu, & cadenza řečenou nohou. jeden skůček dozadu,
& dva kroky .P. dopředu nohou pravou, & další levou, s pravou
výše (alto) dva fioretti, & cadenza onou nohou tři .P. ve skůčku, & první variace
v sedmi úderech (sette botte) stranou doprava se svým koncem, kavalíři samotní dělají
tutéž variaci, totiž udělané další .P. & dva fioretti dělají dva údery (botte)
skrz nohu jdouce dopředu a cadenza levou. dva skůčky dozadu na spárovaných
nohách (à piè pari) se zbytkem který následuje mají uděláno dámy samotné v cadenza nohou levou
výše (alto).

QUINTA PARTE.
LE dame sole fanno tre .P. in saltino co'l sinistro un .P. con esso piede, un
sottopiede co'l destro un'altro .P. & un sottopiede per fianco alla sinistra;
due fioretti, & tre .P. innanzi, & la cadenza col detto piede. un saltino indietro,
& due .P. innanzi un col piè destro, & l'altro col sinistro, col destro
alto due fioretti, & la cadenza con esso piè tre .P. in saltino, & la prima mutanza
di sette botte per fianco alla destra col suo fine, i cavalieri soli fanno la
medesima mutanza, cioè fatti gli altri .P. & li due fioretti fanno due botte
per piede andando innanzi è la cadenza col sinistro. due saltini indietro à piè
pari col resto che segue c'hanno fatto le dame sole alla cadenza col piè sinistro
alto.

ŠESTÁ ČÁST.
Dělají spolu dva fioretti contratempo gagliardi, a tři .P. ve skůčku levou
jdouce dopředu, a dělají dalších šest .P. ve skůčku v natáčení (fiancheggiando) jeden
skůček dopředu oběma nohama dva .P. gravi jdouce jeden na místo
druhého, a obracejíce se doleva jeden .S. grave dopředu. tři .P. ve skůčku
pravou, & první variace až do konce na stranu pravou. vracejí se pak
dělajíce doleva nohou pravou tytéž skutky, které se byly dělaly
v obrácení doprava, a vracejíce se každý na své místo není-li dámám po chuti
dělat dva fioretti dělají nohou levou čtyřikráte (quattro volte) tři .P. ve skůčku
se vším co následuje.

SESTA PARTE.
FAnno insieme due fioretti contratempo gagliardi, è tre .P. in saltino col sinistro
andando innanzi, e fanno altri sei .P. in saltino fiancheggiando un
saltino innanzi con ambidue li piedi due .P. gravi passando l'uno al luogo
dell'altro, e voltando alla sinistra un .S. grave innanzi. tre .P. in saltino
col destro, & la prima mutanza col suo fine alla man destra. si tornano poi à
fare alla sinistra co'l piè destro le medesime attioni, che si sono fatte voltando
intorno alla destra, e tornando ogn'uno al suo luogo s'alle dame non piacesse
far li due fioretti faranno col piè sinistro quattro volte li tre .P. in saltino
con tutto quel che segue.

ŠESTÁ ČÁST.3)
Dělají spolu levou čtyři .S. jeden stranou k řečené ruce. další
tři .S. točí doprava, & kavalíři v téže době jdou do
uchopení ruky točíce se doleva, a dělají dva .SP. dopředu onou
nohou. jeden .P. dozadu pravou, & .Rx. levou, končíce tanec
s půvabem.

SESTA PARTE.
FAnno insieme col sinistro quattro .S. uno per fianco alla detta mano. gli altri
tre .S. la dama volta alla destra, & i cavalieri in quel tempo vanno à
pigliare la mano voltando alla sinistra, e fanno due .SP. innanzi con esso
piede. un .P. indietro co'l destro, & la .Rx. col sinistro, dando fine al ballo
gratiosamente.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou Bassa delle Ninfe. A jedna část
samotná, & dělá se stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'intavolatura di leuto deall Bassa delle Ninfe. E una parte
sola, & si fa sempre fin'al fine del ballo.

1) Nebo zastavíce se proti své dámě, možné je obojí.

2) Takže obloukem.

3) V originále je skutečně SESTA PARTE dvakrát.

Kategorie: Negri - tance