Tordiglione - ND

TORDIGLIONE1)
BALLETTO
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
COSTANZY OFFREDA
GIACOVACCI
Ušlechtilé paní Cremonské, & Římské.

TORDIGLIONE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
COSTANZA OFFREDA
GIACOVACCI
Gentildonna Cremonesa, & Romana.

Kavalír chtěje začít tento Tanec,
uchopí Dámu za náležitou ruku s obvyklými
Způsoby Kavalírskými, dělajíce oba dva Riverenza
grave
v šesti úderech (battute) této Sonaty, se třemi
Continenze semigravi ve třech úderech (battute) na jednu; pak se procházejí
čtyřmi Spezzati gravi; toto uděláno, na stranu levou dělají jednu Ripresa
sottopiede
, dva Trabucchetti, & tři Passi semibrevi v jednom
úderu (battuta) jeden, začínajíce všechny řečené Pohyby nohou levou:
tutéž Ripresa, Trabucchetti, & tři Passi semibrevi dělají
opačně, v konci těchto se pustí.

IL Cavaliere volendo principiare questo Balletto,
pigliarà la Dama per la man'ordinaria con le solite
Creanza Cavaleresche, facendo amendue la Riverenza
grave di sei battute di questa Sonata, con tre
Continenze semigravi di tre battute l'una; poi passeggiaranno con
quattro Spezzati gravi; ciò fatto, al lato sinistro faranno una Ripresa
sottopiede, due Trabucchetti, & tre Passi semibrevi d'una
battuta l'uno, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro: la
medesima Ripresa, Trabucchetti, & tre Passi semibrevi faranno
per contrario, al fin de'quali si lasciaranno.

V této další části, se uchopí za ruku pravou, dělajíce
dva Spezzati gravi; pak se pustí s řečenými Způsoby, dělají
další dva Scorsi, nejprve na stranu levou, & pak na pravou, na
způsob jedné S2), měníce místo, nacházejíce se opět v konci oněch Spezzati
scorsi
ve výhledu, ohnouce trochu kolena, dělajíce na
způsob poloviční (mezza) Riverenza.

In quest'altro tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo
due Spezzati gravi; poi si lasciaranno con le dette Creanze, facendone
altri due Scorsi, prima à man sinistra, & poi à man destra, à
modo d'una S, cambiando luogo, ritrovandosi al fin d'essi Spezzati
scorsi in prospettiva, piegando un poco le ginocchia, facendo à
modo di mezza Riverenza.

První variace kavalíra.
Kavalír, v této první Variaci, nebo Části, udělá dvě Riprese
sotto piedi
, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu,
dvě Riverenze rychlé (preste), na způsob tří battute di Campanella, & jeden
sotto piè doprava, začínajíce všechny řečené Pohyby nohou levou; potom
udělá dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu, & Cadenza,
zůstávaje nohou levou vpředu, jak se začínala řečená
Variace: & tímto způsobem dělaje, bude nanejvýš správně; jinak,
nacházeje se opět v konci této Cadenza s nohou pravou vpředu, jak
někteří dělají, říkám, že řečená Variace bude nanejvýš špatná: & doporučuji
nedělat v konci řečené Sonaty Variace s Ripresa sotto
piede
, & potom snížit Krok (Passo) levou zvolna vpředu, protože to není
dobře; ale je zapotřebí aby dělal způsobem který jsem řekl výše, protože
Variace z Gagliardy, je stanovena že se končí v Cadenza.
Tutéž Variaci udělá opačně.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere, à questa prima Mutanza, ò Partita, farà due Riprese
sotto piedi, due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro,
due Riverenza preste, à modo di tre battute di Campanella, & un
sotto piè al destro, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro; dopò
farà due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro, & la Cadenza,
restando col piè sinistro innanzi, si come hà principiata detta
Mutanza: & in questo modo facendo, andarà giustissima; altramente,
ritrovandosi al fin della Cadenza col piè destro innanzi, come
alcuni fanno, dico che detta Mutanza sarà falsissima: & averta di
non fare alla fine di detta Sonata la Mutanza con la Ripresa sotto
piede, & dopò calare il Passo sinistro adaggio innanzi, perche non
stà bene; ma bisogna che faccia nel modo che hò detto di sopra, perche
le Mutanze di Gagliarda, convien che si finiscano in Cadenza.
La medesima Mutanza farà per contrario.

První Promenáda Dámy.
V těch osmi taktech? (tempi) kdy Kavalír udělá řečené dvě Variace,
jednu ve čtyřech taktech (tempi) začínajíce ji nohou levou, & tutéž
opačně; Dáma se prochází dvěma Spezzati gravi,
dva ordinarii, & jeden Saffice na stranu levou. A tyto Skutky
jsou dělány v tempu řečené Sonaty: totéž udělá opačně
na stranu pravou.

