0001 - Trattato Secondo - úvod

LE GRATIE D'AMORE.
Traktát Druhý.

LE GRATIE D'AMORE.
Trattato Secondo.

V němž se učí pravidla o správném držení těla, snímání baretu, jak
provádět poklonu (riverenza); jak při tančení zacházet s pláštěm a mečem a jak držet
a vést dámu při tanci s půvabem a spanilostí.

Nel quale s'insegnano le regole del ben portar la vita, del cauar la beretta, del
far riverenza; & accomodar la cappa, è spada nel ballare, del pigliar la
Dama per condurla al ballo con leggiadria,

O pětikrocích (cinque passi), krůčcích, skocích, kapriolách a obratech na různé způsoby,
a dalších pohybech, které se provádějí a užívají při tančení gagliardy.

De i cinque passi, passetti, è salti, capriole, è girate di diverse sorti, mutanze, &
altri movimenti che intervengono nel uso del ballar la gagliarda,

S vyobrazeními, které názorně předvádějí veškeré konání a pohyby, které jsou v oné
gagliardě velmi důležité, s krátkým tancem pro dámy, což bude řečeno na patřičném místě.

Con le figure che rappresentano tutti gli atti, è movimenti che più importano in essa
gagliarda, con un breve ballo per dame, come à suo luogo si dirà.

Nádavkem ještě krátké pojednání o tanci piantone (ballo del piantone), či podle libosti, a dalších věcech,
které jsou pro umění tance potřebné a patří k němu.

Aggiontoui anche un picciolo discorso del ballo del piantone, ò sia del fauore, & atre cose
necessarie appartenenti all'arte del ballare.

V prvním traktátu jsem zašel poněkud dále, jak jste mohli vidět,
páni a dámy, a povyprávěl jsem o některých krásných událostech,
které sice ne zcela slouží našemu záměru,
jsou však hodny zapamatování. Nyní přistoupím k těm pojednáním,
která jsou v našem umění důležitější než cokoli jiného,
a nejvíce v gagliardě. Ale dříve než přejdu k pravidlům
a k předpisům, musím předložit několik velmi potřebných
doporučení.

NEL primo Trattato sono andato alquanto vagando Signori,
& Signore come veduto havete, & ho certe belle cose raccon
tate, che se bene del tutto non facevano à nostro proposito;
erano però degne di qualche memoria. Hora vengo à quelle
trattare che nell'arte nostra più d'ogn'altra importano massime
intorno alla gagliarda; mà prima che io venga alle regole,
& alli precetti, hò stimato di dover porre alcuni avvettimenti molto
necessarii.

Kategorie: Negri - Regole 2