Chiaranzana - IB

CHIARANZANA

V tomto tanci (Ballo) Chiaranzana bývají obvykle
veliké zmatky a nejvíce v jeho začátku, neboť
muži běhají a chytají dámy, jako
by byli sokoli, kteří se vydávají na lov
kořisti. Z toho někdy povstává rozruch, povyk
a velké nepříjemnosti, ponejvíce tehdy,
když se přihodí, že se dva muži ucházejí o jednu dámu;
ta se pak raději tance vzdá, aby nezpůsobila křivdu
jednomu ani druhému.
Proto každého ušlechtilého muže nabádám, aby prostě šel a chopil se
dámy, které se zamlouvá, a toho, který tanec (Ballo) vede, aby jej nezačal
dříve, než všichni uchopili svou dámu. Pak všichni zaujmou místa seřazeni
v řadě, spolu půvabně udělají Riverenzu grave, dvě Continenze,
dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, vše začínají
levou nohou.

In questo Ballo della Chiaranzana ci suole esser
gran confusione, & massime nel principiarla; percioche
gl'Huomini corrono à pigliar le Dame, come
se fossero tanti Falconi, che corressero à pigliare
la preda. onde tal'hora ne succedono de'rumori, &
de gl'inconuenienti d'importanza & massimamente
quando s'incontra che due Huomini vadino per pigliare una Dama;
la quale per non far torto nè all'uno, nè all'altro, resta tal'hora di
andare à ballare.
Perciò essorto, che ogni Gentil'huomo vada modestamente à pigliar
la Dama che le parerà, & quello che guiderà il Ballo non lo principiarà
insino che tutti non habbiano prese le lor Dame. poi postisi tutti per ordine
al filo, faranno insieme gratiosamente la Riuerenza graue, due Continenze,
& due Puntate, una innanzi, & l'altra indietro, principiando ogni cosa col piè sinistro.

Ve druhé části (tempo) skladby (Sonata) udělají dva Passi gravi a jeden
Seguito ordinario, anebo jeden Doppio, všichni dopředu, začínají levou nohou.
Pak udělají dozadu další dva Passi gravi a dvě Riprese
doprava, začínají pravou, a dvě Continenze gravi, jednu doleva
a druhou doprava. Totéž opakují a udělají jako další část (tempo).

Nel secondo tempo della Sonata, faranno due Passi graui, & un
Seguito ordinario, ouero un Doppio, tutti innanzi, principiando col piè sinistro:
poi indietro faranno due altri Passi graui, & due Riprese alla
destra, principiando col destro, con due Continenze graui, una alla sinistra,
l'altra alla destra: & questo medesimo tornaranno à fare un'altro
tempo.

První variace muže.
Ten, který vede tanec se obrátí proti druhému
páru, který následuje, a udělají tytéž skutky, které byly dělány ve druhé části.
A upozorňuji, aby v tomto pořádku stále pokračovali až do zrychlení hudby
v Saltarello).

Prima mutanza dell'Huomo.
Quello che guiderà il Ballo (voltandosi all'incontro della seconda
coppia) che gli segue faranno le medesime attioni fatte nel secondo tempo:
auertendo di seguitar sempre quest'ordine insino alla Sciolta della Sonata
in Saltarello.

V další části muž, který vede, projde pod (za) pár, který
je proti němu, aniž by kdo pustil ruku své dámy. Oba
muži uchopí pravou ruku další dámy. Když
jde muž dolů, udělá dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario.
Poté, co se všichni čtyři uchopili za ruce, počínají si na způsob
průpletu, udělají dva Trabuchetti gravi, jeden doprava,
druhý doleva, dvě Riprese doprava, dvě Continenze,
jednu doleva a druhou doprava. Když je tato část (tempo) skončena, ten který vede,
půjde pod další pár, který je proti němu, v tomtéž
stylu dělá tytéž skutky uvedené výše. Totéž dělají
i ostatní z jedné strany na druhou a nikdo neopouští své místo.
Všem připomínám, že když prochází ten, který vede, všichni ostatní jej následují,
jinak by se to nezdařilo a nastal by zmatek.

All altro tempo, l'Huomo che guidarà, passarà sotto la coppia, che gli
starà incontro, & senza lasciar nessuno la mano della sua Dama, amendue
gli Huomini pigliaranno la man destra dell'altra Dama, & quando
l'Huomo passerà sotto, farà due Passi graui, & un Seguito ordinario,
& dopò che tutte quattro si haranno pigliate le mani, facendo à modo
di graticula, ouer catena, faranno due Trabuchetti graui, uno alla destra,
l'altro alla sinistra, con due Riprese alla destra, & due Continenze,
una alla sinistra, l'altra alla destra. Finito questo tempo, quello che guidarà,
passarà sotto all'altra coppia che le sarà incontro, & terrà il medesimo
stile, con il fare le medesime attioni dette di sopra: il medesimo faranno
gli altri di mano in mano, non leuandosi mai niuno dal suo luogo: &
auertendo tutti, che quando quello che guida passarà, gli altri tutti lo seguitaranno,
altrimenti non riuscirebbe, & ci sarabbe confusione.

