Alta Regina - NI

Brando řečený Alta Regina1)
BRANDO AUTORŮV KTERÝ SE TANČÍ V OSMI,
čtyři Kavalíři, & čtyři Dámy.
Pro Nejjasnější Donnu Margheritu Královnu Španělskou
Naši Paní.

Brando detto Alta Regina
BRANDO DELL'AUTTORE ILQUAL SI BALLA IN OTTO,
quattro Cavalieri, & quattro Dame.
In gratia della Serenissima Donna Margherita Regina di Spagna,
Nostra Signora.

PRVNÍ ČÁST.
Zdržují se všech osm v čele tance. čtyři Pastýři se svou
holí2) v ruce, a čtyři Nymfy se svými šípy3) ve dvou řadách bez
držení rukou. Pastýř který vede tanec se svou řadou, dělá
dva .SP. a jeden .S. nohou levou, a dva .SP. a jeden .S. pravou
jda dopředu, a obraceje se v točení doleva, na způsob
kruhu, vraceje se do čela tance; Nymfa, která vede i ona
stejně v téže době se svou řadou, se obrací v točení doprava, a dělá
spolu tytéž kroky zastavíce se všech osm ve tvaru půlměsíce; &
ti, kteří vedou oba dva v páru, pak dělají spolu .Rx. grave. Pastýř
který vede uchopí ruku své nymfy, a dělá dva .S. jda dopředu ostatní,
kteří následují dělají totéž. pak dělají, jdouce dopředu, dva .SP. a jeden
.S. levou; pustí ruce trochu s úklonou, a dělají dva .SP. a
jeden .S. v točení doleva nohou pravou obracejíce se tváří.

PRIMA PARTE.
SI fermano tutti otto à capo del ballo. quattro Pastori co'l suo ba
stone in mano, e quattro Ninfe con il suo dardo in due fila senza
pigliar le mani. il Pastore che guida'l ballo con la sua fila, fa
due .SP. e un .S. col piè sinistro, e due .SP. e un .S. col destro
andando innanzi, e girando attorno alla sinistra, à modo di
un circolo, tornando à capo del ballo; la Ninfa, che guida anch'essa
parimente nell'istesso tempo con la sua fila, si volta attorno alla destra, e fa
insieme li medemi passi fermandosi tutti otto in foggia d'una meza luna; &
quelli, che guidano amendue al pari, poi fanno insieme la .Rx. grave. il Pastore
che guida piglia la mano della sua ninfa, e fa due .S. andando innanzi gli altri,
che seguono fanno'l medesimo. poi fanno, andando innanzi, due .SP. e un
.S. col sinistro; lasciano le mani con un poco d'inchino, e fanno due .SP. e
un .S. attorno alla sinistra col piè destro voltandosi la faccia.

Variace sonaty.
DRUHÁ ČÁST.
Uchopí paží pravou svou Nymfu, pak dělají jeden .S. levou jdouce
jeden na místo druhého, a dva .SP. vracejíce se na své místo, & jeden .S. v točení
doleva; ten který vede tanec se svou nymfou, dělá jeden .S. stranou
a dva .SP. v točení doprava, & jeden .S. v točení doleva. druhá řada
následuje tímtéž, zastavíc se v úpatí tance, a obráceni tváří v tvář všichni
čtyři v řadě, v téže době (tempo) třetí a čtvrtá řada dělají stejně tak
zastavíce se v čela tance naproti. Pak dělají spolu (il) .S. a (li) .SP. a (il)
.S.
v točení doleva, & stejně tak v točení doprava zastavíce se naproti.

Mutatione della sonata.
SECONDA PARTE.
PIgliano'l braccio destro della sua Ninfa, poi fanno un .S. col sinistro passando
l'uno al luogo dell'altro, e due .SP. tornando al suo luogo, & uno .S. attorno
alla sinistra; quello che guida'l ballo con la sua ninfa, fa un .S. per fianco
è due .SP. attorno alla destra, & un .S. attorno alla sinistra. il secondo filo
seguita'l medesimo, fermandosi à piè del ballo, e voltati à faccia à faccia tutti
quattro in fila, nel medesimo tempo, il terzo e quarto filo faranno altretanto
fermandosi à capo del ballo all'incontro. Poi faranno insieme il .S. e li .SP. e il
.S. attorno alla sinistra, & altretanto attorno alla destra fermandosi all'incontro.

