Alta Vittoria - IB

ALTA VITTORIA
BALLETTO OD M. ORATIA
MARTIRE,
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ,
VITTORIE ACCORAMBONA,
Ušlechtilé paní Římské.

ALTA VITTORIA
BALLETTO DI M. ORATIO
MARTIRE,
IN LODE DELL'ILLUSTRE SIGNORA,
LA SIG. VITTORIA ACCORAMBONA,
Gentildonna Romana.

Pán uchopí dámu za náležitou ruku
a udělají Riverenza grave a dvě Continenze,
pak se procházejí, udělají dvě Puntate,
čtyři Passi gravi, další dvě Continenze
a dva Seguiti; každou věc začínají levou nohou.
Pak zmíněnou ruku pustí, oba zamíří
doleva, jeden půjde do čela sálu a druhý
na druhý konec, a udělají přitom dva Seguiti scorsi. V jejich závěru se opět ocitnou
naproti sobě a udělají poloviční (meza) Riverenzu.

Pigliarassi la Dama per la man'ordinaria,
& si farà la Riverenza grave con due Continenze:
poi passeggiando, si faranno due Puntate,
& quattro Passi gravi, con due altre Continenze,
& due Seguiti; principiando ogni cosa col piè sinistro:
poi lasciando la detta mano, & voltando
amendue à man sinistra, uno andarà da un capo della Sala, e l'altro
dall'altro, facendo due Seguiti scorsi: al fin de'quali, ritrovandosi
all'incontro, faranno meza Riverenza.

Variace samotného muže, v níž se provádí
zrychlená část sonaty v gagliardě.
Muž sám udělá variaci v gagliardě, začne ji
pětikroky (cinque Passi), levou nohou. Pak pokračuje a udělá jeden Groppo
doleva, dva Fioretti dopředu, dva rychlé kroky (Passi presti) dozadu, dvě
rychlé (preste) Riverenze levou a jeden Trabuchetto doleva,
s jednou Capriolou.

Mutanza dell'Huomo solo, nella quale si fa la
sciolta della Sonata in Gagliarda.
L'Huomo solo farà una mutanza di Gagliarda, principiandola
con cinque Passi, & col piè sinistro: poi seguirà facendo un Groppo
al fianco sinistro, due Fioretti innanzi, due Passi presti in dietro, due
Riverenze preste col sinistro, & un Trabuchetto al fianco sinistro, con
una Capriola.

Variace samotné dámy, také na zrychlenou část
sonaty v gagliardě.
Dáma samotná udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), jednu Continenzu
doleva, tři Trabuchetti doprava, začne je pravou nohou
a poslední udělá na spárovaných nohách (à piedi pari) s pravým bokem ven.

Mutanza della Dama sola, pur con la sciolta
della Sonata in Gagliarda.
La Dama sola farà due Seguiti fiancheggiati, una Continenza alla
sinistra, & tre Trabuchetti alla destra, principiandoli col piè destro, &
facendo l'ultimo à piedi pari col fianco destro in fuori.

Druhá variace samotného muže.
Muž udělá gagliardové pětikroky a v čase (tempo) Cadenzy,
začne dělat tři Triti minuti na levou stranu, jeden Zoppetto
s levou ve vzduchu, jeden Sottopiede doleva, dva Trabuchetti gravi,
jeden doleva, druhý doprava, další Sottopiede, také
doleva, dva Fioretti dopředu, dva rychlé kroky (Passi presti) dozadu, s jednou
čtvernou Capriolou (in quarto); místo těchto dvou kroků a Caprioly může
udělat tři kroky (Passi) dozadu a Cadenzu.

Seconda mutanza dell'Huomo solo.
L'Huomo farà cinque Passi in Gagliarda, & al tempo della Cadenza,
principiarà à fare tre Triti minuti al fianco sinistro, un Zoppetto
col sinistro in aria, un Sottopiede alla sinistra, due Trabuchetti gravi,
uno alla sinistra, l'ultro alla destra, un'altro Sottopiede, pur'alla
sinistra, due Fioretti innanzi, & due Passi presti in dietro, con una
Capriola in quarto: in luogo de i quali due Passi & Capriola, potrà
far tre Passi in dietro, & la Cadenza.

Druhá variace samotné dámy.
Dáma sama udělá dva Trabuchetti, se dvěma Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, se dva Seguiti scorsi v točení doleva, v jejich závěru se ocitne
naproti a udělá poloviční (meza) Riverenzu.

Seconda mutanza della Dama sola.
La Dama sola farà due Trabuchetti, con due Seguiti spezzati fiancheggiati
innanzi, con due Seguiti scorsi volti alla sinistra, ritrovandosi
al fine di essi all'incontro, & facendo meza Riverenza.

Muž sám pak udělá Riverenzu grave levou.

