Rosa Felice - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Rosa Felice

ROSA FELICE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PATRONKY, A DOBRODĚJKY
MÉ NANEJVÝŠ CTĚNÉ
PANÍ FELICE MARIE ORSINA
CAETANA
Vévédkyně di Sermoneta.

ROSA FELICE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
PADRONA, ET BENEFATTRICE
MIA COLENDISS.
D. FELICE MARIA ORSINA
CAETANA
Duchessa di Sermoneta.

Nejprve než bude chtít začít tento Tanec, Kavalír
má sejmout baret, nebo klobouk, & ihned
smeknut jej klade na stranu levou, s děláním obvyklých
obřadností, & svou rukou pravou uchopí levici
Dámy, jak vám předvádějí Figury, & oba dva
spolu dělají Riverenza dlouhá (lunga), & dvě Continenze brevi,
jak jsem řekl v Tanci (Ballo) velkovévodkyně Toskánské1); pak dělají
jednu Ripresa sottopiede, & jeden Fioretto na stranu levou: totéž
dělají opačně. Potom co je uděláno, ihned dělají jeden
Zoppetto nohou levou ve vzduchu, & napadne2) na pravou, &
toutéž udělá jeden Passo ve vzduchu (in aria), & Cadenza. & toto je
Závěr (Chiusa): další Závěr (Chiusa) dělají opačně, zůstávajíce s nohou pravou
vpředu. A tuto první část, nazývám ji Částí Dokončenou (Tempo Terminato).

IN prima per voler principiare questo Balletto, il Cavaliere
hà da cavarsi la berretta, ò cappello, & subito
cavata la porrà alla man sinistra, con fare le solite
cerimonie, & con la sua man destra piglierà la sinistra
della Dama, si come vi dimostrano le Figure, & amendue
insieme faranno la Riverenza lunga, & due Continenze brevi, si
come hò detto nel Ballo della gran Duchessa di Toscana; poi faranno
una Ripresa sottopiede, & un Fioretto al lato sinistro: il medesimo
faranno per contrario. Dopò ciò fatto, subito faranno un
Zoppetto col piè sinistro in aria, & zoppicarà col destro, & con
l'istesso farà un Passo in aria, & la Cadenza. & quest'è una
Chiusa: un'altra Chiusa ne faranno per contrario, restando col piè destro
innanzi. Et questo primo tempo, lo chiamo Tempo Terminato.

Ve druhé části, procházejí se s děláním dvou Passi puntati
brevi; pak dělají jednu Ripresa sottopiede na stranu levou, dva Fioretti,
dva Passi minimi presti, se dvěma dalšími Fioretti, & Cadenza;
pak ihned dělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi
dozadu, & Cadenza s nohou levou vzadu, & toutéž
se začíná & končí Závěr (Chiusa), začínajíce každý Pohyb nohou levou.
A toto se nazývá Passeggio Regolato.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con fare due Passi puntati
brevi; poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro, due Fioretti,
due Passi minimi presti, con due altri Fioretti, & la Cadenza;
poi subito faranno un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi
in dietro, & la Cadenza col piè sinistro in dietro, & con l'istesso
principiarà & finirà la Chiusa, principiando ogni Moto col piè sinistro.
Et questo si chiama Passeggio Regolato.

Ve třetí části, se vracejí v dělání dvou dalších Passi puntati,
jeden dopředu, druhý dozadu: potom dělají tytéž Pohyby
opačně, začínajíce je nohou pravou, ale tančíce však
trochu dozadu3), & stále v páru.

Nel terzo tempo, torneranno à fare due altri Passi puntati,
uno innanzi, l'altro in dietro: dopò faranno gli medesimi Moti
per contrario, principiandoli col piè destro, ma però ballando un
poco indietro, & sempre al pari.

Ve čtvrté části, dělají dvě Riprese na stranu levou, se dvěma
Trabucchetti, & jeden Seguito finto, začínajíce je nohou levou:
totéž dělají opačně; pak dělají jednu Ripresa sottopiede
s jedním Fioretto na stranu levou: totéž dělají opačně;
& toto uděláno, vracejí se v dělání prve řečených dvou Dokončených Závěrů (Chiuse Terminate).
jak jsem řekl v první části.

Nel quarto tempo, faranno due Riprese al lato sinistro, con due
Trabucchetti, & un Seguito finto, principiandoli con il piè sinistro:
il medesimo faranno per contrario; poi faranno una Ripresa sottopiede
con un Fioretto al lato sinistro: il medesimo faranno per contrario;
& ciò fatto, torneranno à fare le predette due Chiuse Terminate,
si come hò detto nel primo tempo.

