Amor Costante - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Amor Costante

AMOR COSTANTE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
COSTANZE SFORZA BUONCOMPAGNA
VÉVODKYNĚ DI SORA.

AMOR COSTANTE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
COSTANZA SFORZA BUONCOMPAGNA
DUCHESSA DI SORA.

Na začátku tohoto tance osoby stojí tak,
jak je tomu na předloženém obrázku, a udělají Riverenzu
lunga
a dvě Continenze brevi. Pak udělají
dva Passi semibrevi a jeden Seguito semidoppio
doleva, totéž dělají opačně. Potom udělají dva
Trabucchetti a jeden Corinto doleva, totéž udělají znovu
opačně. Když je to provedeno, udělají naproti sobě dva Passi puntati
brevi
, pak kavalír pustí pravou ruku dámy a udělají
Riverenzu tak jako předtím.

PRINCIPIARASSI questo Ballo stando le persone
come s'hà nel presente dissegno, facendo la Riverenza
longa, & due Continenze brevi; poi faranno
due Passi semibrevi, & un Seguito semidoppio al lato
sinistro: Il medesimo faranno per contrario. Dopò faranno due
Trabucchetti, & un Corinto al lato sinistro: il medesimo torneranno
à fare per contrario. Ciò fatto, all'incontro faranno due Passi puntati
brevi; poi il Cavaliere lasciarà la man destra della Dama, & faranno
la Riverenza come la prima.

Ve druhé části se procházejí čtyřmi Seguiti brevi,
v jejich závěru se pustí, s obvyklými obřadnostmi, udělají
v točení doleva dva Passi semibrevi a jeden Seguito breve do výhledu:
totéž udělají opačně. Pak udělají dva Saffici
v natáčení (fiancheggiati) a jeden Seguito semidoppio doleva, totéž
udělají opačně. Nakonec udělají dvě Riprese a dva
Trabucchetti doleva a jeden Seguito semidoppio dopředu,
totéž udělají opačně, začínají ovšem všechny výše uvedené
pohyby nejprve levou a pak pravou nohou.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con quattro Seguiti brevi,
al fin de'quali si lascieranno con le solite cerimonie, facendo due
Passi semibrevi volti à man sinistra, & un Seguito breve in prospettiva:
il medesimo faranno per contrario; poi faranno due Saffici
fiancheggiati, & un Seguito semidoppio al lato sinistro: il medesimo
faranno per contrario. Finalmente faranno due Riprese, due
Trabucchetti al lato sinistro, & un Seguito semidoppio innanzi: il
medesimo faranno per contrario, principiando però tutti i predetti
Moti prima col piè sinistro, & poi col destro.

Ve třetí části s obvyklými obřadnostmi uchopí pravou rukou,
udělají dva Spezzati a dva Saffici, začínají levou nohou.
Pak se pustí a udělají dva Passi semibrevi v točení doleva,
jeden Saffice s levým bokem dovnitř, mění si tedy
místo, ve výhledu dva Trabucchetti, jeden (s) pravou a druhý
levou nohou. Všechny další pohyby začínají levou nohou.
Totéž udělají opačně, uchopí se levou rukou
a opět se oba vrátí na své místo. Potom udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati)
a jeden Seguito semidoppio doleva. Nakonec udělají
doleva dvě Riprese a dva Trabucchetti a jeden Seguito
semidoppio
dopředu, totéž udělají opačně.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra con le solite cerimonie,
facendo due Spezzati, & due Saffici, principiando col piè
sinistro; poi lasciandosi, faranno due Passi semibrevi volti à man sinistra,
& un Saffice col fianco sinistro per dentro, cambiando però
luogo, & in prospettiva due Trabucchetti, uno col piè destro, l'altro
col sinistro; tutti gli altri Moti si principieranno col piè sinistro:
il medesimo faranno per contrario, pigliandosi per la man sinistra,
ritornando ogn'un'al suo luogo; dopò faranno due Saffici fiancheggiati,
& un Seguito semidoppio al lato sinistro. Ultimamente al
lato sinistro faranno due Riprese, due Trabucchetti, & un Seguito
semidoppio innanzi: il medesimo faranno per contrario.

Na zrychlenou část Sonaty v Saltarellu.
V této části (tempo) se uchopí pravou paží, dělají přitom dva
Spezzati, pustí se a udělají další dva v točení doleva,
trochu se ovšem od sebe vzdálí a mění si místo. Pak udělají
dva Passi dopředu a jeden Spezato, všechny uvedené pohyby
začínají levou nohou. Jeden Trabucchetto doprava a jeden
Destice doleva, pak udělají pravou nohou totéž
opačně. Nakonec udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), tři
Seguiti battuti di Canario, začínají levou, dvě dupnutí (battute
di piedi), pravou a levou totéž dělají
opačně. Udělají ještě dva Fioretti, dva Trabucchetti
a dva Saffici. Nakonec se při dělání dvou Passi puntati semibrevi
dopředu uchopí za náležitou ruku, a s obvyklými způsoby
ukončí Riverenzou breve ve čtyřech triolách (battute triple) tento
překrásný tanec.

Alla Sciolta della Sonata in Saltarello.
In questo tempo, si piglieranno per il braccio destro, facendo due
Spezzati, & lasciandosi ne faranno altri due volti à man sinistra,
discostandosi però un poco l'un da l'altro cambiando luogo; poi faranno
due Passi innanzi, & un Spezato, principiando tutti detti
Moti col piè sinistro, & un Trabucchetto al lato destro, & un
Destice al lato sinistro: dopò col piè destro faranno il medesimo per
contrario. Finalmente faranno due Spezzati fiancheggiati, con tre
Seguiti battuti di Canario, principiandoli col sinistro, & due battute
di piedi, una col destro, l'altra col sinistro: il medesimo faranno
per contrario; faranno anco due Fioretti, due Trabucchetti,
& due Saffici. Ultimamente, con far due Passi puntati semibrevi
innanzi, si piglieranno per la man'ordinaria, & con le solite Creanze
finiranno con la Riverenza breve di quattro battute triple questo
bellissimo Balletto.

Kategorie: Nobiltà - tance