Ballo del Fiore - ND

BALLO DEL FIORE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CATERINY SAVELLA SAVELLA
BARONESSA ROMANA.

BALLO DEL FIORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
CATERINA SAVELLA SAVELLA
BARONESSA ROMANA.

Chce-li kavalír začít tento tanec,
zavolá tanečního mistra a řekne mu, ať
zazní Ballo del Fiore, načež na začátku této
Sonaty udělá nejprve Riverenzu lunga
a dvě Continenze brevi. Pak půjde čtyřmi Seguiti semidoppi,
přiblíží se k dámě, kterou bude chtít vyzvat k tanci,
a s obvyklými obřadnostmi udělá dva Passi puntati brevi dopředu a Riverenzu
lunga
, a další část (tempo) Sonaty čeká na dámu která se
zvedá ze sedu. Až se zvedne, udělají spolu Riverenzu
a Continenze, tak jako výše, uchopí se ovšem zdvořile
náležitou rukou. V další části (tempo) se pak procházejí čtyřmi
Seguiti semidoppi, v jejichž závěru kavalír udělá svou
rukou půlměsíc a zavede dámu do výhledu,
s vykonáním dvou Continenze, Riverenzy a obřadností, tak jako výše,
a zanechá dámu v čele sálu, nebo na jiném místě, kde se tančí.
On pak znovu udělá první promenádu, podle stejného
pořádku vyzve další a stejně tak i s ní udělá stejnou
promenádu i skutky, které dělal s první dámou.
A když se dělá Riverenza, udělají ji všichni tři spolu. A v případě, že
by chtěl kavalír vyzvat třetí, má dodržovat stejné pravidlo,
a uvést ji do řady k ostatním. Pak se kavalír prochází,
tak jako výše, s podotknutím, že bude v druhém čele sálu, a vyzve
kavalíra; jakmile ten bude blízko u něj, doporučuje se vzít ho
za pravou ruku. Potom všichni spolu dělají Riverenza a Continenze
jako výše, když je to uděláno, procházejí se čtyřmi Seguiti
semidoppi
, a dámy se poněkud rozejdou do šíře, aby kavalíři mohli
projít mezi těmi, které jdou po stranách,
a prostřední dáma projde mezi Kavalíry. Při
průchodu ať udělají to, že všichni spolu trochu ohnou kolena
jako by dělali poloviční (mezza) Riverenzu a kavalíři
zdvořile smeknou z hlavy baret nebo klobouk. Pak udělají další dva
Seguiti, všeichni zamíří doleva a vymění si místo,
jsou ve výhledu, a levou nohou, kterou by měli mít
vzadu, udělají dva Passi puntati brevi a Riverenzu lunga.
Dříve bývala zvykem pouze jedna promenáda, bude ovšem mnohem lepší
udělat dvě, protože když se to dělá tímto způsobem, ten kavalír, který vede
uvedený tanec, bude se svou dámou a bude ji moci uchopit
pravou rukou podle lepšího pořádku, než se dělalo předtím. Znovu
udělají tutéž promenádu se všemi skutky a nakonec se jak
kavalíři, tak i dámy opět vrátí áse vracejí opět na svá místa.

VOLENDO il Cavaliere principiare questo Ballo,
chiamarà il Mastro di Ballo, & gli dirà, che faccia
sonare il Ballo del Fiore; onde nel principiar questa
Sonata, nel principio farà la Riverenza lunga, &
due Continenze brevi; poi passeggiarà con quattro Seguiti semidoppi,
accostandosi à quella Dama che vorrà invitar à ballare, et con le
solite cerimonie farà due Passi puntati brevi innanzi, & la Riverenza
lunga; aspettando un'altro tempo di Sonata la Dama che si
levarà da sedere, & levata che sarà, faranno insieme la Riverenza,
& Continenze come di sopra, pigliandosi però gentilmente per
la man'ordinaria. Poi nell'altro tempo passeggiaranno con quattro
Seguiti semidoppi, al fine de'quali il Cavaliere farà con la sua
mano una mezza Luna, & porrà la Dama in prospettiva, & con
far due Continenze, & la Riverenza, & le cerimonie come di sopra,
lascierà la Dama nel capo della sala, ò in altro luogo dove si ballerà.
Poi egli tornerà à fare di nuovo il primo Passeggio, & con gli medesimi
ordini invitarà un'altra, & cosi parimente farà con lei il medesimo
Passeggio, & Attioni che harà fatto con la prima Dama; &
nel fare la Riverenza, la faranno tutti tre insieme: & in evento che
il Cavaliere ne volesse piglar tre, harà da tener la medesima Regola,
& la porrà con l'altre tutte ad un filo; poi il Cavaliere passeggiarà
come di sopra, &, giunto che sarà all'altro capo della sala, invitarà
un Cavaliere, & come quello sarà vicino à lui, averta di porlo
à man destra. Dopò tutti insieme faranno la Riverenza, & le Continenze
come di sopra; ciò fatto, passeggiaranno con quattro Seguiti
semidoppi, allargandosi un poco le Dame, acciò che i Cavalierei possino
passare in mezzo à quelle che andaranno dalle bande; & la
Dama, che starà in mezzo, passarà in mezzo a' Cavalieri; & nel
passare che faranno, tutti insieme piegaranno un poco le ginocchia
facendo à modo d'una mezza Riverenza, cavandosi i Cavalieri
gentilmente la berretta, ò cappello di testa; poi faranno gli altri due
Seguiti, voltandosi tutti à man sinistra, & cambiando luogo;
& in prospettiva, con quel piè sinistro che si trovaranno havere in
dietro, faranno due Passi puntati brevi, & la Riverenza lunga.
Prima si usava fare solo un Passeggio, però sarà meglio assai di
farne due, che cosi in questo modo facendo, quel Cavaliere che guidarà
detto Ballo si trovarà con la sua Dama, & potrà pigliare la
man destra con meglior ordine, che non si faceva per avanti. Di nuovo
faranno il medesimo Passeggio con tutte l'Attioni; & al fine, tanto
i Cavalieri, quanto le Dame si ritrovaranno a' lor luoghi.