V páté části, se uchopí za ruku pravou s obvyklými
způsoby, dělajíce dva Seguiti brevi, totiž ordinarii, v konci těchto
se pustí a trochu ohnou kolena na způsob poloviční (mezza)
Riverenza; pak dělají dva Spezzati točené k ruce levé, &
v konci se opět budou nacházet ve výhledu, dělajíce ještě dva Saffici, jeden na
stranu levou, druhý na pravou, měníce místo; pak dělají jednu
Ripresa sottopiede, & jeden Fioretto na stranu levou: totéž
opačně. Nakonec dělají dva Závěry (Chiuse), jako výše.

Nel quinto tempo, si piglieranno per la man destra con le solite
creanze, facendo due Seguiti brevi, cioè ordinarii, al fin de'quali
si lascieranno con piegar un poco le ginocchia à modo di mezza
Riverenza; poi faranno due Spezzati volti à man sinistra, & al
fin si ritroveranno in prospettiva, facendo anco due Saffici, uno al
lato sinistro, l'altro al destro, cambiando luogo; poi faranno una
Ripresa sottopiede, & un Fioretto al lato sinistro: il medesimo per
contrario. Finalmente faranno le due Chiuse, come di sopra.

V šesté části, dělají jeden Passo puntato breve nohou levou,
& jeden Spezzato finto pravou, s jednou Ripresa sottopiede,
dva Fioretti dopředu, jeden Groppo, dva další Fioretti, dva Passi minimi
presti dozadu, jednu poloviční (mezza) Riverenza, jeden Passo ve vzduchu (in aria)
levou, & Cadenza; pak dělají další Groppo, se dvěma Fioretti
dopředu, dva Passi minimi dozadu, & Cadenza. Nakonec
dělají jeden Závěr (Chiusa) samotný nohou levou.

Nel sesto tempo, faranno un Passo puntato breve col piè sinistro,
& un Spezzato finto col destro, con una Ripresa sottopiede,
due Fioretti innanzi, un Groppo, due altri Fioretti, due Passi minimi
presti in dietro, una mezza Riverenza, un Passo in aria col
sinistro, & la Cadenza; poi faranno un'altro Groppo, con due Fioretti
innanzi, due Passi minimi in dietro, & la Cadenza. Finalmente
faranno una Chiusa sola col piè sinistro.

V sedmé části, uchopíce se za náležitou ruku, dělají
tytéž Pohyby opačně, jak se dělalo v páté části
nohou pravou, vracejíce se ovšem opět každý na své místo.

Nel settimo tempo, pigliandosi per la man sinistra, faranno gli
medesimi Moti per contrario, si come han fatto nel quinto tempo col
piè destro, ritornando però ogn'uno al suo luogo.

V osmé části, se vracejí v dělání obou stejných
Variací které dělali v šesté Části, opačně.

Nell'ottavo tempo, torneranno à fare amendue la medesima
Mutanza che havran fatta nel sesto Tempo, per contrario.

V deváté části, dělají dva Seguiti brevi, totiž ordinarii,
v konci těchto dělají na způsob poloviční (mezza) Riverenza, uchopíce se
s obvyklými obřadnostmi za náležitou ruku; pak dělají dva Spezzati
dopředu, dva Fioretti, & dva Trabucchetti semibrevi na jeden
úder hudby pro každého z nich; & toto uděláno, na stranu levou dělají
jeden Saffice, & další na stranu pravou; nakonec dělají
výše řečené dva závěry (Chiuse).

Nel nono tempo, faranno due Seguiti brevi, cioè ordinarii,
al fin de'quali faranno à modo di mezza Riverenza, pigliandosi
con le solite cerimonie per la man'ordinaria; poi faranno due Spezzati
innanzi, due Fioretti, & due Trabucchetti semibrevi d'una
battuta di Musica per ciascheduno; & ciò fatto, al lato sinistro faranno
un Saffice, & un'altro al lato destro; finalmente faranno
le sopradette due Chiuse.

V desáté, & poslední části, dělají dva Seguiti brevi dopředu;
pak dělají dvě Continenze brevi. Potom děláním Riverenza
longa ve čtyřech úderech, & obvyklých obřadností, končí.

Nel decimo, & ultimo tempo, faranno due Seguiti brevi innanzi;
poi faranno due Continenze brevi. Dopò con il far la Riverenza
longa di quattro battute, & le solite cerimonie, finiranno.

1) Velkovévodkyni Toskánské, italsky gran Duchessa di Toscana, Caroso věnuje ve sbírce Nobiltà di Dame tanec Laura Suave.

2) Viz Zoppetto.

3) Nebo vzadu; indietro může být obojí.

Kategorie: Nobiltà - tance