Bassa Savella - IB

BASSA SAVELLA
BALLETTO;
ku chvále nejjasnější paní
paní Virginie Savella
Vitella,
markýzy a'Andridoca.

BASSA SAVELLA
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLUSTRISSIMA(1) S(ra).
LA SIGNORA VIRGINIA SAVELLA
VITELLA,
Marchesa a'Andridoca.

MUŽ stojí naproti dámě,
uchopí ji svou náležitou rukou; dělají spolu
Riverenza minima a dvě Continenze
také malé (minime): Pak se procházejí a dělají čtyři
Seguiti ordinarii, první Seguito začínají
proti hudbě (contra tempo). Dvě Puntate, jednu levou nohou
a druhou pravou, potom udělají dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario, začínají je levou nohou, pak pokračují a udělají
další dvě Puntate, se dvěma Passi gravi a jedním Seguito ordinario,
začínají je pravou. Pak udělají dvě Continenze, jednu
doleva a druhou doprava, a Riverenzu levou.

L'HUOMO stando all'incontro della Dama,
pigliarà la sua man'ordinaria, & faranno insieme
la Riverenza minima, & due Continenze
pur minime; poi passeggiando, faranno quattro
Seguiti ordinarij, principiando il primo Seguito
contra tempo; & due Puntate, l'una col piè sinistro,
& l'altra col destro: Dopò ciò faranno due Passi gravi, &
un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro: poi seguiranno facendo
due altre Puntate con due Passi gravi, & un Seguito ordinario,
principiandoli col destro: poi faranno due Continenze, l'una alla
sinistra, & l'altra alla destra, & la Riverenza col sinistro.

Ve druhé části muž sám udělá jeden Seguito ordinario dozadu
levou nohou, jeden Groppo doleva stranu a místo
Cadenzy udělá tři Triti minuti doprava, pak jeden Zopetto
pravou ve vzduchu, jeden Trabuchetto toutéž nohou, jeden Sottopiede
doprava, Punta & calcagno1) nejprve pravou a pak levou, jeden Trabuchetto
zmíněnou nohou, jeden Sottopiede a Cadenza s pravou vpředu.
Potom udělá tři Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Passi
presti
v natáčení (fiancheggiati) dozadu a jeden Trabuchetto pravým bokem
dovnitř; začíná kroky (Passi) pravou a Trabuchetto má být udělán
na spárovaných nohách (à piedi pari). Když je to uděláno, uchopí pravou ruku dámy
a spolu udělají dvě Puntate gravi, pak se pustí a udělají také spolu dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, zamíří doleva a mění si
místo, začínají je levou. Totéž dělají opačně, uchopí se
levou rukou a oba se vrátí na své místo. Proti sobě udělají
dvě Continenze gravi a Riverenzu grave.

Nel secondo tempo, l'huomo solo farà un Seguito ordinario in dietro
col piè sinistro, con un Groppo al fianco sinistro, & in luogo della
Cadenza, farà tre Triti minuti al fianco destro: poi un Zoppetto col
destro in aria, un Trabuchetto col medesimo piede, un Sottopiede al
destro, Punta & calcagno prima col destro, poi col sinistro, un Trabuchetto
col detto piede, un Sottopiede, & la Cadenza col destro innanzi.
Dopò farà tre Seguiti ordinarij fiancheggiati innanzi, due Passi
presti fiancheggiati indietro, & un Trabuchetto col fianco destro
per dentro, principiando i Passi col destro, & il Trabuchetto ha da esser
fatto à piedi pari. Ciò fatto, pigliarà la fè destra della Dama, & faranno
insieme due Puntate gravi: poi lasciandola, faranno pur'insieme due
Passi gravi, & un Seguito ordinario voltando alla sinistra, & cambiando
luogo, principiandoli col sinistro: Il medesimo faranno per contrario, pigliando
la fè sinistra, & ritornando ogn'uno al suo luogo, faranno incontro
due Continenze gravi, & la Riverenza grave.

Variace samotné dámy.
Ve třetí části dáma sama udělá čtyři Trabuchetti gravi
a jeden Seguito ordinario, začíná je nohou levou. Pak udělá dva Passi
presti
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jeden Trabuchetto na spárovaných nohách (à piè pari) pravým bokem,
tak jako to výše dělal muž, zamíří doleva a udělá čtyři
Seguiti scorsi a poloviční poklonu (meza Riverenza). Když je to ukončeno, uchopí se spolu
za pravou ruku a udělají dvě Puntate gravi, pak se pustí, udělají dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, zamíří doleva, tak jako výše.
Totéž dělají opačně v držení chopíce za levou ruku. Pak naproti sobě
udělají dvě Continenze a Riverenzu grave.

Mutanza della Dama sola.
Nel terzo tempo, la Dama sola farà quattro Trabuchetti gravi, &
un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro: poi farà due Passi
presti fiancheggiati indietro, & un Trabuchetto à piè pari col fianco destro
come di sopra fece l'huomo: & voltandosi à man sinistra, farà quattro
Seguito scorsi, & meza Riverenza: il che finito, pigliaranno insieme
la fè destra, & faranno due Puntate gravi: poi lasciandola, faranno du
e Passi gravi, & un Seguito ordinario volto alla sinistra, come di sopra:
Il medesimo faranno pigliando la fè sinistra per contrario: poi all'incontro
faranno due Continenze, & la Riverenza grave.

Ve čtvrté a poslední části spolu dělají tři Seguiti ordinarii
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dva Passi presti podobně v natáčení (fiancheggiati), jeden
pravou dozadu a druhý levou dopředu: pak jeden Trabuchetto na
spárovaných nohách (à piè pari) pravým bokem dovnitř. Zamíří doleva ruce, udělají
čtyři Seguiti scorsi a v jejich závěru naproti sobě poloviční poklonu (meza Riverenza)
pravou nohou, totéž udělají opačně a uchopí se levou rukou.
Pak udělají dozadu čtyři Seguiti ordinarii, dva v natáčení (fiancheggiati)
a dva v točení doleva, začínají je levou nohou. Poté
udělají dvě Puntate, jednu dopředu levou a druhou dozadu
pravou, a jeden Seguito scorso proti sobě. Nakonec se uchopí náležitou rukou
a ukončí tanec (Ballo) tím, že spolu udělají poklonu (Riverenza).

Nel quarto & ultimo tempo, faranno insieme tre Seguiti ordinarij
fiancheggiati indietro, due Passi presti similmente fiancheggiati, l'uno
col destro indietro, & l'altro col sinistro innanzi: poi un Trabuchetto à
piè pari col fianco destro per dentro: & voltando à man sinistra, faranno
quattro Seguiti scorsi, & nel fine di essi all incontro meza Riverenza
col piè destro: il medesimo faranno per contrario, pigliando la fè sinistra:
Poi indietro faranno quattro Seguiti ordinarij, due fiancheggiati,
& due volti alla sinistra, principiandoli col piè sinistro: & appresso
faranno due Puntate, l'una innanzi col sinistro, & l'altra indietro col
destro, con un Seguito scorso incontro: finalmente pigliandosi la man'ordinaria,
finiranno il Ballo col far insieme la Riverenza.

1) Špička a pata, zároveň je to ale název tanečního prvku, popsaného v samostatné regoli, proto nechávám původní název a nepřekládám.

Kategorie: Il Ballarino - tance