65 - Spondeo - ND

(Přesměrováno z hesla 65 - Spondeo- ND)

PRAVIDLO LXV.
O způsobu, jímž se dělá Spondeo, a odkud pochází.

REGOLA LXV.
Del modo da far lo Spondeo, & donde è derivato.

Ž. Ach, jak mne Vaše milost potěšila, když mi poskytla znalosti
o Dattile. Nyní vás jako student prosím, abyste
mě laskavě naučil, jak bych měl při tančení dělat Spondeo;
a pak se uráčil mi říci, odkud je toto jméno odvozeno.

D. O QUANTO U.S. m'hà consolato d'havermi dato cogni
tione del Dattile, hora la prego, che essendo io studente,
mi faccia gratia d'insegnarmi, come io debba fare questo
Spondeo nel Ballare; & dopò si degna dirmi donde è derivato questo
nome.

M. Předvedu ti jej ze srdce rád a také ti povím, odkud pochází. Věz
tedy, že tvůj úmysl stát se studentem mě velice potěšil a nyní
mě tím více těší učit tě. Pokud jsi četl Ovidia či Virgilia
a skandoval jejich verše, dobře víš, že jsou tam daktyly (Dattili)
a spondeje (Spondei). Proto když jsem ti už vysvětlil, jak se má dělat Dattile,
a odkud pochází, povím ti nyní, že Spondeo má dvě dlouhé stopy.
V tanci (Ballo) máš tedy udělat dva Passi Semibrevi, totiž
každý v jednom úderu (battuta) hudby na každou nohu; takovým způsobem
se dělá. Jméno je odvozeno z palce ruky, upozorňuji,
že ten má dva články a jeden jako druhý jsou stejně dlouhé,
což si můžeš změřit; protože palec je stranou (sponda) vůči ostatním
prstům, odtud je odvozeno jméno Spondeo. A podívej se
na první verš Ovidia, který říká:
Hanc tua Penelope, lento tibi mittit Ulisses.

M. Molto di cuore te lo mostrerò, & ti dirò anco donde deriva. Hai
da sapere che gratissimo m'è stato d'haver inteso che sii studente, hora
tanto più mi piace d'insegnartelo, s'hai letto Ovidio, ò Virgilio,
nel scandire detti versi, sai ben che vi sono de Dattili, & de
Spondei; onde havendoti dichiarato come dee esser fatto il Dattile,
& donde è derivato; al presente ti dico, che lo Spondeo hà due piedi
lunghi, e però nel Ballo havrai da fare dui Passi Semibrevi, cioè
d'una battuta di Musica per ciascun piede, & in questa maniera
và fatto. Il nome poi, deriva del dito grosso della mano, atteso
ch'egli hà due giunture, e tanto è l'una, quanto è l'altra di lunghez
za, si come misurar le puoi, & essendo detto dito sponda dell'altri
diti, per questa ragione è derivato questo nome di Spondeo. Et vedi,
che nel primo verso d'Ovidio, che dice:
Hanc tua Penelope, lento tibi mittit Ulisses.

Jsou tam čtyři daktyly (Dattili) a dva spondeje (Spondei), avšak povšimni si, pokud
chceš tančit správně a podle správného pravidla (Regola), je třeba, aby v pohybech, které uděláš,
měla stejný počet levá i pravá noha. Ať má tedy každá noha dva Dattili
a jeden Spondeo. Budeš-li tedy dodržovat toto mé pravidlo (Regola),
budeš tančit všechny tance (Balli) nanejvýš správně a nesklidíš od nikoho
výtku. A naopak, pokud v libovolném tanci (Balletto) dáš
jedné noze více pohybů než druhé, bude to vždy velmi špatné,
což už jsem ti řekl jinde, v pravidle o dělání pětikroků v Gagliardě.
Nyní mi zbývá říci ti, jak máš dělat Saffice.

Vi sono in esso quattro Dattili, e due Spondei, e però averti, se tu
voi ballar giusto, & con vera Regola, bisogna che i moti, che fai,
tanti n'habbia il piè sinistro, quanto il destro, che due Dattili, &
un Spondeo habbia ciascun piede, & cosi osservando questa mia Regola,
tutti i Balli che farai saranno giustissimi, & da nessuno sarai
tacciato; & cosi per contrario, se sarai qual si voglia Balletto, dando
più moti ad un piede che all'altro, sempre saranno falsissimi, si
come t'hò detto un'altro fiata, nella Regola di far i cinque Passi alla
Gagliarda. Hora restami à dirti, come hai da fare il Saffice.

Kategorie: Nobiltà - Regole