Variace sonaty.
TŘETÍ ČÁST.
Pastýř, který vede uchopí pravou ruku své nymfy jda ven. pak
levici další, jda doprostřed, a dělá se osm .SP. v průpletu (treccia), vracejíce
se každý na své místo. ostatní čtyři v té době dělají jeden .P. pravou,
a .R. grave levou, a dvě .Cc. potom i oni dělají průplet (treccia),
který se byl dělal, & ostatní čtyři dělají (il) .P. a (la) .R. a (le) .Cc. jako výše.

Mutatione della sonata.
TERZA PARTE.
IL Pastore, che guida piglia la man destra della sua ninfa passando fuora. poi la
sinistra all'altro, passando nel mezo, e si faranno otto .SP. in una treccia, tornà
do tutti al suo luogo. gli altri quattro in quel tempo fanno un .P. col destro,
e la .R. grave col sinistro, e due .Cc. doppo anch'essi quattro fanno la treccia,
che s'e fatta, & gli altri quattro fanno il .P. e la .R. e le .Cc. come sopra.

Variace sonaty.
ČTVRTÁ ČÁST.
Všichni spolu dělají jeden .S. dopředu. pak uchopí paži pravou a dělají dva
.S. v točení doprava, jdouce jeden na místo druhého; pustí se
a dělají jeden .S. v točení doleva. pak uchopí paži pravou, a dělají
tři další .S. obracejíce se v točení k oné ruce, a vracejíce se všichni na své místo
naproti, & další .S. v točení doprava pak dělají spolu jdouce dopředu
jeden naproti druhému jeden .S. levou, a dva .SP. a tři .T. a jedna .R.
doleva. pak dělají čtyři .SP. dozadu v natáčení (fiancheggiando) nohou pravou,
a tři .T. a jedna .R. doprava vracejíce se všichni na své místo.

Mutatione della sonata.
QUARTA PARTE.
TUtti insieme fanno un .S. innanzi. poi pigliano'l braccio destro e fanno due
.S. attorno due volte alla destra, andando l'uno al luogo dell'altro; si lasciano
e fanno un .S. attorno alla sinistra. poi pigliano'l braccio sinistro, e fanno
li tre altri .S. girando attorno ad essa mano, e tornando tutti al suo luogo
all'incontro, & l'altro .S. attorno alla destra poi fanno insieme andando innanzi
l'uno contra l'altro un .S. col sinistro, e due .SP. e tre .T. e una .R.
alla sinistra. poi fanno quattro .SP. indietro fiancheggiando col piè destro,
e tre .T. e una .R. alla destra tornando tutti al suo luogo.

Variace sonaty v gagliardě.
PÁTÁ ČÁST.
Dva Pastýři, kteří vedou své řady, kteří jsou na straně levé uchopí paži
pravou své nymfy. Pak dělají dvakráte cinque. P. v točení k oné ruce
nohou levou vracejíce se na své místo. pustí se, a dělají další dvakráte řečené
.P. v točení doleva vracejíce se na své místo. další čtyři v téže
době (tempo) dělají (le) .Rx. gravi. dvě nymfy uchopí paži dalšího Pastýře
a dělají i oni čtyřikráte cinque .P. ti kteří vedou dělají také oni
.Rx. totéž dělá další Pastýř se svou nymfou vracejíce se všichni na své
místo naproti. pak dělají spolu skůček s nohou levou výše obracejíce se
bokem pravým, & skůček s pravou výše, a cadenza onou nohou, a pak
dva .P. fermi jeden dopředu, a druhý dozadu kladouce řečenou nohu na zem,
& s onou. skůček s nohou výše, a cadenza pravou; tato variace je
v sedmi úderech (botte), & dvou taktech (tempi) zvuku. pak se obrací bokem levým, a dělá se tatáž
variace (s) nohou pravou.

Mutatione della sonata in gagliarda.
QUINTA PARTE.
I Due Pastori, che guidano le sue file, che sono à mano sinistra pigliano'l braccio
destro della sua ninfa. Poi fanno due volte i cinque. P. attorno ad essa mano
col piè sinistro tornando al suo luogo. si lasciano, e fanno altre due volte i detti
.P. attorno alla sinistra tornando al suo luogo. gli altri quattro nel medesimo
tempo faranno le .Rx. gravi. le due ninfe pigliano'l braccio dell'altro Pastore
e fanno anch'essi quattro volte i cinque .P. quelli, che guidano fanno anch'essi
la .Rx. il medesimo fa l'altro Pastore con la sua ninfa tornando tutti al suo
luogo all'incontro. poi fanno insieme un saltino col piè sinistro alto voltandosi
il fianco destro, & un saltino col destro alto, e la cadenza con esso piede, e poi
due .P. fermi uno innanzi, e l'altro indietro ponendo'l detto piede in terra,
& con esso. un saltino col pied'alto, e la cadenza col destro; questa mutanza e
di sette botte, & due tempi di suono. poi si volta'l fianco sinistro, e si fa la medesima
mutanza col piè destro.

