Austria Felice - NI

NOVÝ AUTORŮV TANEC,1)
vytvořený pro vznešenou infantku Donnu Isabellu d'Austria, u příležitosti
svátku konaného v Teatro del Palazzo Ducale di Milano,
pro šest nejurozenějších dam, před dvěma nejjasnějšími Výsostmi
a slovutn. a nejctihodn. Monsig. Kardinálem
Dietrichsteinem2), Legátem jeho Svatosti,
a milánskou Šlechtou.

BALLO NUOVO DELL'AUTTORE,
Fatto in gratia della Serenissima Infante Donna Isabella d'Austria, nell'occasione
della festa fatta nel Teatro del Palazzo Ducale di Milano,
dalle sei nobilissime Dame, dinanzi allo due Serenissime Altezze;
& all'Illustriss. & Reverendiss. Monsig. Cardinal
Diatristano, Legato di sua Santità, & alla
Nobiltà di Milano.

PRVNÍ ČÁST.
Nejprve vstoupí dvě a dvě v řadě; ty, které byly
napravo, držely pochodeň v této ruce, a ty, které byly
nalevo, ji také držely na uvedené (levé) straně. Dělají
spolu v chůzi dopředu jeden .S. levou nohou, dvě .P*., jednu
dopředu a druhou dozadu, a natáčí se tímto bokem. Pak udělají
jeden další .S. pravou, stále v chůzi dopředu, dvě .P*.
pravou a levou, a natáčí se tímto bokem. Pak udělají dva
.P. gravi a jeden .S., a dámy, které jsou vlevo, půjdou dopředu k těm,
které jsou vpravo a vymění si místa. Znovu udělají dva
.P. gravi a .S. a všechny se vrátí na své místo. Ty dámy, které šly
dopředu, půjdou dozadu k těm dalším, pak udělají naproti sobě dva skůčky na spárovaných nohách
a čtyři .P. ve skůčku, na uvedeném místě. Pak udělají dva .S. a vymění si
místa jako předtím, když šly proti sobě.

PRIMA PARTE.
PRimieramente entrarono à due à due in fila; quelle, ch'erano
à man destra, tenevano la torcia con essa mano, quelle, ch'erano
alla sinistra, anch'esse la tenevano nella detta mano; fanno
insieme andando innanzi un .S. col piè sinistro, due .P*. un
innanzi, e l'altro indietro, voltando esso fianco; poi fanno
un'altro .S. col destro, andando sempre innanzi. due .P*.
col destro, e col sinistro. voltando esso fianco; poi fanno due
.P. gravi, e un .S. passando le Dame, che sono alla sinistra dinanzi à quelle,
che sono alla destra, passando l'una al luogo dell'altra; si torna à fare li due
.P. gravi col .S. tornando tutti al suo luogo; quelle dame, che passarono
avanti passeranno à dietro alle altre, poi fanno all'incontro due saltini à piè pari,
e quattro .P. in saltino, nel detto luogo. poi fanno due .S. passando l'una
al luogo dell'altra, come s'è fatto la prima volta, quando si contrapassò.

DRUHÁ ČÁST.
Znovu udělají .S. a dvě .P*., dvakrát, půjdou stále dopředu a proti sobě,
tak jak se to dělalo výše. Pak udělají dva .P. gravi a (il) .S. s výměnou
místa, naproti sobě udělají dva skůčky na spárovaných nohách a čtyři .P. ve
skůčku, pak udělají dva .S. a všechny se vrátí na své místo.

SECONDA PARTE.
SI torna à fare il .S. e li due .P*. due volte andando sempre innanzi, & contrapassando,
come s'è fatto di sopra. poi fanno li due .P. gravi, & il .S. cambiando
luogo, e fanno all'incontro li due saltini à piè pari, e li quattro .P. in
saltino, poi fanno li due .S. tornando à passare tutti al suo luogo.

