Selva Amorosa - ND

SELVA AMOROSA1)
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
FRANCESCY SILVESTRA
CIECOLINI
Urozené paní di Mont'Alto, & di Macerata.2)

SELVA AMOROSA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
FRANCESCA SILVESTRA
CIECOLINI
Gentildonna di Mont'Alto, & di Macerata.

Tento Balletto se začíná tak že osoby stojí
naproti bez uchopení rukou, & v začátku
Sonaty, s obvyklými Způsoby Kavalírskými dělají
Riverenza lunga, & dvě Continenze; pak se uchopí
za ruku pravou, dělajíce dva Seguiti semidoppi brevi,
v konci oněch se pustí, ohnouce trochu kolena na způsob
mezza Riverenza, obracejíce se k ruce levé dvěma Passi minimi,
dva Fioretti dopředu (innanzi), dva další Passi minimi, & jeden Saffice
s bokem levým dovnitř, měníce ovšem místo, začínajíce řečené
Pohyby nohou levou: totéž dělají opačně, & uchopíce se
za ruku levou, vrátí se každý na své místo; nakonec se
uchopí oběma rukama, dělajíce dvě Continenze; pak
Kavalír pustí pravou ruku Dámy, & smekaje zdvořile
baret, nebo klobouk z hlavy, oba dva dělají Riverenza
lunga
. & toto je jedna ukončená část (tempo Terminato).

QUESTO Balletto si principiarà stando le persone
all'incontro senza man pigliata, & nel principiar la
Sonata, con le solite Creanze Cavaleresche faranno la
Riverenza lunga, & due Continenze; poi si pigliaranno
per la man destra, facendo due Seguiti semidoppi brevi, al
fin de'quali si lasciaranno, piegando un poco le ginocchia à modo di
mezza Riverenza, voltandosi à man sinistra con due Passi minimi,
due Fioretti innanzi, due altri Passi minimi, & un Saffice col
fianco sinistro per dentro, cambiando però luogo, principiando detti
Moti col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario, & pigliandosi
per la man sinistra, tornarà ogn'uno al suo luogo; finalmente si
pigliaranno per amendue le mani, facendo due Continenze; poi il
Cavaliere lasciarà la man destra della Dama, & cavandosi gentilmente
la berretta, ò capello di testa, amendue faranno la Riverenza
lunga. & questo è un tempo Terminato.

Ve druhé části, se procházejí dvěma Seguiti semidoppi;
pak dělají jednu Ripresa sottopiede na stranu levou, & jeden Fioretto
dopředu: totéž dělají opačně. Dopředu dělají
dva Passi minimi, & jeden Saffice, začínajíce všechny řečené Pohyby
nohou levou: tímtéž se vracejí a dělají od začátku (da capo) opačně. Potom
dělají dva Seguiti semidoppi, v konci oněch dělají na způsob
mezza Riverenza, & s obvyklými obřadnostmi se pustí,
s děláním ještě dalších dvou Scorsi, obracejíce se nejprve k ruce levé, & pak
k ruce pravé, na způsob S3). & toto je část podle pravidla (tempo Regolato: s doporučením,
že Kavalír půjde do jednoho čela sálu, & Dáma
do druhého čela.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con due Seguiti semidoppi;
poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro, & un Fioretto
innanzi: il medesimo faranno per contrario. Innanzi faranno
due Passi minimi, & un Saffice, principiando tutti i detti Moti col
piè sinistro: il medesimo tornaranno à far da capo per contrario. Dopò
faranno due Seguiti semidoppi, al fin de'quali faranno à modo
di mezza Riverenza, & con le solite cerimonie si lasciaranno, con
farne altri due Scorsi, voltandosi prima à man sinistra, & poi à
man destra, à modo d'una S. & questo è tempo Regolato: avertendo,
che il Cavaliere andarà da un capo della sala, & la Dama
da un'altro capo.

Sonata se mění v Gagliardu.
V této variaci Sonaty, Kavalír udělá jednu Variaci
ve čtyřech taktech? (tempi) Gagliardy, jakou se mu bude lépe a dobře vracet, začínaje ji,
& konče ji nohou levou.

La Sonata si scioglierà in Gagliarda.
In questa mutatione di Sonata, il Cavaliere farà una Mutanza
di quattro tempi di Gagliarda, come meglio gli tornarà bene, principiandola,
& finendola col piè sinistro.

Dáma samotná udělá jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi semibrevi
dopředu, totiž zvolna, obracejíce se k ruce levé, se dvěma Fioretti,
dva další Passi jako výše, s jednou mezza Riverenza,
jeden Sottopiede, & Cadenza, začínajíc ji, & končíc ji4) nohou
levou: & případně, pokud by neuměla udělat tuto Variaci, udělala by
dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti semibrevi, totiž gravi,
& v konci jeden Seguito finto.

La Dama sola farà un Groppo, due Fioretti, due Passi semibrevi
innanzi, cioè adaggio, voltandosi à man sinistra, con due Fioretti,
due altri Passi come di sopra, con una mezza Riverenza,
un Sottopiede, & la Cadenza, principiandola, & finendola col piè
sinistro: & in evento che non sapesse far questa Mutanza, faccia
due Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti semibrevi, cioè gravi,
& al fine un Seguito finto.

Kavalír samotný udělá znovu tutéž Variaci, začínaje ji
opačně.

Il Cavaliere solo farà di nuovo la medesima Mutanza, principiandola
per contrario.

Dáma samotná udělá rovněž tutéž jako prve
opačně.& řečené Variace se nazývají Regolate.

La Dama sola farà parimente la medesima come la prima per
contrario. & dette Mutanze si chiamano Regolate.

Kavalír samotný v těchto čtyřech taktech? (tempi) Sonaty udělá tuto
Ukončenou Variaci (Mutanza Terminata) tímto způsobem; nejprve na stranu levou udělá
dvě Riprese sottopiede, & jeden Fioretto: totéž udělá na stranu
pravou opačně; pak udělá, jak se obyčejně říká, dvakráte (due volte)
Cinque Passi z Gagliardy, & všech řečené Pohyby má
začínat nohou levou.

Il Cavaliere solo in questi quattro tempi di Sonata farà questa
Mutanza Terminata in questo modo; in prima al lato sinistro farà
due Riprese sottopiede, & un Fioretto: il medesimo farà al lato
destro per contrario; poi farà, come si dice generalmente, due volte
i Cinque Passi di Gagliarda, & tutti i detti Moti gli harà da
principiare col piè sinistro.

Dáma udělá tutéž Variaci, & jestli ji nedovede udělat,
ať udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), se dvěma Spezzati, & dva Passi
minimi
dopředu, ohnouc trochu kolena na způsob mezza
Riverenza
. Nakonec udělají čtyři Seguiti scorsi, na způsob výše řečený,
v konci oněch se uchopí za náležitou ruku
s obvyklými Způsoby.

La Dama farà la medesima Mutanza, & se non la saprà fare,
faccia due Seguiti fiancheggiati, con due Spezzati, & due Passi
minimi innanzi, piegando un poco le ginocchia à modo di mezza
Riverenza. Finalmente faranno quattro Seguiti scorsi, al modo sopradetto,
al fin de'quali si pigliaranno per la man'ordinaria con
le solite Creanze.

Na zrychlenou část (Sciolta) v Saltarello.
V této zrychlené části (Sciolta) se procházejí s děláním jednoho Groppo, dva Fioretti,
dva Passi minimi, & jeden Saffice: totéž dělají
opačně; pak pustíce se, dělají dva Passi minimi točené k ruce
levé, začínajíce všechny řečené Pohyby nohou levou, & jeden Trabucchetto
na stranu pravou nohou pravou, & jeden Destice s bokem levým
dovnitř (s) nohou levou: totéž dělají opačně.
Potom na stranu levou dvě Riprese, dva Fioretti, dva Trabucchetti,
& jeden Spezzatto: totéž dělají opačně. Nakonec
dělají dva Corinti šikmo (fiancheggiati) dovnitř, se dvěma Passi
puntati minimi
dopředu, v konci těchto se uchopí za
náležitou ruku se obvyklými Způsoby, & dělajíce Riverenza breve ukončí
zdvořile tento spanilý, & půvabný Balletto.

Alla Sciolta in Saltarello.
In questa Sciolta passeggiaranno con far un Groppo, due Fioretti,
due Passi minimi, & un Saffice: il medesimo faranno per
contrario; poi lasciandosi, faranno due Passi minimi volti à man
sinistra, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro, & un Trabucchetto
al lato destro col piè destro, & un Destice col fianco sinistro
per dentro col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario.
Dopò al lato sinistro due Riprese, due Fioretti, due Trabucchetti,
& un Spezzatto: il medesimo faranno per contrario. Ultimamente
faranno due Corinti fiancheggiati per dentro, con due Passi
puntati minimi innanzi, al fin de'quali si pigliaranno per la man'
ordinaria con le solite Creanze, & facendo la Riverenza breve finiranno
gentilmente questo vago, & gratioso Balletto.

1) Selva je les, nebo sbírka, výbor. Amoroso je milující, láskyplný, zamilovaný, milostný, milý, miláček, drahoušek.

2) Nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

3) Nejspíš tím myslí písmeno S.

4) Píše-li tu začínajíc a končíc ji, snad tím myslí celou variaci a ne jen tu poslední Cadenzu.

Kategorie: Nobiltà - tance