L'Huomo solo farà poi una Riverenza grave col sinistro.

I dáma sama udělá totéž.

La Dama sola farà anch'essa il medesimo.

Spolu pak dělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dvě Continenze,
začínají levou, pak uamíří doleva
a dělají čtyři Seguiti scorsi; v jejichž závěru muž uchopí dámu
za náležitou ruku a spolu udělají poloviční (meza) Riverenzu.

Insieme faranno poi due Seguiti fiancheggiati innanzi, con due Continenze,
principiando con il sinistro: poi si voltaranno à man sinistra, &
faranno quattro Seguiti scorsi; al fine de' quali l'huomo pigliarà la Dama
per la man'ordinaria, & faranno insieme meza Riverenza.

Na zrychlenou část sonaty - Saltarello.
Aniž by pustili ruku, udělají čtyři Seguiti spezzati, pustí se
a jeden půjde do čela a druhý na opačný konec sálu.
Udělají další čtyři v točení doleva, pak udělají dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dva Passi presti dopředu a Cadenza,
začínají levou nohou. Totéž udělají ještě jednou
a Seguiti spezzati dozadu začnou pravou nohou. Potom
udělají dvě Scambiate, jednu doleva a druhou doprava.
Pak pokračují tím, že udělají dvě Riprese doleva, dva Trabuchetti,
jeden Seguito spezzato v točení doleva levou nohou
a Cadenza pravou nohou, naproti sobě dělají tytéž Riprese, Trabuchetti
a Seguito spezzato opačně doprava.

Alla sciolta della Sonata in Saltarello.
Faranno, senza lasciar mano, quattro Seguiti spezzati; & lasciandola,
& andando una da un capo, & l'altro dall'altro della Sala, ne
faranno altri quattro volti alla sinistra: poi faranno due Seguiti spezzati
fiancheggiati in dietro, con due Passi presti innanzi, & la Cadenza,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo tornaranno à far'un'altra
volta, principiando li Seguiti spezzati in dietro col piè destro: dopo
ciò faranno due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra alla destra:
poi seguiranno, facendo due Riprese al fianco sinistro, & due Trabuchetti,
& un Seguito spezzato volto alla sinistra, col piè sinistro, &
la Cadenza col piè destro: all'incontro le medesime Riprese, & Trabuchetti,
& Seguito spezzato, faranno per contrario alla destra.

Na Sonatu Canario.
Muž sám udělá variaci z Canaria, některou z těch, které se více
líbí a které vysvětlím přímo u onoho tance Canario.

Alla Sonata del Canario.
L'Huomo solo farà una mutanza di Canario, di quelle che più gli
piaceranno, & ch io esplicarò nel proprio Ballo di esso Canario.

Potom i dáma sama udělá nějakou další. A když je na závěr
této variace udělána ritirata, oba dva zamíří
doleva, udělají dva Seguiti spezzati, pak udělají další dva
dopředu, uchopíce se pravou rukou a aniž by se pustili, poběží a udělají
dva Seguiti scorsi s výměnou místa, pak se pustí,
zamíří doleva, udělají dva Passi presti dopředu a Cadenzu
proti sobě, začínají levou.

Dopò la Dama sola ne farà anch'essa un'altra: & quando nel fine
di essa mutanza haveranno fatta la ritirata, si voltaranno amendue
à man sinistra, facendo due Seguiti spezzati: poi ne faranno altri due
innanzi, pigliando la Fè destra, & scorrendo senza lasciar mano, faranno
due Seguiti scorsi, cambiando luogo: poi lasciando detta fede, &
voltandosi à man sinistra, faranno due Passi presti innanzi, con la Cadenza
incontro, principiando col sinistro.

Muž sám pak udělá další variace rovněž z Canaria.

L'Huomo solo dipoi farà un altra mutanza pur di Canario.

Dáma sama udělá další. Po ukončení ritiraty onoho Canaria
oba dva zamíří doprava a způsobem, který byl uveden
výše, udělají dva Seguiti spezzati, další dva dopředu; pak se uchopí
levou rukou a udělají zbyývající část těch skutků, jež byly
uvedeny. Nakonec zmíněnou ruku pustí, udělají průplet (intrecciata)
a běh (scorsa), o němž byla řeč. Pak znovu uchopí náležitou ruku a ukončí tanec
tím, že spolu dělají Riverenzu.

La Dama sola ne farà un altra: poi finita la ritirata di esso Canario,
si voltaranno amendue à man destra, & nel modo che sè detto di
sopra, faranno i due Seguiti spezzati, & gli altri due innanzi; poi pigliando
le Fè sinistra, faranno il rimanente di quegli atti che si sono
detti. Finalmente, lasciando detta mano, faranno l'intrecciata con
detta scorsa; poi tornandosi à pigliar la man ordinaria, finiranno il Ballo
con il far'insieme la Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance