Specchio d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Specchio d'Amore

SPECCHIO D'AMORE1)
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
VÉVODKYNĚ D'ATRI.

SPECCHIO D'AMORE
CASCARDA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
DUCHESSA D'ATRI.

STOJÍCE osoby jak vám ukazuje předložený
obrázek, dělají Riverenza breve, se dvěma Saffici;
pak dělají dva Seguiti semidoppi, dva Spezzati,
dva Fioretti, & dva Trabucchetti, začínajíce je
nohou levou: s doporučením, že všechny řečené Pohyby jdou dělány
ve třech taktech? (tempi) řečené Sonaty. Pak na jedno tempo jedné Ripresa2)
řečené Sonaty dělají jeden Spezzato puntato nohou levou
na stranu levou, & poloviční (mezza) Riverenza pravou: potom další Ripresa
řečené Sonaty dělají totéž opačně.

STANDO le persone come vi dimostra il presente
dissegno, faranno la Riverenza breve, con due Saffici;
poi faranno due Seguiti semidoppi, due Spezzati,
due Fioretti, & due Trabucchetti, principiandoli
col piè sinistro: avertendo, che tutti i detti Moti vanno fatti
à tre tempi di detta Sonata. Poi ad un tempo d'una Ripresa
di detta Sonata faranno un Spezzato puntato col piè sinistro
al lato sinistro, & mezza Riverenza col destro: dopò all'altra Ripresa
di detta Sonata faranno il medesimo per contrario.

Ve druhé části, procházejíce se mají udělat jeden Seguito
semidoppio levou, a dva Fioretti, & dva Trabucchetti, začínajíce je
nohou pravou: tytéž dělají opačně; pak
dělají dva Spezzati, dva Fioretti, dva Passi minimi; potom ve
dvou Riprese řečené Sonaty dělají tytéž Spezzati, &
poloviční (mezza) Riverenza, jak jsem řekl v první části. & tyto dvě
Promenády jsou ukončeny (Terminati).

Nel secondo tempo, passeggiando haran da fare un Seguito
semidoppio col sinistro, e due Fioretti, & due Trabucchetti, principiandoli
col piè destro: gli medesimi faranno per contrario; poi
faranno due Spezzati, due Fioretti, due Passi minimi; dopò alle
due Riprese di detta Sonata faranno gli medesimi Spezzati, &
mezza Riverenza, come hò detto nel primo tempo. & questi due
Passeggi sono Terminati.

Ve třetí části, se uchopí za ruku pravou, dělajíce dva
Spezzati, & dva Saffici; pak pustíce se dělají další dva Spezzati
točené k ruce levé, se dvěma dalšími Saffici, ten první dělají
s bokem levým dovnitř, pak s pravým dělají totéž. Ve
výhledu dělají jednu Ripresa, & jeden Fioretto, začínajíce je
levou: totéž dělají opačně. Dopředu dělají
dva Fioretti, & dva Trabucchetti. Nakonec v těch dvou Riprese
Sonaty dělají dva Passi puntati semibrevi, dva Trabucchetti,
& jeden Saffice, začínajíce je nohou levou.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra, facendo due
Spezzati, & due Saffici; poi lasciandosi faranno altri due Spezzati
volti à man sinistra, con due altri Saffici, il primo lo faranno
col fianco sinistro per dentro, poi col destro faranno il medesimo. In
prospettiva faranno una Ripresa, & un Fioretto, principiandoli
col sinistro: il medesimo faranno per contrario. Innanzi faranno
due Fioretti, & due Trabucchetti. Finalmente à queste due Riprese
della Sonata faranno due Passi puntati semibrevi, due Trabucchetti,
& un Saffice, principiandoli col piè sinistro.

Ve čtvrté části, se uchopí za ruku levou, dělajíce
každou věc kterou dělali ve třetí části, opačně. & tyto
třetí, & čtvrtá část se nazývají Regolati.

Nel quarto tempo, si piglieranno per la man sinistra, facendo
ogni cosa che havran fatto nel terzo tempo, per contrario. & questi
terzo, & quarto tempo si chiamano Regolati.

V páté, & poslední části, se procházejí na stranu levou,
dělajíce jeden Seguito semidoppio nohou levou, jeden Trabucchetto
pravou, & jeden Destice na stranu levou: pak procházejíce se na stranu
pravou, dělají totéž opačně. Nakonec dělají
jednu Ripresa, & jeden Fioretto na stranu levou: totéž dělají
opačně, se dvěma Fioretti dopředu, & dva Trabucchetti;
pak v Riprese řečené Sonaty dělají dva Passi puntati minimi
v natáčení (fiancheggiati) dopředu; a toto uděláno uchopí se, s děláním obvyklých obřadností,
za náležitou ruku; & v konci Sonaty, s Riverenza
jako prve, ukončí tuto krásnou Cascardu.

Nel quinto, & ultimo tempo, passeggiaranno al lato sinistro,
facendo un Seguito semidoppio col piè sinistro, un Trabucchetto
col destro, & un Destice al lato sinistro: poi passeggiando al lato
destro, faranno il medesimo per contrario. Finalmente faranno
una Ripresa, & un Fioretto al lato sinistro: lo medesimo faranno
per contrario, con due Fioretti innanzi, & due Trabucchetti;
poi alle Riprese di detta Sonata faranno due Passi puntati minimi
fiancheggiati innanzi; e ciò fatto si piglieranno, con far le solite cerimonie,
per la man'ordinaria; & al fin della Sonata, con la Riverenza
come la prima, finiranno questa bella Cascarda.

1) V českém překladu Zrcadlo lásky.

2) My jsme v historickém tanci zvyklí na to, že Ripresa je konkrétní taneční prvek. Ale v dnešní italštině má i další významy: nové zahájení, natáčení, filmování, snímání, záběr, snímek, zesílení, oživení. Když vynecháme tu filmařinu, vyjde nám nějaká část hudby, která se může opakovat, čemuž odpovídá i předpona ri-. Řekli bychom třeba refrén, ale pro ten má italština výraz Ritornello.

Kategorie: Nobiltà - tance