Primo Passeggio della Dama.
In questi otto tempi che il Cavaliere farà le dette due Mutanze,
una di quattro tempi principiandola col piè sinistro, & la medesima
per contrario; la Dama passeggiarà con due Spezzati gravi,
due ordinarii, & un Saffice al lato sinistro. Et queste Attioni
van fatte in un tempo di detta Sonata: il medesimo farà per contrario
al lato destro.

První Variace Dámy.
Dáma udělá tutéž Variaci jednou, & druhou nohou
jak dělal Kavalír; & v případě že by je nedovedla udělat,
začne v dělání dvou Passi semibrevi, totiž zvolna (adaggio), se dvěma Saffici
v natáčení (fiancheggiati) dovnitř; potom se obrátí dvěma Spezzati na
stranu levou; & v posledním udělá další Saffice v natáčení (fiancheggiato)
s bokem levým dovnitř, začínajíc řečené Pohyby nohou levou:
totéž udělá opačně.

Prima Mutanza della Dama.
La Dama farà la medesima Mutanza con l'uno, & l'altro piede
si come harà fatto il Cavaliere; & in evento che non la sapesse fare,
principiarà à fare due Passi semibrevi, cioè adaggio, con due Saffici
fiancheggiati per dentro; dopò si voltarà con due Spezzati à
man sinistra; & in ultimo farà un'altro Saffice fiancheggiato col
fianco sinistro per dentro, principiando detti Moti col piè sinistro:
il medesimo farà per contrario.

První Promenáda Kavalíra.
On, zatímco Dáma dělá Variaci, jak na stranu levou,
tak na pravou, je třeba aby dodržoval tentýž pořádek procházení
řečenými Pohyby, jak dělala Ona.

Primo Passeggio del Cavaliere.
Egli, mentre che la Dama farà la Mutanza, sì al lato sinistro,
come al destro, bisogna che tenga il medesimo ordine di passeggiare
con gli medesimi Moti, si come harà fatto Ella.

Druhá Variace Kavalíra.
Kavalír udělá dva Zoppetti s nohou levou vpředu, dvě poloviční (mezze)
Riverenze rychlé (preste), a jeden Groppo, začínaje řečené Pohyby nohou
levou; pak pravou udělá jeden krok ve vzduchu (passo in aria), se dvěma Fioretti dopředu,
dva Passi minimi dozadu, dvě poloviční (mezze) Riverenze rychlé (preste), &
jeden sotto piede pravou; v konci nohou levou udělá jednu poloviční (mezza)
Riverenza, s jedním sotto piede, & Cadenza, zůstávaje nohou
levou vpředu: totéž udělá opačně.

Seconda Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere farà due Zoppetti col piè sinistro innanzi, due mezze
Riverenza preste, et un Groppo, principiando i detti Moti col piè
sinistro; poi col destro farà un passo in aria, con due Fioretti innanzi,
due Passi minimi in dietro, due mezze Riverenze preste, &
un sotto piede col destro; al fine col piè sinistro farà una mezza
Riverenza, con un sotto piede, & la Cadenza, restando col piè
sinistro innanzi: la medesima farà per contrario.

Druhá Promenáda Dámy.
Dáma udělá znovu tutéž Promenádz jako prve, jak na stranu
levou, tak na pravou.

Secondo Passeggio della Dama.
La Dama farà di nuovo il medesimo Passeggio di prima, sì al lato
sinistro, come al destro.

Druhá Variace Dámy.
Ona začne tuto Variaci jedním Groppo, dva Fioretti
dopředu, dva Passi minimi dozadu, dvě poloviční (mezze) Riverenze rychlé (preste),
se dvěma Trabucchetti, začínajíce řečené Pohyby nohou levou;
pak udělá dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu, začínajíc
pravou; & v konci udělá Cadenza v tempu Zvuku, zůstávajíc
nohou levou vpředu: tutéž Variaci udělá
opačně. A jestli by ji případně nedovedla udělat prve řečeným způsobem, může
ji udělat tímto dalším způsobem důstojným (grave), totiž. Nejprve na stranu levou udělá
dva Destici v natáčení (fiancheggiati) dovnitř, zastavíc se poněkud v každém
Destice. Potom udělá jeden Groppo, dva Fioretti dopředu, poloviční (mezza)
Riverenza, jeden Sottopiede, & v konci Cadenza, začínajíc
každý Pohyb nohou levou. Tutéž Variaci udělá opačně.