Variace sonaty.
ŠESTÁ ČÁST.
Čtyři pastýři samotní dělají osm .SP. brevi v průpletu bez držení rukou
začínaje nejprve ten který vede brando, který je na straně levé, & poslední který je na
straně pravé, pak pokračují další dva postupně obracejíce se doprava,
a doleva, a vracejíce se všichni na své místo, & nymfy dělají totéž,
co dělali pastýři vracejíce se i ony na své místo.

Mutatione della sonata.
SESTA PARTE.
I Quattro pastori soli fanno otto .SP. brevi in treccia senza pigliare le mani co
minciando'l primo che guida'l brando, ch'è alla parte sinistra, & l'ultimo ch'è alla
parte destra, poi seguitano gli altri due di man in mano voltandosi alla destra,
e alla sinistra, e tornando tutti al suo luogo, & le ninfe fanno'l medesimo,
che ha fatto i pastori tornando anch'esse al suo luogo.

Variace sonaty.
SEDMÁ ČÁST.
Všichni spolu dělají na svém místě jeden .S. a dva .SP. a jeden .S. v točení
doleva (s) onou nohou. pak dělají totéž v točení doprava levou
vracejíce se všichni na své místo. pak dva Pastýři, kteří vedou tanec, uchopí
pravou ruku nymfy, která je naproti. pak levou, a dělají všichni spolu
čtyři a čtyři šest .SP. gravi ve skůčku v průpletu vracejíce se všichni na
své místo. pak dělají dva .S. doprava totiž v točení, a uchopí svou nymfu
za náležitou ruku s poloviční (meza) .Rx.

Mutatione della sonata.
SETTIMA PARTE.
TUtti insieme faranno al suo luogo un .S. e due .SP. e'un .S. attorno alla
sinistra con esso piede. poi fanno'l medesimo attorno alla destra col sinistro
tornando tutti al suo luogo. poi i due Pastori, che guidano'l ballo, pigliano la
man destra della ninfa, che stà all'incontro. poi la sinistra, e fanno tutti insieme
à quattro à quattro sei .SP. gravi in saltino in una treccia tornando tutti al
suo luogo. poi fanno due .S. alla destra cioè intorno, è pigliano la sua ninfa
per la mano ordinaria con una meza .Rx.

Variace sonaty.
OSMÁ ČÁST.
Všichni spolu dělají šest .S. v promenádě, obracejíce se doleva, a zastavíce se
v řadě po délce sálu. pustí se, a dělají dva skůčky doleva, & doprava,
& jeden .S. v točení doleva se skůčkem. uchopíce pravou rukou
levici své nymfy, a dělají dva .S. v točení dvakráte doprava vracejíce se
na své místo. pustí se a dělají dva .P. dozadu levou, & jeden .S. dopředu
řečenou nohou. uchopí druhou ruku. pak dělají stejně tak nohou pravou
v točení doleva vracejíce se všichni na své místo naproti.

Mutatione della sonata.
OTTAVA PARTE.
TUtti insieme faranno sei .S. in passeggio, voltando alla sinistra, e fermandosi
in fila al lungo della sala. si lasciano, è fanno due saltini alla sinistra, & alla destra,
& un .S. attorno alla sinistra con un saltino. pigliando con la man destra
la sinistra della sua ninfa, e fanno due .S. attorno due volte alla destra tornando
al suo luogo. si lasciano e fanno due .P. indietro col sinistro, & un .S. innanzi
col detto piede. pigliando l'altra mano. poi fanno altretanto col piè destro
attorno alla sinistra tornando tutti al suo luogo all'incontro.

DEVÁTÁ ČÁST.
Všichni uchopí ruku své nymfy, a dělají šestnáct .S. v promenádě kolem
sálu obracejíce se doleva, dělány dva první .S. dopředu, a Pastýři se
otáčejí doleva, a uchopí svou levou rukou tu své nymfy
stále (se) procházejíce, a dělají další dva .S. pak uchopí ruku, a dělají další
dva .S. dopředu, a dva .S. obracejíce se v točení k oné ruce se
svými nymfami. toto se dělá čtyřikráte, dva obracejíce se v točení, Pastýři, & dva dělají
točení nymfy. zastaví se všichni v řadě uprostřed tance, & první který
vede se nachází v čele tance se svou nymfou.

