Furioso all'Italiana - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Furioso All'Italiana

FURIOSO PO ITALSKU
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CAMILLY PICCOLOMINI
CONTI
Vévodkyně di Carpeneto.

FURIOSO ALL'ITALIANA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
CAMILLA PICCOLOMINI
CONTI
Duchessa di Carpeneto.

NA ZAČÁTKU jsou tři Kavalíři
v jednom čele sálu v řadě, & stejně tolik Dam
ve druhém čele, nebo dvě Dámy, & jeden Kavalír
v jednom čele, & dva Kavalíři, & jedna Dáma
v druhém čele, jak se má na předloženém obrázku; pak všichni spolu naproti
dělají Riverenza lunga, & dvě Continenze brevi; potom
Kavalír, & Dáma, kteří se nacházejí uprostřed vedou
Tanec, dělajíce dva Seguiti semidoppi dopředu, & v konci oněch
Seguiti ohnou trochu kolena na způsob poloviční (mezza) Riverenza,
aniž by se dotkli pravou rukou; pak měníce místo, Dáma
udělá další dva Seguiti scorsi, & dříve než se odebere doprostřed pozdraví
osobu po ruce pravé, & pak v odebírání se doprostřed pozdraví
tu druhou po ruce levé. Kavalír udělá jeden Seguito semidoppio dopředu,
se dvěma Passi minimi, & zdravě Dámy, odebere se doprostřed,
dělaje dva Trabucchetti; Seguito udělá levou; Passi,
& Trabucchetti začne pravou: tímtéž pokračují a
dělají ostatní spolu. Pak gionti1) kteří dělají v řadě, dělají průplet,
nebo řetěz tímto způsobem: Kavalíři dělají čtyři
Seguiti, jako výše, zvolna (adaggio), nebo scorsi, začínajíce se obracet
k ruce pravé, & Dámy k ruce levé, pokračujíce
postupně; pak v konci části (tempo), ta Dáma která bude vlevo
půjde doprostřed; & takto opačně u Kavalírů půjde
doprostřed ten který bude po ruce pravé: & dělajíce
tímto způsobem, v každé části, každá osoba se bude nacházet na svém místě,
které nebude mít, jestli všichni v začínání řečeného řetězu, nebo průpletu
se obrátí k ruce levé, jak dříve bylo zvykem řečený Tanec
dělat.

PRINCIPALMENTE staranno tre Cavalieri da
un capo della sala per filo, & altre tante Dame
dall'altro capo; overo due Dame, & un Cavaliere
da un capo, & due Cavalieri, & una Dama da un'
altro capo, si come si hà nel presente dissegno; poi tutti insieme all'incontro
faranno la Riverenza lunga, & due Continenze brevi; dopò
il Cavaliere, & la Dama, che si trovaranno nel mezzo guidaranno
il Ballo, facendo due Seguiti semidoppi innanzi, & al fine d'essi
Seguiti piegaranno un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza,
senza toccarsi la mano destra; poi cambiando luogo, la Dama
farà altri due Seguiti scorsi, & prima che si ponga in mezzo salutarà
la persona à man destra, & poi nel porsi in mezzo saluterà
quell'altra à man sinistra. Il Cavalier farà un Seguito semidoppio innanzi,
con due Passi minimi, & salutando le Dame, si ponerà in mezzo,
facendo due Trabucchetti; il Seguito lo farà col sinistro; gli Passi,
& Trabucchetti gli principiarà col destro: il medesimo seguiranno à
fare gli altri insieme. Poi gionti che saranno al filo, faranno l'intrecciata,
ò catena in questo modo: gli Cavalieri faranno quattro
Seguiti, come di sopra, adaggio, overo scorsi, principiando à voltarsi
à man destra, & le Dame à man sinistra, seguitando di
mano in mano; poi al fin del tempo, quella Dama che starà alla sinistra
andarà in mezzo; & cosi per contrario de i Cavalieri andarà
in mezzo quello che starà à man destra: & facendosi in
questo modo, ad ogni tempo, ogni persona si trovarà al suo luogo,
il che non haverebbe, se tutti nel principiare di detta catena, ò intrecciata
si voltassero à man sinistra, come già detto Ballo si usava
di fare.

Má se ještě upozornit, že každý kdo se bude nacházet uprostřed má
dělat svou část, jak dělali ti první, & měnit
vždy místo; & v konci všech tří částí (tempi), každý se bude nacházet
na svém místě.

Hassi anco d'avertire, che ogn'uno che si ritrouvarà in mezzo ha
rà da far il suo tempo, come haranno fatto i primi, & da cambiar
sempre luogo; & al fine di tutti tre i tempi, ogn'uno si ritrovarà
al suo luogo.

Ve Zrychlené části (Sciolta) Sonaty.
Když každý má udělánu svou část (tempo), & ti kteří
vedli Tanec se vrátili doprostřed, všichni spolu dělají
Riverenza lunga, & dva Seguiti dopředu, v konci těchto
ohnou trochu kolena, dělajíce na způsbo poloviční (mezza) Riverenza:
s upozorněním ovšem jestli tento Taenc dělají dvě Dámy, & jeden
Kavalír uprostřed, & dva Kavalíři, & jedna Dáma, dělají
tímto způsobem, & potom dělají průplet, jak jsem řekl
u Tance zvaného Contrapasso Nuovo; & vždycky se Kavalíři dotknou
rukou Dam, tu pravá, & tu levá, měníce
vždycky Dámu: totéž dělají Dámy opačně.
A dělajíce tento Tanec tímto způsobem, bude lépe dělán, & podle
dokonalé Teorie, než dělajíce tři Kavalíři, nebo šest v čele
sálu, & stejně tolik Dam, které2) v těchto taktech? (tempi) dělají Riverenza
lunga, & dvě Continenze brevi; & potom začínají bez
nějakého Pravidla (Regola) dělat průplet, nebo řetěž po délce, & v konci
ten Kavalír který vede Tanec, obraceje se v dělání řetězu,
s touto rukou pravou která pustí třetí Dámu, toutéž rukou
opět uchopí další osobu která mu na ni půjde: & toto je nanejvýš špatné.
A jestli by raději chtěli dělat v Půlměsíci, podobně to bude
špatně uděláno: & pak nebude dobře, aby se Kavalíři s Kavalíry dotýkali
rukama, & stejně tak Dámy. Ovšem říkám, že je dobře
aby každý Kavalír, když chce dělat tento Tanec, aby jej dělal tím způsobem
který jsem řekl výše, že bude nanejvýš dobře udělán, & podle skutečného
Pravidla (Regola). A jestli někdo bude chtít dělat tento řetěz se třemi, nebo šesti Kavalíry,
& stejně tolika Dámami, dělána ve dvou částech (tempi) Sonaty, může se začínat
po délce sálu, & ti kteří jsou uprostřed se přiblíží
jedním Seguito, uchopíce se za pravou ruku; pak měníce
osoby, uchopíce se za ruku levou; & potom dají
pravou té která bude po ruce pravé: & toto dělají
jak Kavalíři, tak Dámy; & když pak se nacházejí
v čele sálu, obracejí se doleva, & uchopí ruku
pravou kterou druhdy pustili; toto uděláno, dají
levici dalšímu druhovi, & takto pokračují postupně,
vracejíce se opět jak Kavalíři, tak Dámy na svá místa.
Říkám tedy znovu, že všichni ať si oškliví dělat řečený Tanec tímto
způsobem, protože je špatný.

