Alta Regina - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

ALTA REGINA
CASCARDA
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ KATOLICKÉ
P. MARGARITY D'AUSTRIA
KRÁLOVNY ŠPANĚLSKÉ, &c.

ALTA REGINA
CASCARDA
IN LODE DELLA SER.MA CATTOLICA
D. MARGARITA D'AUSTRIA
REGINA DI SPAGNA, &c.

Pvní část této Cascardy začíná tím, že osoby stojí tak,
jak vám ukazuje obrázek, a udělají
Riverenza Breve za dobu čtyř trojných úderů (battute
triple
) hudby. Pak udělají v kruhu čtyři
Spezzati ordinarii, dva Saffici, dva Passi puntati minimi, jeden
dopředu a druhý dozadu, a nakonec čtyři Seguiti battuti di Canario.
Upozorňuji, že všechny výše uvedené pohyby mají začínat napřed
levou nohou a pak pravou. Proto se to také nazývá ukončená promenáda (Passeggio Terminato),
protože kolik skutků se dělá levou nohou, tolik i pravou,
tímto způsobem je to uděláno podle teorie.

NEL primo tempo principiarassi questa Cascarda stando
le persone si come vi dimostran le Figure, facendosi
la Riverenza Breve à tempo di quattro battute
triple di Musica; dopò faranno in ruota quattro
Spezzati ordinarii, & due Saffici, due Passi puntati minimi, uno
innanzi, l'altro in dietro; & al fine quattro Seguiti battuti di Canario:
avertendo di principiare tutti i predetti Moti prima con il
piè sinistro, & poi col destro. Però questo si chiama Passeggio Terminato,
perche tante attioni n'hà il piè sinistro, quanto il destro,
& in questo modo và Theoricamente fatto.

Ve druhé části udělají čtyři Spezzati v kruhu, pak se
tělem natočí doleva a udělají jeden Passo puntato
minimo levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou,
týž Passo puntato a poloviční poklonu (mezza Riverenza) udělají opačně
doprava. Pak udělají jeden Passo puntato minimo dopředu
a druhý dozadu, tedy jeden levou a druhý pravou,
a Riverenzu v konci části (tempo) Sonaty.

Nel secondo tempo, faranno quattro Spezzati in ruota; dopò si
volteranno con la vita al fianco sinistro, facendo un Passo puntato
minimo con il piè sinistro, & mezza Riverenza con il destro:
il medesimo Passo puntato, & mezza Riverenza faranno per contrario
al fianco destro; poi faranno un Passo puntato minimo innanzi,
l'altro in dietro, cioè uno col sinistro, l'altro con il destro;
& la Riverenza al fin del tempo della Sonata.

Ve třetí části kavalír sám udělá jeden Groppo, dva Fioretti,
dva Trabucchetti, dva Passi minimi a jeden Saffice
s levým bokem dopředu dovnitř, totéž udělá opačně.
Spolu pak udělají dva Passi puntati minimi, jeden dopředu a druhý
dozadu, nakonec Riverenza.

Nel terzo tempo, il Cavaliere solo farà un Groppo, due Fioretti,
due Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice con il
fianco sinistro innanzi per dentro: il medesimo faranno per contrario;
poi insieme faranno due Passi puntati minimi, un innanzi l'altro
in dietro; & al fin la Riverenza.

Ve čtvrté části dáma sama udělá totéž, spolu pak
udělají tytéž skutky, totiž dva Passi puntati a Riverenzu.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo; poi insieme
faranno le medesime attioni, cioè li due Passi puntati, & la Riverenza.

V páté části udělají spolu dva Fioretti, dva Trabucchetti,
dva Passi minimi a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř, totéž udělají opačně. Pak znovu udělají
ony dříve uvedené Passi puntati, jeden dopředu a druhý dozadu,
a v závěru části Riverenzu.

Nel quinto tempo, faranno insieme due Fioretti, due Trabucchetti,
due Passi minimi, & un Saffice con il fianco sinistro per
dentro: il medesimo faranno per contrario; poi di nuovo faranno
gli predetti Passi puntati, uno innanzi, e l'altro in dietro; & al
fin del tempo la Riverenza.

V šesté a poslední části udělají doleva dvě Riprese,
dva Trabucchetti, dva Passi minimi a jeden Saffice
(s) bokem levým dovnitř. Totéž udělají opačně. Pak půvabně a elegantně
ukončí uvedenou Cascardu tím, že udělají jeden Passo puntato minimo
dopředu a druhý dozadu, a v závěru Sonaty udělají Riverenzu,
tak jak byla dělána předtím.

Nel sesto, & ultimo tempo, faranno al lato sinistro due Riprese,
due Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice con il fianco
sinistro per dentro: il medesimo faranno per contrario; poi con il
far un Passo puntato minimo innanzi, & l'altro in dietro finiranno
detta Cascarda gratiosamente, con far la Riverenza come
han fatta la prima al fine della Sonata.

Kategorie: Nobiltà - tance