Seconda Mutanza della Dama.
Ella principiarà questa Mutanza con un Groppo, due Fioretti
innanzi, due Passi minimi in dietro, due mezze Riverenze preste,
con due Trabucchetti, principiando detti Moti col piè sinistro;
poi farà due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro, principiando
col destro; & al fine farà la Cadenza à tempo del Suono, restando
col piè sinistro innanzi: la medesima Mutanza farà per
contrario. Et se per caso non sapesse farla nel modo predetto, potrà
farla in quest'altro modo grave, cioè. In prima al lato sinistro farà
due Destici fiancheggiati per dentro, fermandosi alquanto ad ogni
Destice. Dopò farà un Groppo, due Fioretti innanzi, mezza
Riverenza, un Sottopiede, & al fine la Cadenza, principiando
ogni Moto col piè sinistro. La medesima Mutanza farà per contrario.

Druhá Promenáda Kavalíra.
Kavalír udělá tutéž Promenádu jako prve, jak na stranu levou,
tak na pravou; & uděláno toto, uchopí se za ruku levou,
dělajíce totéž co dělali v uchopení za ruku pravou,
vracejíce se ovšem každý na své místo.

Secondo Passeggio del Cavaliere.
Il Cavaliere farà il medesimo Passeggio di prima, sì al lato sinistro,
come al destro; & fatto questo, si pigliaranno per la man sinistra,
facendo il medesimo che haran fatto nel pigliar la man destra,
ritornando però ogn'uno al suo luogo.

Třetí Variace Kavalíra.
Kavalír v této třetí Variaci udělá jednu Ripresa sottopiè
& jeden Fioretto na stranu levou: totéž udělá opačně; pak
udělá jeden Groppo ve výhledu, dva Passi minimi točené k ruce levé,
dva Fioretti dopředu, dva další Passi presti minimi dozadu,
s poloviční (mezza) Riverenza, jeden Sottopiede, & Cadenza, začínaje
všechny Pohyby nohou levou: totéž udělá opačně.

Terza Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere in questa terza Mutanza farà una Ripresa sottopiè
& un Fioretto al lato sinistro: il medesimo farà per contrario; poi
farà un Groppo in prospettiva, due Passi minimi volti à man sinistra,
due Fioretti innanzi, due altri Passi presti minimi in dietro,
con mezza Riverenza, un Sottopiede, & la Cadenza, principiando
tutti i Moti col piè sinistro: il medesimo farà per contrario.

Třetí Promenáda Dámy.
Dama se vrací v dělání téže Promenády jako výše.

Terzo Passeggio della Dama.
La Dama tornarà à far il medesimo Passeggio come di sopra.

Třetí Variace Dámy.
Dama udělá tutéž Variaci kterou dělal Kavalír,
jak jednou, tak druhou nohou.

Terza Mutanza della Dama.
La Dama farà la medesima Mutanza che harà fatta il Cavaliere,
sì con l'uno, come con l'altro piede.

Třetí Promenáda Kavalíra.
On se prochází na stranu levou dvěma Passi semibrevi, & dvěma
Spezzati; pak udělá jeden Groppo, se dvěma Fioretti, & jeden Saffice
s bokem levým dovnitř, začínaje řečené Pohyby nohou levou:
totéž udělá opačně.

Terzo Passeggio del Cavaliere.
Egli passeggiarà al lato sinistro con due Passi semibrevi, & due
Spezzati; poi farà un Groppo, con due Fioretti, & un Saffice
con il fianco sinistro per dentro, principiando detti Moti col piè sinistro:
il medesimo farà per contrario.

Čtvrtá Variace Kavalíra.
V této čtvrté, & poslední Variaci Kavalír udělá jednu
Ripresa sotto piede na stranu levou, & jeden Fioretto: totéž udělá
opačně; pak udělá jeden Zoppetto s nohou levou ve vzduchu vpředu,
& jeden Passo ve vzduchu s pravou, & Cadenza; & potom udělá
jeden Balzetto na stranu levou, jeden Sottopiede pravou, & s
toutéž udělá jeden Passo ve vzduchu, & jeden další nohou levou, se
dvěma Fioretti dopředu, jedna poloviční (mezza) Riverenza, jeden Sottopiede, &
Cadenza, zůstávaje s nohou levou vpředu: tutéž udělá
opačně.

Quarta Mutanza del Cavaliere.
A questa quarta, & ultima Mutanza il Cavaliere farà una
Ripresa sotto piede al lato sinistro, & un Fioretto: il medesimo farà
per contrario; poi farà un Zoppetto col piè sinistro in aria innanzi,
& un Passo in aria col destro, & la Cadenza; & dopò farà
un Balzetto al lato sinistro, un Sottopiede col destro, & con
l'istesso farà un Passo in aria, & un'altro col piè sinistro, con
due Fioretti innanzi, una mezza Riverenza, un Sottopiede, &
la Cadenza, restando col piè sinistro innanzi: la medesima farà per
contrario.

Čtvrtá Promenáda Dámy.
Dama stejně tak udělá tutéž Promenádu jako výše.

Quarto Passeggio della Dama.
La Dama parimente farà il medesimo Passeggio come di sopra.

