03 - O plášti a meči

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola III z Trattato Secondo

REGOLA III
O způsobu, jímž se učí zacházet s pláštěm a mečem, jak ukazuje předložený obrázek,
je-li záměrem tančit při nějaké slavnosti gagliardu nebo jiné tance.

REGOLA III
Del modo, nel quale s'insegna accomodare la cappa, è la spada, come dimostra il presente dissegno,
volendo ballare in una festa la gagliarda, ò altri balli.

Různé jsou způsoby, které se dodržují při zacházení s pláštěm, chce-li
někdo tančit gagliardu. Při prvním se uchopí obě křídla
pláště, pravé rukou pravou a levé řečenou
rukou, přitom se správně drží rovná ramena.

DIversi sono li modi, che si tengono nell'accommodare la cappa, volendo
ballare la Gagliarda. Nel primo si pigliano amendue le ali
della cappa, la destra con la mano destra, & la sinistra con la detta
mano, tenendo ben dritte le braccia.

Při druhém se pravé křídlo pláště umístí pod levou paži
a onou rukou se uchopí křídlo levé. Ve třetím se uchopí rovná část
pláště, klade se pod zmíněnou paži a umístí se pod paži levou,
onou rukou se uchopí levé křídlo pláště a ramena se drží rozložená;
tento způsob je pohodlný pro tančení se samotným pláštěm. Ve čtvrtém se uchopí
okraj (giro) pláště, levou rukou se obtočí nad řečenými rameny (spalla),
pravá část pláště se vloží pod onu paži.1) Pak se
dá levá část nahoru pod řečenou paži (nebo rameno) a drží se dobře na pleci (plecích),
levá ruka se položí na hrušku meče, aby se při chůzi
nekomíhal; tento způsob poskytne krásný a ušlechtilý pohled při tančení
s pláštěm a mečem.

Nel secondo, si butta l'ala destra della cappa sotto il braccio sinistro,
& con essa mano si piglia l'ala sinistra. Nel terzo si piglia la parte dritta della
cappa, ponendola sotto il detto braccio, e gettandola sotto il braccio sinistro,
& con essa mano prendesi l'ala sinistra della cappa, tenendo le braccia stese,
questo modo è commodo per ballare con la cappa sola. Nel quarto, si pigliarà
il giro della cappa, con la mano sinistra voltandola sopra detta spalla, ponendo
la parte destra della cappa sotto ad esso braccio. Poi gettando sopra
la parte sinistra sotto il detto braccio, tenendola ben raccolta su la spalla, è
ponendo la mano sinistra sopra'l pomo della spada, accioche non vada anch'ella
vagando, & in questo modo farà bella, & gratiosa vista nel ballare con
la cappa, & con la spada.

1) Braccio je rameno, paže i loket.

Kategorie: Negri - Regole 2