Alla Sciota della Sonata.
Quando ogn'uno harà fatto il suo tempo, & quelli che haranno
guidato il Ballo saranno ritornati in mezzo, tutti insieme faranno
la Riverenza lunga, & due Seguiti innanzi, al fin de'quali
piegaranno un poco le ginocchia, facendo à modo di mezza Riverenza:
avertendo però se questo Ballo lo faranno due Dame, & un
Cavaliere in mezzo, & due Cavalieri, & una Dama, faranno
in questa maniera, & dopò faranno l'intrecciata, come hò detto al
Ballo chiamato il Contrapasso Nuovo; & sempre i Cavalieri toccaranno
le mani alle Dame, hor la destra, & hor la sinistra, cambiando
sempre Dama: il medesimo faranno le Dame per contrario.
Et facendo questo Ballo in questo modo, và meglio fatto, & con
perfetta Theorica, che facendolo tre Cavalieri, ò sei da un capo
della sala, & altre tante Dame, che in questi tempi fanno la Riverenza
lunga, & due Continenze brevi; & dopò principiano senza
nessuna Regola à far l'intrecciata, ò catena per lungo, & al fine
quel Cavaliere che guida il Ballo, voltandosi nel far la catena,
con quella man destra che lascia la terza Dama, con la medesima mano
ripiglia l'altra persona che gli vien dietro: & questo è falsissimo.
Et se ben la volessero fare à mezza Luna, similmente sarà
mal fatta: & poi non stà bene, che Cavalieri con Cavalieri si tocchino
le mani, & cosi parimente le Dame. Però dico, che è bene
che ogni Cavaliere, volendo far questo Balletto, lo faccia in quel modo
che hò detto di sopra, che andarà benissimo fatto, & con vera
Regola. Et se alcuno vorrà far questa catena con tre, ò sei Cavalieri,
& altre tante Dame, fatta à due tempi di Sonata, potrà principiarla
per lungo della sala, & quelli che staranno in mezzo si accostaranno
con un Seguito, pigliandosi per la man destra; poi cambiaranno
persone, pigliandosi per la man sinistra; & dopò daranno
la destra à quella che le starà à man destra: & questo faranno
tanto i Cavalieri, quanto le Dame; & quando poi si trovaranno
in capo alla sala, si voltaranno alla sinistra, & pigliaranno la man
destra che haranno lasciata un'altra volta; ciò fatto, daranno
la sinistra all'altro compagno, & cosi seguitaranno di mano in mano,
ritornando tanto i Cavalieri, quanto le Dame à gli lor luoghi.
Dico adunque di nuovo, che tutti aboriscano far detto Ballo in questo
modo, perche è falso.

Ve variaci Sonaty.
Všichni spolu, jak Kavalíři, tak i Dámy, dělají
Riverenza lunga, & dva Seguiti brevi dopředu, ohnouce trochu
kolena na způsob poloviční (mezza) Riverenza.

Alla mutatione della Sonata.
Tutti insieme, tanto i Cavalieri, quanto le Dame, faranno la
Riverenza lunga, & due Seguiti brevi innanzi, piegando un poco
le ginocchia à modo di mezza Riverenza.

Ve Zrychlené části (Sciolta) Sonaty.
V konci těch dvou Seguiti, s obvyklými obřadnostmi, se uchopí
za ruce, dělajíce Kruh; & na stranu levou dělají
dvě Riprese, dva Trabucchetti, & jeden Seguito semidoppio, začínajíce je
nohou levou: totéž dělají na stranu pravou opačně.
Potom pustíce se dělají dva Seguiti semidoppi v natáčení (fiancheggiati),
se dvěma Saffici, & další Seguito semidoppio dopředu,
začínajíce je levou. Toto uděláno, vracejí se v uchopí znovu
v Kruhu, & dělají každou věc opačně; & takto stejně
pustíce se dělají dva Seguiti, Saffici, & jeden další Seguito
jako výše.