Čtvrtá Variace Dámy.
Ona udělá jeden Groppo, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi
dozadu, dva další Fioretti, obracejíc se k ruce levé, dva další Passi
minimi
, dva Fioretti dopředu, jednu poloviční (mezza) Riverenza, jeden sottopiede,
& Cadenza, začínajíce každou věc nohou levou:
tutéž udělá pravou opačně.

Quarta Mutanza della Dama.
Ella farà un Groppo, due Fioretti innanzi, due Passi minimi in
dietro, due altri Fioretti, voltandosi à man sinistra, due altri Passi
minimi, due Fioretti innanzi, una mezza Riverenza, un sottopiede,
& la Cadenza, principiando ogni cosa col piè sinistro: la
medesima farà col destro per contrario.

Čtvrtá Promenáda Kavalíra.
On udělá totéž co dělal ve třetí, přiblíže se k Dámě,
bez dělání stejně tak té poloviční (mezza) Variace spolu, v očekávání že by byla
nadbytečná. Ovšem, jak ukončili oba dva Variaci Dámy,
& Kavalír své dvě Promenády, s obvyklými Způsoby Kavalírskými
uchopí Dámu za náležitou ruku. Spolu dělají dvě Riprese,
dva Trabucchetti, & jeden Spezzato na stranu levou: totéž
dělají opačně na stranu pravou, začínajíce nejprve nohou levou,
& pak pravou. Nakonec dělají dva Spezzati gravi dopředu,
se dvěma Fioretti, & dva Saffici, jeden na stranu levou, druhý
na pravou, začínajíce řečené první Pohyby nohou levou. Toto uděláno,
dělají dva Passi puntati semigravi, & s děláním obvyklých obřadností
ukončí Riverenza grave tento nanejvýš půvabný Tanec. S doporučením
nedělat jako se dělalo prve, protože to bylo špatně; důvodem
je, že Promenády nebyly dobře, protože dělávali tři Spezzati
gravi
na stranu levou, & potom dělali tři další na stranu pravou, &
dva v natáčení (fiancheggiati); & pro toto byly řečené Promenády špatně, protože
nekončily v části? (tempo) Sonaty Promenáda která se dělala na stranu
levou, v očekávání že čtvrtý Spezzato kterým začínali na stranu pravou,
tím končili řečenou část (tempo) Sonaty. Z tohoto dalšího
důvodu ještě bylo špatně, že když dělali Ripresa, & dva
Trabucchetti, dělali je čtyřikráte, & vždycky na stranu levou,
& na pravou nikdy; & v konci řečeného Tance dělali Scorsa
a Riverenza bez jakéhokoliv Pravidla (Regola). Proto říkám, že chtějíce
dělat tento Tanec, nechť ho dělají způsobem jak jsem řekl, protože je dělán
podle skutečného Pravidla (Regola), & dokonalé Teorie, & je nanejvýš správný.

Quarto Passeggio del Cavaliere.
Egli farà il medesimo che fece al terzo, accostandosi alla Dama,
senza far'altrimente quella mezza Mutanza insieme, atteso che era
superflua. Però, come harà finite amendue le Mutanze la Dama,
& il Cavaliere i suoi due Passeggi, con le solite Creanze Cavaleresche
pigliarà la Dama per la man'ordinaria. Insieme faranno due Riprese,
due Trabucchetti, & un Spezzato al lato sinistro: il medesimo
faranno per contrario al lato destro, principiando prima col piè sinistro,
& poi col destro. Finalmente faranno due Spezzati gravi innanzi,
con due Fioretti, & due Saffici, uno al lato sinistro, l'altro
al destro, principiando detti primi Moti col piè sinistro. Ciò fatto,
faranno due Passi puntati semigravi, & con far le solite cerimonie
finiranno con la Riverenza grave questo gratiosissimo Ballo. Avertendo
di non farlo come si faceva prima, perche era falso; la ragione
è, che gli Passeggi non andavano bene, perche facevano tre Spezzati
gravi al lato sinistro, & dopò ne facevano tre altri al lato destro, &
due fiancheggiati; & per questo eran detti Passeggi falsi, perche
non finivano al tempo della Sonata il Passeggio che si faceva al lato
sinistro, atteso che col quarto Spezzato che principiavano al lato destro,
con quello finivano il detto tempo della Sonata. Per quest'altra
ragione anco era falso, che quando facevano la Ripresa, & due
Trabucchetti, li facevano quattro volte, & sempre al lato sinistro,
& al destro mai; & al finir il detto Ballo facevano una Scorsa
con la Riverenza senza nessuna Regola. Però dico, che volendo
far questo Ballo, lo facciano nel modo come hò detto, perche è fatto
con vera Regola, & con perfetta Theorica, & è giustissimo.

1) Nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

2) Nejspíš tvar písmene S.

Kategorie: Nobiltà - tance