Kavalír, který vede tanec, udělá v této části (tempo) Sonaty
tutéž první promenádu, přiblíží se k dámě, která stojí po
pravici ostatních, a spolu udělají ve druhé části (tempo) Sonaty
dva Passi puntati a Riverenzu. Ve třetí části (tempo) se uchopí
s obvyklými obřadnostmi pravou rukou, udělají dva Passi semibrevi
a jeden Seguito semidoppio a zamíří přitom doleva;
všechny pohyby v tomto tanci začínají levou nohou. Uchopí se
levou rukou a totéž udělají opačně. Doporučuji, aby se
druhý kavalír přiblížil v té době (tempo), zatímco první se uchopí
za ruce, udělají tutéž promenádu s dalšími
skutky. Pak ten první uchopí další dámu a tento uchopí
tu první (o)puštěnou, a tak postupně pokračují.
Doporučuji, aby se první dáma, když ukončí tančení s druhým
kavalírem, odebrala do čela sálu, kde byli kavalíři;
a stejně tak si počínají i kavalíři na jejím místě. Další dámy,
když obě ukončily dělání svých skutků, se odeberou
do řady poblíž k té první. Nakonec udělají dvě Continenze
a Riverenzu, a přiblíží se v procházení tím, že udělají čtyři Seguiti
semidoppi
v natáčení (fiancheggiati), dva Passi puntati a Riverenzu.
Kavalír dá květ té dámě, jíž se mu zalíbí ho dát; ale
podle toho, co říkám já, patří se dát ho té, kterou vyzval jako první,
protože ta má přednost. Potom každý kavalír uchopí jednu dámu,
udělají tutéž promenádu jako předtím, se dvěma Passi
puntati
a Riverenzou, rozloučí se s nimia a ovšemže je dovedou
na jejich místa.

In questo tempo di Sonata, il Cavaliere che guidarà il Ballo farà
il medesimo primo Passeggio, accostandosi alla Dama che starà à
man destra dell'altre. Al secondo tempo di Sonata farà due Passi
puntati, & la Riverenza insieme. Nel terzo tempo si pigliaranno
con le solite cerimonie per la man destra, facendo due Passi semibrevi,
& un Seguito semidoppio, passeggiando al lato sinistro, principiando
tutti i Moti in questo Ballo col piè sinistro; & pigliandosi per
la man sinistra faranno il medesimo per contrario: avertendo, che
l'altro Cavaliere, mentre che il primo pigliarà le mani, egli in quel
tempo si harà da accostare, facendo il medesimo Passeggio con l'altre
Attioni; poi quel primo pigliarà l'altra Dama, & questo pigliarà
la prima lasciata, & cosi seguiranno fare di mano in mano:
avertendo la prima Dama come harà finito di ballare con il secondo
Cavaliere, andarà à ponersi in capo alla sala ove erano i Cavalieri;
& cosi parimente faranno i Cavalieri al luogo di Esse: l'altre Dame,
finito che harà ogn'una di fare le sue Attioni, s'anderanno à porsi
vicino alla prima al filo. Ultimamente faranno due Continenze,
& Riverenza, accostandosi passeggiando con far quattro Seguiti
semidoppi fiancheggiati, con due Passi puntati, & la Riverenza.
Il Cavaliere darà il Fiore à quella Dama che gli piacerà darlo; ma
dico in quanto à me, saria lecito che lo donasse alla prima invitata,
perche quella precede. Dopò ogni Cavaliere pigliarà una Dama per
uno, & facendo il medesimo Passeggio di prima, con gli due Passi
puntati, & la Riverenza, si licentiaranno da Esse, menandole però
a'loro luoghi.

Potom dáma, která má květ, dodržuje tentýž pořádek
který dodržoval kavalír, vyzve tři kavalíry, jednoho
za druhým. Dáma samotná udělá dvě promenády, tak jak jsem řekl
výše, a nakonec dá květ tomu kavalírovi, který se jí bude líbit,
bylo by ale dobře dát ho tomu, který byl vyzván jako první, tak jak jsem řekl výše.
Další dva kavalíři odvedou dámy, s prve řečenými
pohyby, každý jednu na její místo. A takto bude tento tanec
postupně pokračovat, s tímto pořádkem,
aby byl proveden
co nejlépe.

Dopò, la Dama che harà havuto il Fiore, terrà il medesimo ordine
che harà tenuto il Cavaliere, invitando tre Cavalieri, uno per
volta, & una Dama sola, facendo i due Passeggi, come di sopra
hò detto; & al fine darà il Fiore à quel Cavaliere, che gli piacerà,
ma saria bene darlo al primo invitato, come hò detto di sopra; &
gli altri due Cavalieri meneranno le Dame, con gli predetti
Moti, ogni una al suo luogo: & cosi questo Ballo
si seguirà con quest'ordine di mano
in mano, che anderà
fatto benissimo.

Kategorie: Nobiltà - tance