Amor Prudente - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

AMOR PRUDENTE
CASCARDA
KU CHVVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
LUCRETIE CESI
MALVASIA
Urozené paní Římské, & Boloňské.

AMOR PRUDENTE
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
LUCRETIA CESI
MALVASIA
Gentildonna Romana, & Bolognese.

Osoby, které chtějí začít tuto Cascardu, stojí
naproti sobě tak, jako je tomu na obrázku k Alta Regina.
S obvyklými kavalírskými způsoby udělají
Riverenzu minimu, dva Fioretti dopředu
a dva Trabucchetti, pak udělají dva Passi minimi dopředu
a jeden Saffice doleva, totéž opačně. Procházejí se
doleva tím, že udělají dva Seguiti spezzati a jeden Seguito
semidoppio
, začínají levou, totéž udělají
opačně. Potom udělají doleva jeden Spezzato puntato
levou nohou a poloviční (mezza) Riverenzu pravou, totéž udělají
opačně. Naproti sobě udělají dva Fioretti, nebo dvě
Riprese a dva Trabucchetti, začínají levou doleva,
dva Passi minimi a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř. Totéž udělají opačně, s tou výjimkou, že namísto
dvou Passi minimi udělají jeden Saffice doprava a druhý
doelva, tak jak jsem řekl výše.

A VOLER principiare questa Cascarda, staranno le
persone all'incontro come s'hà nel dissegno di Alta
Regina, & con le solite Creanze Cavaleresche faranno
la Riverenza minima, con due Fioretti innanzi,
& due Trabucchetti; poi faranno due Passi minimi innanzi, &
un Saffice al lato sinistro: il medesimo per contrario; & passeggiando
al lato sinistro faranno due Seguiti spezzati, & un Seguito
semidoppio, principiandoli col sinistro: il medesimo faranno
per contrario; dopò faranno al lato sinistro un Spezzato puntato
col piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno
per contrario; all'incontro faranno due Fioretti, overo due
Riprese, con due Trabucchetti, principiando col sinistro al lato sinistro,
con due Passi minimi, & un Saffice con il fianco sinistro per
dentro: il medesimo faranno per contrario, eccetto che in luogo de
gli due Passi minimi, faranno un Saffice al lato destro, & l'altro
al sinistro, come hò detto di sopra.

Ve druhé části udělají namísto Riverenzy minimy
jednu Ripresu a jeden Fioretto doprava pravou nohou, totéž
opačně. Pak udělají tytéž pohyby znovu,
se všemi prve uvedenými skutky, jak se dělaly v první části,
a začnou je pravou nohou.

Nel secondo tempo, in luogo della Riverenza minima, faranno
una Ripresa con un Fioretto al lato destro col piè destro: il medesimo
per contrario; poi tornaranno à fare gli medesimi Moti,
con tutte le predette Attioni, si come havran fatto nel primo tempo,
principiandole col piè destro.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají jeden Seguito
semidoppio
levou nohou, dva Passi minimi, jeden Saffice
doprava, ale zmíněné Passi a Saffice začínají pravou nohou.
Pustí se a udělají totéž směrem doleva. Pak
naproti sobě udělají dvě Riprese, dva Trabucchetti, dva Fioretti
a jeden Saffice, začínají levou nohou, totéž udělají
opačně. Potom udělají doleva jeden Spezzato puntato
levou nohou, poloviční (mezza) Riverenzu pravou, totéž udělají
opačně. Když je to provedeno, udělají dva Fioretti, dva Trabucchetti,
dva Passi minimi a jeden Saffice, začínají levou nohou,
a totéž udělají opačně. Nakonec udělají dva Saffici,
jeden na stranu doprava a druhý doleva.

Nel terzo tempo, pigliando la man destra, faranno un Seguito
semidoppio col piè sinistro, due Passi minimi, & un Saffice al lato
destro, ma i detti Passi, & Saffice gli principiaranno col piè destro;
& lasciandosi, faranno il medesimo voltandosi à man sinistra. Poi
all'incontro faranno due Riprese, due Trabucchetti, due Fioretti,
& un Saffice, principiandoli col piè sinistro: il medesimo faranno
per contrario. Dopò al lato sinistro faranno un Spezzato puntato
col piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno
per contrario. Ciò fatto, faranno due Fioretti, due Trabucchetti,
due Passi minimi, & un Saffice, principiandoli col piè sinistro: il
medesimo faranno per contrario. Finalmente faranno due Saffici,
uno al lato destro, & l'altro al lato sinistro.

Ve čtvrté části udělají znovu prve uvedené skutky
a pohyby, tak jak byly dělány ve třetí části, ale začínají je
pravou nohou, jinak by tato Cascarda byla chybná.

Nel quarto tempo, torneranno à fare le predette Attioni, &
Moti, come havran fatto nel terzo tempo, ma però principiandole
col piè destro: altramente andarebbe falsa detta Cascarda.

V páté a poslední části udělají doleva dva Passi
minimi
, dva Trabucchetti, dva Fioretti a jeden Saffice, začínají
levou nohou, a totéž udělají doprava opačně.
Pak udělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi
v točení doleva a jeden Seguito Spezzato dopředu, totéž
udělají opačně. Potom udělají jednu Ripresu sottopiede
a jeden Fioretto levou, totéž opačně,
dva Fioretti dopředu a dva Trabucchetti. Nakonec udělají
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Saffici, dva
Passi puntati, jeden dopředu, druhý dozadu, a provedením Riverenzy
minimy
zdvořile ukončí tuto Cascardu.

Nel quinto, & ultimo tempo, faranno al lato sinistro due Passi
minimi, due Trabucchetti, due Fioretti, & un Saffice, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno al lato destro per contrario.
Poi faranno un Groppo, due Fioretti, con due Passi minimi
volti à man sinistra, & un Seguito Spezzato innanzi: il medesimo
faranno per contrario. Dopò faranno una Ripresa sottopiede,
& un Fioretto col sinistro: il medesimo per contrario, con
due Fioretti innanzi, & due Trabucchetti. Finalmente faranno
due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, & due Saffici, con due
Passi puntati, uno innanzi, l'altro in dietro, & con la Riverenza
minima finiranno gentilmente questa Cascarda.

Kategorie: Nobiltà - tance