Bizzarria d'Amore - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bizzarria d'Amore

BALLETTO NOVÝ AUTORŮV, ZVANÝ
Bizzaria d'Amore, tančí se ve čtyřech, dva kavalíři a dvě dámy.
V poděkování slovutné paní paní Caterině Balba
a Rhò.

BALLETTO NUOVO DELL'AUTTORE DETTO
Bizzarria d'Amore, si balla à quattro, due Cavalieri, & due dame.
In gratia della Illustrissima Signora la Signora Caterina Balba
e Rhò.

PRVNÍ ČÁST.
Zdržují se ve středu tance ve čtyřúhelníku, jak lze vidět na obrázku.
Kavalíři spolu udělají .Rx. grave, dámy malou
úklonu, pak dvě .R. di sottopiede doleva a doprava.
I dámy udělají tuto .Rx. & .R., všichni spolu udělají
dva skůčky na spárovaných nohách, dvě .R. minute doleva a
stejnými se vrátí doprava. Pak udělají dva
.SP. dozadu levou a touto nohou jeden .S. dopředu. Totéž udělají
i pravou nohou. Tyto skůčky, .(le) R., .SP. dozadu a jeden .S. dopředu
se dělají v závěru všech částí tohoto tance.

PRIMA PARTE.
SI fermano à mezo'l ballo in quadrangolo, come si vede nel dissegno
i cavalieri fanno insieme la .Rx. grave, & le dame un poco
d'inchino, poi due .R. di sottopiede alla sinistra, & alla destra.
le dame fanno anch'esse la .Rx. & le .R. faranno tuttì insieme
due saltini à piè pari, e due .R. minute alla sinistra e alla
destra si torna à fare'l medesimo, à man destra poi si fa due
.SP. indietro col sinistro, & un .S. innanzi con esso piede. fanno'l medesimo
col piè destro. questi saltini, & le .R. & li .SP. indietro, & il .S. innanzi
si fanno al fine di tutte le parti di questo ballo.

DRUHÁ ČÁST.
Kavalíři jdou dopředu a mění si místa, udělají dva .SP. grave
a jeden .S. levou. Pak dva .SP. a jeden .S. pravou nohou v točení doleva.
Dámy pak udělají totéž. Všichni spolu udělají skůčky, .R.,
.SP. dozadu a .S. dopředu, tak jak to bylo děláno výše.

SECONDA PARTE.
I Cavalieri andando innanzi fanno l'uno al luogo dell'altro due .SP. grave, &
un .S. col sinistro. poi due .SP. e un .S. col piè destro attorno alla sinistra.
le dame anch'esse fanno'l medesimo, tutti insieme fanno li saltini, le .R. e li
.SP. indietro, & il .S. innanzi, come s'è fatto di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalíři uchopí pravou paži své dámy a udělají s ní dva .S. v zátočce na tuto stranu,
s návratem na své místo. Pustí se a udělají další dva .S. v točení
doleva. Pak uchopí levou paži další dámy a udělají uvedené .S.,
které už byly dělány, s návratem na své místo. Udělají skůčky, .R., .SP. a
.S. tak jako výše.

TERZA PARTE.
I Cavalieri pigliano'l braccio destro, e fanno due .S. attorno ad essa mano con
la sua dama, tornando al suo luogo. si lasciano, e si fanno altri due .S. attorno
alla sinistra, poi pigliano'l braccio sinistro dell'altra dama, e fanno li detti .S.
che si son fatti tornando al suo luogo. fanno li saltini, & le .R. e li .SP. e il
.S. come di sopra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Kavalíři sami se uchopí pravou paží a udělají dva .SP. a jeden .S. v točení
doprava, přičemž si mění místa. Pustí se a udělají pak další dva .SP. a
jeden .S. v točení doleva. Dámy samy udělají totéž, co bylo děláno výše.
Všichni spolu udělají skůčky, .R., .SP. a .S., tak jak to bylo děláno.

QUARTA PARTE.
I Cavalieri soli pigliano'l braccio destro, e fanno due .SP. un .S. attorno alla
destra passando l'uno al luogo dell'altro. si lasciano e fanno poi altre due .SP. e
un .S. attorno alla sinistra, le dame sole fanno'l medesimo, che si e fatto di sopra,
e fanno tutti insieme i saltini, & le .R. e li .SP. e li .S. come s'è fatto.

PÁTÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí pravou ruku své dámy a udělají jeden .S. levou,
čímž si mění místa. Pak uchopí levou a pravou udělají
další .S. s návratem se na své místo. Pustí se a udělají dva .S. v točení
doleva touto nohou. Pak uchopí pravou ruku druhé dámy a podobným způsobem
udělají to, co předtím, a všichni se vrátí na své místo. Udělají skůčky,
.R., .SP. a .S. tak jako výše.

QUINTA PARTE.
I Cavalieri pigliano la man destra della sua dama, e fanno un .S. col sinistro
passando l'uno, al luogo dell'altro. poi pigliano la sinistra, e fanno col destro
un'altro .S. tornando al suo luogo. si lasciano, e si fanno due .S. attorno
alla sinistra con esso piede. poi si piglia la man destra dell'altra dama, & si torna
à far altretanto, come s'è fatto tornando tutti al suo luogo. fanno i saltini,
e li .R. e li .SP. e il .S. come di sopra.

ŠESTÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí pravou paži své dámy a udělají osm .S.. Dva v točení
doprava s výměnou místa a točí se
obličejem k sobě. Pustí se, pak uchopí levou ruku druhé dámy a udělají šest .S.
v průpletu točených doleva; pětkrát střídavě uchopí ruce pětkrát
a každý se vrátí na své místo, a točí se obličejem k sobě. Potom udělají
skůčky, .R., .P. a .S., tak jak to bylo děláno výše. Spolu udělají
.Rx. a ukončí tanec s půvabem a vznešeností.

SESTA PARTE.
I Cavalieri pigliano'l braccio destro della sua dama, e fanno otto .S. due girando
attorno alla destra, & andando l'uno al luogo dell'altro, e voltandosi il
viso si lasciano, poi pigliano la man sinistra dell'altra dama, e fanno sei .S. in
una treccia attorno alla sinistra, pigliando le mani cinque volte sempre scambiandosi,
e tornando ogn'uno al suo luogo voltandosi'l viso. doppo fanno i
saltini e la .R. e li .P. e il .S. come s'è fatto di sopra, e fanno insieme la
.Rx. finendo'l ballo, con gratia e decoro.

Kategorie: Negri - tance