Alta Regina - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Alta Regina

ALTA REGINA
CASCARDA;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
BIANCY CAPPELLO DE MEDICI,
Velkovévodkyně Toskánské.

ALTA REGINA
CASCARDA;
IN LODE DELLA SERENISS. SIG.
LA SIG. BIANCA CAPPELLO DE MEDICI
Gran Duchessa di Toscana.

První část této Cascardy začíná tak,
že osoby stojí tak, jak ukazuje obrázek, a dělají
naproti sobě Riverenza minima levou nohou,
jedna Scambiata na téže noze. Potom
dělají promenádu v kruhu, totiž dva Seguiti spezzati,
jeden v točení doleva a Cadenza
pravou. Ocitnou se opět naproti sobě a udělají jednu Puntata dopředu
levou nohou, totiž bokem (per fianco), a druhou dozadu. Dalším Seguito
spezzato
se točí doleva a udělají Cadenzu tak jako výše.

Il primo tempo di questa Cascarda, si principia
stando le persone, come dimostra il disegno, facendosi
all'incontro la Riuerenza minima col piè sinistro,
& una Scambiata allo stello piede: dopò in
ruota si fa in passeggio, cioè due Seguiti spezzati,
& un'altro volto alla sinistra, & la Cadenza col
destro, ritrouandosi incontro, e facendo una Puntata innanzi col piè
sinistro, cioè per fianco, & l'altra in diesto: voltando un'altro Seguito
spezzato alla sinistra, & facendo la Cadenza come di sopra.

Ve druhé části pokračuje zmíněná promenáda v kruhu: udělají další čtyři
Seguiti spezzati, dvě Scambiate, jednu doleva a druhou
doprava, obě proti sobě. Znovu pak udělají dvě Puntate,
jednu dopředu a druhou dozadu, otočí se jedním Seguito spezzato
doleva a Cadenza tak jako výše. A upozorňuji, že se v závěru zmíněné Cadenzy mají vždy ocitnout zase naproti sobě .

Nel secondo tempo, si segue detto passeggio in ruota, facendo quattro
altri Seguiti spezzati, & due Scambiate, l'una alla sinistra, l'altra
alla destra, & amendue all'incontro. Si tornando poi à far due Puntate,
l'una innanzi, & l'altra in dietro, voltando un Seguito spezzato
alla sinistra con la Cadenza come di sopra, & auertendo di ritrouarsi
sempre all'incontro nel fine di detta Cadenza.

Ve třetí části má pak muž sám udělat rychle dopředu dva passi,
začíná levou nohou, a Cadenza. Totéž udělá pravou nohou
dozadu. Pak pokračuje, udělá čtyři Trabuchetti,
ty začíná levou nohou, jeden Seguito spezzato v točení
doleva, a Cadenza pravou nohou pravou naproti [dámě]. Oba pak mají udělat
dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, bokem (per fianco),
další Seguito spezzato v točení doleva a Cadenza,
tak jako výše.

Nel terzo tempo, l'huomo solo ha poi da fare due passi presto innanzi
& la Cadenza, principiandoli col piè sinistro, & il medesimo
farà col piè destro in dietro; poi seguirà facendo quattro Trabuchetti,
et questi principiando col piè sinistro con un Seguito spezzato volto alla
sinistra, & la Cadenza col piè destro all'incontro. Poi hanno da fare
amendue due Puntate l'una innanzi, & l'altra in dietro per fianco,
& un'altro Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza,
come di sopra.

Ve čtvrté části má pak dáma sama udělat totéž.
Spolu mají opět udělat uvedené Puntate a Seguito v točení,
tak jako výše.

Nel quarto tempo, il medesimo poi ha da far la Dama sola, &
insieme hanno da tornar'à fare le dette Puntate, & lo Seguito volto,
come di sopra.

V páté části spolu naproti sobě udělají čtyři Trabuchetti,
začínají levou nohou, jeden rychlý (presto) Doppio doleva.
Totéž dělají doprava a začnou pravou nohou.
Udělají dvě Puntate, dále Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenza pravou nohou, tak jako výše.

Nel quinto tempo, si faranno all'incontro insieme quattro Trabuchetti,
principiandoli con piè sinistro; & un Doppio presto al fianco sinistro:
& lo stesso faranno alla destra, principiandoli col piè destro,
& facendo due Puntate insieme col Seguito spezzato volto alla sinistra,
& la Cadenza col piè destro, come di sopra.

V šesté části, také spolu, udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti
a jeden rychlý (presto) Doppio doleva, začínají levou nohou.
Totéž udělají doprava a začínají pravou nohou.
Zopakují uvedené Puntate dopředu, pak dozadu, a jeden Spezzato
v točení doleva a Cadenza pravou a po tom všem skončí
naproti sobě, tak jako byli na začátku, a tak budou moci s půvabem, elegancí
a v tempu hudby ukončit uvedenou Cascardu:
Pak mimo hudbu udělají Riverenza Minima.

Nel sesto tempo, si faranno pur'insieme, due Riprese, due Trabuchetti,
& un Doppio presto al fianco sinistro, principiandoli col piè
sinistro: & lo stesso farassi al fianco destro, principiandoli col piè destro:
& replicando le dette Puntate innanzi, poi in dietro, con un Spezzato
volto alla sinistra, & la Cadenza col dritto: poi restando nel fine di esso
le persone all'incontro, come si ritrouauano nel principio; potranno gratiosamente,
& à tempo del suono, far fine à detta Cascarda: &
dopò fuori del detto suono faranno la Riuerenza Minima.

Kategorie: Il Ballarino - tance