NONA PARTE.
TUtti pigliano la man della sua ninfa, e fanno sedici .S. in passeggio attorno
alla sala volgendosi alla sinistra, fatti li due primi .S. innanzi, i Pastori girano
attorno alla sinistra, e pigliano con la man sinistra quella della sua ninfa
sempre passeggiando, e fanno altri due .S. poi pigliano la mano, e fanno altri
due .S. innanzi, e due .S. girando una volta attorno ad essa mano con le
sue ninfe. questo si fà quattro volte, due girando attorno, li Pastori, & due fanno
girare le ninfe. si fermano tutti in fila nel mezo del ballo, & il primo che
guida si trova in capo del ballo con la sua ninfa.

Variace sonaty.
DESÁTÁ ČÁST.
Pustí se trochu s úklonou pak on se obrací doleva, & další pastýři
ho následují, a dělají čtyři .S. a čtyři .SP. jdouce do úpatí tance
ve tvaru půlměsíce; ale v téže době (tempo) nymfa, která vede
s dalšími se i ona obrací doprava a dělá tytéž .P. jdouc do úpatí tance
naproti svých Pastýřů, dělají spolu dvě .Cc. a tři. T. nohou levou,
a jedna .R. nohou pravou. Nymfy dělají i ony stejně tak nohou pravou. pak
spolu .Rx. grave ve dvou taktech.

Mutatione della sonata.
DECIMA PARTE.
SI lasciano con un poco d'inchino dipoi egli si volta alla sinistra, & gli altri pastori
lo seguitano, e fanno quattro .S. e quattro .SP. andando à piè del ballo
in foggia d'una meza luna; ma nel medesimo tempo la ninfa, che guida con
l'altre volta anch'essa alla destra e fa li medesimi .P. andando à piè del ballo
all'incontro de suoi Pastori, fanno insieme due .Cc. e tre. T. col piè sinistro,
e una .R. col piè destro. le Ninfe fanno anch'esse altretanto col piè destro. Poi
insieme la .Rx. grave di due tempi.

Variace sonaty.
JEDENÁCTÁ ČÁST.
Ten, který vede, uchopí ruku své nymfy, a dělá čtyři .S. a čtyři
.SP. jda doprostřed těch dvou řad, & jda do čela, a pak vraceje se do
úpatí tance. v téže době (tempo) jeden Pastýř s dalšími dvěma se obracejí doleva,
a vracejí se do úpatí tance; nymfy také ony v téže době (tempo) se obracejí
doprava, a vracejí se stejně tak do úpatí tance. uchopí se pak za ruce,
a následují toho, který vede brando vedouce každý svou nymfu na její
místo. pak dělají le) .Rx. spolu ukončujíce brando s půvabem, & zdobností.

Mutatione della sonata.
UNDECIMA PARTE.
QUello, che guida, piglia la mano della sua ninfa, e fa quattro .S. e quattro
.SP. passando nel mezo delle due file, & andando in capo, e poi tornando à
piè del ballo. nel medesimo tempo l'un Pastore con gl'altri due voltano alla sinistra,
e tornano à piè del ballo; le ninfe anch'esse nel medesimo tempo si voltano
alla destra, e tornano parimente à piè d'esso ballo. pigliano poi le mani,
e seguitano quello, che guida'l brando conducendo ogn'uno la sua ninfa al suo
luogo. poi fanno le .Rx. insieme finendo'l brando con gratia, & decoro.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou tohoto Brando, dělaného pro čtyři pastýře, a
čtyři nymfy, první část se dělá třikráte, druhá třikráte, třetí dvakráte,
čtvrtá dvakráte, pátá dvakráte, šestá kterou je gagliarda, se dělá dvakráte,
pak se vrací v dělání první části dvakráte, a druhá dvakráte, a
třetí jednkráte samotná, čtvrtá dvakráte, a pátá dvakráte,
šestá dvakráte, poslední část se dělá jedenkráte samotná,
a pak se končí brando.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Brando, fatto da quattro pastori, e
quattro ninfe, la prima parte si fa tre volte, la seconda tre volte, la terza due volte, la
quarta due volte, la quinta due volte, la sesta che è la gagliarda, si fa due volte,
poi si torna à fare la prima parte due volte, e la seconda due volte, e la
terza una volte sola, la quarta due volte, e la quinta due volte,
la sesta due volte, l'ultima parte si fà una volta sola,
e poi si finisce il brando.

1) Nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

2) Vybavení pastýře: bastone = klacek, kůl, kolík, tyčka, hůl, hůlka, špejle, topůrko.

3) Vybavení nymfy: dardo = šipka, oštěp, kopí, šíp, žihadlo, prudký pohyb, skok, vnitřní kužel plamene.

Kategorie: Negri - tance