Alla Sciolta della Sonata.
Al fine de gli due Seguiti, con le solite cerimonie, si pigliaranno
per le mani, facendo una Ruota; & al lato sinistro faranno
due Riprese, due Trabucchetti, & un Seguito semidoppio, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno al lato destro per contrario.
Dopo lasciandosi faranno due Seguiti semidoppi fiancheggiati,
con due Saffici, & un'altro Seguito semidoppio innanzi,
principiandoli col sinistro. Ciò fatto, si tornaranno à pigliar di nuovo
in Ruota, & faranno ogni cosa per contrario; & cosi parimente
nel lasciarsi faranno gli due Seguiti, Saffici, & un'altro Seguito
come di sopra.

Další variace Sonaty.
V této části, v místě kde prve dělali Kavalíři
Riverenza, & potom Dámy, říkám že nebylo dobře, protože
se nacházeli tak že měli nohu levou vzadu, & touto
nemohli dělat Riverenza dozadu, jak jsem řekl ve svých
Pravidlech (Regole): & z tohoto důvodu byl Tanec špatný. Ovšem, v místo těch
dvou Riverenze, říkám, že nohou levou kterou mají vzadu ať dělají
jeden Spezzato puntato na stranu levou, & poloviční (mezza) Riverenza
pravou: totéž opačně. A dělajíce tímto způsobem
tanec bude nanejvýš správný.

Altra mutatione della Sonata.
In questo tempo, in luogo dove prima facevano gli Cavalieri
la Riverenza, & dopò le Dame, dico che non stava bene, perche
si trovavano haver il piè sinistro in dietro, & con quell'istesso
non potevano fare la Riverenza in dietro, si come hò detto nelle mie
Regole: & per questa ragione era falso il Ballo. Però, in luogo delle
due Riverenze, dico, che col piè sinistro che haranno in dietro facciano
un Spezzato puntato al lato sinistro, & mezza Riverenza
col destro: il medesimo per contrario. Et facendo in questo modo il
Ballo sarà giustissimo.

Mají se vracet znovu v dělání Zrychlené části (Sciolta).
V této poslední části, dělají všichni spolu dva Spezzati, se
dvěma Saffici v natáčení (fiancheggiati) dopředu. Nakonec dělají dva Passi
puntati semibrevi; & s obvyklými obřadnostmi, jako prve, zdvořile
každý Kavalír uchopí svou Dámu za náležitou ruku,
& tímto způsobem, s děláním Riverenza breve v tempu čtyř
trojných úderů (battute triple), ukončí tento půvabný a elegantní Tanec.

Tornarassi à far di nuovo la Sciolta.
A quest'ultimo tempo, faranno tutti insieme due Spezzati, con
due Saffici fiancheggiati innanzi. Finalmente faranno due Passi
puntati semibrevi; & con le solite cerimonie, come le prime, gentilmente
ogni Cavaliere pigliarà la sua Dama per la man'ordinaria,
& in questo modo, con far la Riverenza breve à tempo di quattro
battute triple, porranno fine à questo gratioso Ballo.

Furioso po Italsku.3)
Má se dělat v deseti Tempi gravi.
Zrychlená část (Sciolta) se dělá ve třech Částech (Tempi).
V této Sonatě si udělá
Riverenza, & dva Seguiti dopředu.
Uděláno toto, dělají další Část (Tempo) Zrychlené části (Sciolta).

Furioso all'Italiana.
Farassi in dieci Tempi gravi.
La Sciolta farassi in tre Tempi.
In questa Sonata si farà
la Riverenza, & due Seguiti innanzi.
Fatto questo, faranno un'altro Tempo della Sciolta.

1) Tohle slovo dnešní slovníky neznají, možná to souvisí s dnešním slovem giunto, které znamená spoj, spojka, vazba, kloub, spojení, styk, spojovací kus. Nějaké spojení tam bude, vždyť mají dělat průplet.

2) Tohle není jasné. Může to být kteří i které. Z universálního nesklonného slůvka che se to prostě nedá poznat.

3) Toto jsou pokyny uvedené v loutnové tabulatuře.

Kategorie: Nobiltà - tance