TŘETÍ ČÁST.
Ve třetí části dělají znovu všechny ty kroky (.P.), které se dělaly
v předchozích dvou částech, jdou stále dopředu a třikrát se vymění.

TERZA PARTE.
NElla terza parte si tornano à fare tutti li medemi .P. che si sono fatti nelle
altre due parti andando sempre innanzi, e cambiandosi tre volte.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dáma na levé straně, která vede tanec, zamíří na tuto stranu, druhá vedoucí dáma, která
je vpravo, zamíří na tuto stranu a udělají spolu
dva .SP. a jeden .S. levou, a dva .SP. a jeden .S. pravou.
Zastaví se ve tvaru půlměsíce a ty, které
vedly, jsou spolu v páru. Spolu udělají dva skůčky (saltini) a čtyři .P.
levou tak, jak se to dělalo výše, pak se udělá totéž pravou nohou. Všechny spolu
vysunou pochodně trochu dopředu a pak udělají .Rx. grave ve čtyřech dobách (di quattro
tempi di suono
) ke dvěma vznešeným Výsostem. Citovaná hudba, která už byla
poblíž jejich Výsostí, jim začne hrát a zpívat chválu.
Po ukončení zpěvu paní Lavinia uchopí koš (kytici) květů a daruje je
nejjasnější Infantce Donně Isabellě; a když se jmenovaná paní
vrací na své místo, vyjdou jí ostatní dámy vstříc, pak část zamíří
doleva, část doprava a zastaví se ve tvaru půlměsíce,
tak jako předtím. Pak udělají tutéž .Rx. grave, skloní pochodně a
jdou na své místo, a ukončí tanec vznešeně a důstojně.

QUARTA PARTE.
LA Dama, à man sinistra che guida'l ballo, si volta à essa mano, e fanno insieme
due .SP. e un .S. col sinistro, e due .SP. e un .S. col destro, l'altra
dama, che guida alla destra, si volta alla detta mano, e fanno insieme li medesimi
.SP. e li .S. fermandosi in foggia d'una meza luna, & quelle che
guidano sono ambedue al pari. fanno insieme due saltini e quattro .P. col
sinistro come si e fatto di sopra. poi si fa'l medesimo col piè destro tutti insieme
spingendo un poco le torchie innanzi(1) e poi fanno la .Rx. grave di quattro
tempi di suono alle due Serenissime Altezze. Il sudetto musico che già era
vicino alle sue Altezze, cominciò à sonare e cantare le lodi delle sue Altezze.
finito di cantare la Signora Lavinia pigliò'l cesto de'fiori, & li presentò alla
Serenissima Infante Donna Isabella; nel medesimo tempo che la detta Signora
tornò al suo luogo; l'altre dame andarono ad incontrarla; poi si voltarono
parte alla sinistra, & parte alla destra fermandosi à modo d'una meza luna,
come s'è fatto prima. poi fanno la medesima .Rx. grave, ponendo le torcie
andando al suo luogo, dando fine al ballo con decoro, & gravità.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Austria Felice, má tři části, ty se dělají
dvakrát trochu zvolna (adagio), až do konce tance.

La Musica della sonata con la intavolatura di leuto d'Austria Felice, è tre parte, e si fanno
due volte per parte un poco adagio sin'al fine del ballo.

V těchto Brandi a Balli, které tančí více než čtyři, totiž tři Kavalíři
a tři Dámy, není možno použít své figury, protože by se člověk nedostal
pohodlně na místo, priměřené jsou však figury z Brando di
Cales
, který se tančí v šesti, protože se tančí v kruhu.

In questi Brandi, e Balli, che si ballano in più di quattro, cioè tre Cavalieri
e tre Dame, non si son potute mettere le sue figure, per non essere
il luogo commodo, ma si sono però messe quattro figure al Brando di
Cales, che si balla in sei, perche si balla in circolo.

1) Nemá ve sbírce vyobrazení.

2) František Seraf, kardinál Dietrichstein (1570-1636), biskup olomoucký.

Kategorie: Negri - tance