Alta Somaglia - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Alta Somaglia

BALLETTO VE DVOU OD M. STEFANA ZVANÝ ALTA
Somaglia.
Pro slovutnou paní, paní Deidamii Somaglia a Visconta.

BALLETTO A DUE DI M. STEFANO DETTO ALTA
Somaglia.
In gratia dell'Illustrissima Signora, la Signora Deidamia Somaglia,
e Visconta.

PRVNÍ ČÁST.
Stojí v čele tance, jak lze vidět na předloženém obrázku, a drží se
za ruku. Udělají .Rx. grave, dva skůčky na spárovaných nohách doleva
a doprava, a udělají se čtyři .P. ve skůčku na uvedeném místě.
Pak jdou dopředu do úpatí tance a dělají dva .S. a dva
skůčky, čtyři .P. fermati in saltino tak jako se to dělalo výše.
Pustí ruce, kavalír udělá v točení doleva dva .S. a vrátí se do čela
tance, dáma se v téže době točí doprava, udělá dva .S. a vrátí se
do čela; uchopí se za ruce a udělají spolu dva skůčky a čtyři .P. firmati
tak, jako se to dělalo výše.

PRIMA PARTE.
SI fermano à capo del ballo, come si vede nel presente dissegno, e pigliata
la mano faranno la .Rx. grave, & due saltini à piè pari alla sinistra,
& alla destra, si fanno quattro .P. in saltino nel detto luogo,
poi faranno andando innanzi à piè del ballo due .S. e li due
saltini, & i quattro .P. fermati in saltino come s'è fatto di sopra.
lasciano la mano. il cavaliero volta alla sinistra, & fa due .S. tornando à capo
del ballo. la dama in quel tempo si volta alla destra, e fa due .S. & torna
à capo à pigliare la mano, e fanno insieme i due saltini e i quattro .P. firmati
come s'è fatto di sopra.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají spolu dva .P. levou, jeden dopředu a druhý dozadu, dva .S.,
přičemž jdou dopředu do úpatí tance, pak dva .S. v kruhu a mění si přitom
místa; poslední krok (.P.) z těchto dvou .S. se dělá doprava trochu dále
od druhé nohy. Pustí ruce a udělají dva .SP. a jeden .S. v točení
doleva, kavalír se vrací do úpatí a dáma jde do čela tance. Pak naproti sobě
udělají levou nohou dva .F. di gagliarda, dva .P. a dva .T. brevi,
jeden .S. v chůzi dopředu k dámě zprava, a uprostřed tance se
s malou úklonou udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, a oba se vrací
na své místo.

SECONDA PARTE.
FAranno insieme due .P. col sinistro uno innanzi, e l'altro indietro, due .S.
andando innanzi à piè del ballo, poi due .S. in un circolo andando l'uno al
luogo dell'altro, & l'ultimo .P. delli due .S. si fà alla destra un poco lontano
dall'altro piede. lasciano la mano, e fanno due .SP. e un .S. intorno alla
sinistra, il cavaliero torna à piè, & la dama va à un capo del ballo. fanno poi
all'incontro col piè sinistro due .F. di gagliarda, e due .P. e due .T. brevi,
& un .S. andando innanzi à man destra della dama, & a mezo'l ballo si fa
un poco d'inchino due .SP. e un .S. attorno alla sinistra, tornando ogn'uno
al suo luogo.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalír sám udělá čtyři .S. dopředu v natáčení (fiancheggiando) a jde uchopit
dámu za ruku. S dámou po pravé straně udělají dva .S. v kruhu,
a poslední krok (.P.) trochu dále, tak jak se to dělalo výše. Pustí se a
pak udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, vrátí se na své místo, udělají se
dva .S. v chůzi dopředu, uprostřed tance se dotknou pravou rukou,
s malou s úklonou. Pak udělají další dva .SP. a jeden .S. a měmní si přitom
místo. Dáma sama udělá čtyři .S. a půjde uchopení kavalíra za ruku. Pak
spolu udělají to ostatní, tak jako výše.

TERZA PARTE.
IL cavaliero solo fa quattro .S. innanzi fiancheggiando, & andando à pigliare
la mano alla dama, & ponendola al fianco destro si fanno due .S. in un circolo,
& l'ultimo .P. un poco lontano, come s'è fatto di sopra. si lasciano, e
poi fanno due .SP. e un .S. attorno alla sinistra, tornando al suo luogo, si fanno
due .S. andando innanzi, toccando la mano destra à mezo'l ballo, con un
poco d'inchino poi fanno altre due .SP. e un .S. passando l'uno al luogo
dell'altro. la dama sola fa i quattro .S. & và à pigliar la mano al cavaliero. poi
fanno insieme l'altre attioni, come di sopra.

Variace hudby v gagliardě.
ČTVRTÁ ČÁST.
Udělají spolu čtyřikrát cinque .P. levou, kavalír půjde do úpatí
tance a pak se znovu vrátí do čela, v točení doleva. Dáma v téže době udělá
cinque .P. v natáčení (fiancheggiando) a dvakrát v točení doprava, i ona
půjde do čela tance. Pak se uchopí za ruku a udělají spolu variaci,
totiž dva .P. dopředu levou, jedno přednožení (botta innanzi alta))
a touto nohou cadenza. Pustí se, udělají dva skůčky dozadu na spárovaných nohách, natáčí se
pravým bokem, uělají jednou cinque .P. v točení doleva pravou nohou
a dvě battute ferme proti sobě, jednu zmíněnou nohou, druhou levou.
Pak se uchopí za pravou ruku a dělají touto nohou jednou cinque .P. v točení
doprava a mění si přitom místa. Dáma uchopí kavalíra za levou
a tatáž variace se pak udělá podruhé pravou nohou, tak jako výše.
Tato variace má 20 úderů (botte) a čtyři takty (tempi)
gagliardy. Pak se uchopí za ruku, udělají .Rx. a krásně a půvabně
ukončí tanec.

Mutatione della sonata in gagliarda.
QUARTA PARTE.
FAranno insieme quattro volte i cinque .P. col sinistro, il cavaliero và à piè
del ballo, e poi ritorna à capo coltando alla sinistra. la dama in quel tempo fa
i cinque .P. fiancheggiando, & due volte attorno alla destra andando
anch'essa à capo del ballo. poi pigliano la mano, e si fà insieme la mutanza
cioè due .P. innanzi col sinistro, & una botta innanzi alta, e la cadenza
con esso piede. si lasciano, e fanno due saltini indietro à piè pari, voltando'l
fianco destro. si fanno una volta i cinque .P. attorno alla sinistra col piè
destro, e due battute ferme all'incontro, una col detto, l'altra col sinistro.
poi pigliano la man destra, e fanno i cinque .P. una volta con esso piede attorno
alla destra, passando l'uno al luogo dell'altro. la dama piglia la man
sinistra del cavaliero. si fà doppo un'altra volta la medesima mutanza col
piè destro come di sopra. questa mutanza è di 20. botte, & quattro tempi
della gagliarda. poi pigliano la mano e fanno la .Rx. finendo con bella gratia'l
ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou tance alto Somaglia. První dvě
části se dělají osmkráte, & dvakráte po části, pak se dělá gagliarda až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Ballo alto Somaglia. Le prime due
parti si fanno otto volte, & due volte per parte, poi si fa la gagliarda sin'al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance