01 - Berretta

PRAVIDLO PRVÉ
O RŮZNÝCH O RŮZNÝCH ZPŮSOBECH,
KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PŘI SNÍMÁNÍ
Baretu, jakož i při jeho držení v ruce po smeknutí.
A o tom, který má být nejspanilější a nejužívanější.

REGOLA PRIMA
DE I DIVERSI MODI,
CHI SI USANO SI NEL CAVARSI LA
Berretta, come nel tenerla dopò cavata:
& quale debba essere il più vago, & usitato

Protože mezi záležitosti, které se v tancích provádějí nejdříve
a na nichž velmi záleží, aby byly prováděny způsobem
krásným a chvályhodným, zaujímá snímání baretu
přední místo, jak bylo shledáno
u mužů, kteří si vzájemně vzdávají čest
i mimo tanec, dříve než přejdeme k výkladu jmenovaných skutků a pohybů, chci porozprávět několik věcí
o těchto záležitostech efektech. Tak jako všechno, nač máme dbát, jsou tedy
rozmanité i způsoby, které se používají při snímání baretu z hlavy, stejně jako
při jeho držení v ruce po sejmutí. Ty, které se používají při sejmutí,
jsou buď celou rukou, nebo se uchopí za okraj či lem, jak je libo tomu
říkat.

PERCHE fra gli effetti, che più importano, &
che prima ne i Balli interuengono nell'uso delle
belle & honorate creanze, il cauarsi della Berretta
tiene il principato, come quello che fu trouato
da gli huomini per honorarsi & riuerirsi l'un l'altro
anco fuori de' Balli; prima che ueniamo alla
dimostratione de gli atti & mouimenti nominati, uoglio alcune cose sopra
esso effetto discorrere. Varie dunque, come tutto dì ueggiamo, sono
le maniere, che si costumano sì nel cavarsi la berretta di testa, come
nel tenerla in mano dopò cauata. Quelle che si costumano nel cauarsela,
sono `o à man piena, ò prendendola per lo giro, ò per l'orlo, che uogliam
dirle.

Ty, které se pak používají pro držení v ruce po sejmutí, jsou buďto
s odtaženou paží, s baretem obráceným dýnkem nahoru nebo dopředu,
nebo s nataženou paží a s dýnkem obráceným stranou směrem dopředu nebo
směrem dozadu. A žádný z nich není chvályhodný, naopak všechny jsou
hodny pokárání. Stručně tolik, že jestli muž drží paži odtaženou a baret obrácený
dýnkem nahoru, připomíná jednoho z těch, kteří chodí žebrat
almužnu, a jestliže ho zase drží napřažený, ukazuje všem osobám vpředu
či vzadu pot, který mu ulpěl na okrajích
baretu, poněvadž nemůže každý nosit stále nový, a kterýmkoli
z těchto způsobů poskytne přihlížejícím podívanou ostudnou či nelibou.
Proto má-li být smeknut z hlavy a být držen v ruce s větším
půvabem (bellezza) a šarmem (gratia), což může na ostatní působit elegantně,
nechť se baret při smekání z hlavy dobře a jemně uchopí za okraj, paže se dobře
spustí dolů, pravou nebo levá, podle potřeby, a baret se drží
dýnkem směrem ke stehnu, pravému či levému, k němuž bylo smeknuto.
Lze očekávat, že ten, kdo si bude počínat tímto způsobem, kromě toho že bude krásný a půvabný
na pohled ze strany přihlížejících, vyhne se jakékoli poznámce o špatném provádění,
které by ho mohly čekat u těch několika výše zmíněných způsobů.

Quelle poi che s'usano per tenerla in mano dopò cauata, sono ò col
braccio ritirato, & quello volto col fondo della berretta in sù, ò dinanzi:
o col braccio disteso, & col fondo uolto uerso la parte dinanzi, o uerso
quella di dietro. Et nessuno di questi è commendato, anzi tutti sono
biasimeuoli. Conciosia che, se l'huomo tiene il braccio ritirato, & la
berretta uolta col fondo in sù, sembra uno di quelli che vanno accattando
l'elemosina: se anco lo tiene disteso, & col fondo della berretta
volto uerso la parte dinanzi, o quella di dietro, dimostra alle persone dinanzi,
ò à quelle di dietro il sudore, che suol'essere attaccato à gli orli
della beretta, non potendola ogn'uno portar sempre nuoua: & in qualunque
di questi modi uiene à far sconcia, ò schifa la vista de' riguardanti.
Onde per cauarsela di testa, & per tenerla in mano con quella maggior
bellezza, & gratia, che altrui possa render' ornato; sia bene prendendo
la berretta gentilmente per lo giro, leuarsela di testa; & calando ben
giù il braccio ò destro, ò sinistro, secondo l'occorrenze, tenerla uolta col
fondo uerso quella parte della coscia ò destra, ò sinistra, che si sarà cauata;
atteso che in questa maniera facendo, oltre che farà bella & gratiosa
vista à gli astanti, sì verrà egli à fuggire ogni nota di uitio che in
alcuno de i primi modi detti potesse esserle apposta.

Kategorie: Il Ballarino - Regole