Druhá variace.
Muž, který vede tanec, se otočí proti prvnímu
páru, který následuje za ním. A upozorňuji, že nenechává svou dámu jít tak,
jako by jej následovala, ale jako by vedla. Když procházejí tímto způsobem,
dáma uchopí svou levou rukou levici muže, který
je proti ní, a muž, který vede, uchopí svou pravicí
pravici další dámy. Jdou stále v řadě a dělajíce tytéž
skutky, které jsou uvedeny výše. Když je tato část (tempo) skončena, pustí se, tentýž styl
dodržují i další páry, které následují, dokud všechny s procházením neskončí.
Pak ten, který vede, uchopí náležitou ruku své dámy a udělá
první procházení popsané výše, tímtéž pokračují všichni a počínají si
podle toho, jak procházejí.

Seconda mutanza.
L'Huomo che guidarà il Ballo, si volterà incontro alla sua prima
coppia che li seguirà dietro: auertendo che non lascia la sua Dama quello
che segue, ma sì quello che guida: & passeggiaranno in questa maniera,
la Dama pigliarà con la sua man sinistra la sinistra di quell'Huomo che
le starà incontro, & l'Huomo che guidarà, pigliarà con la sua destra la
destra dell'altra Dama, andando sempre per filo, & facendo le medesime
attioni dette di sopra. Finito questo tempo, lasciandosi, terranno il medesimo
stile l'altre coppie che seguiranno, fin che siano finite di passar tutte:
poi quello che guida pigliarà la man'ordinaria della sua Dama, & farà
il primo Passeggio detto di sopra: il medesimo seguiranno di far tutti di
mano in mano secondo che passaranno.

Třetí variace.
Muž, který vede, se otočí proti páru, který následuje za ním
tak jak to dělával jindy, všichni čtyři se v kruhu uchopí
za ruce, udělají dva Passi gravi a jeden Seguito
doleva, začínají levou, pak udělají doprava další dva Passi
gravi
a dvě Riprese, začínají pravou, dvě Continenze gravi,
jednu doleva a druhou doprava. Pak ten pár, který postupuje, projde dolů,
a všichni další dodržují popsaný řád, dokud neprojdou všechny
páry.
Bylo by možné dělat v tomto tanci (Ballo) mnoho dalších variací, ovšem
neměl by být příliš nudný; mám za to, že při tolika vloženích
jich bylo děláno až dost a bylo by příliš dělat jich v tomto tanci více.

Terza mutanza.
L'Huomo che guidarà, voltandosi all'incontro, come ha fatto l'altre
volte, alla coppia prima che sempre l'harà seguitato, tutti quattro pigliaranno
le mani in ruota, & faranno due Passi graui, & un Seguito alla
sinistra, principiando col sinistro; poi alla destra faranno due altri Passi
graui, & due Riprese, principiandole col destro, con due Continenze graui,
una alla sinistra, l'altra alla destra; poi la coppia che seguirà, passarà sotto,
& terranno gli altri tutti l'ordine detto fin che saranno passate tutte
le coppie.
Si potrebbono fare in questo Ballo molte altre mutanze; ma per non
esser troppo tedioso, con l'hauerci poste queste parmi d hauer fatto à bastanza:
sendo che certo sarebbe troppo à farne più in detto Ballo.

Na zrychlenou hudbu (Sciolta).
Všichni spolu udělají Riverenza grave a dvě Continenze. Potom
se muž, který vede, otočí proti své dámě a spolu udělají
dva Seguiti ordinarii. Pak pozvednou paže, aniž by pustili ruce,
a procházejí. Procházení dělají všechny páry společně,
stále Seguiti spezzati, nebo kroky (Passi). Stejně si počínají ti,
kteří postupně procházejí, pozvednou tedy paže a nechají projít
páry, které následují. Neboli, ten, který vede, projde se svou dámou
za jeden pár, který je za nimi, a ten pak se svou dámou zvedne
paže, jdou za další pár a tak pokračují
postupně, jednou jdou pod a pak projdou
za další pár. Když všechny páry ukončí procházení,
ten, který vede, pustí svou dámu, on zamíří doleva,
dáma doprava, a totéž udělají i ti, kteří ukončili
postupné procházení, muži jdou za tím, který vede
tanec a podobně dámy následují dámu, která vede tanec.
Když si počínají tímto způsobem, nakonec se všichni znovu ocitnou
v řadě naproti sobě, tedy muži na jedné a dámy na druhé straně.

Alla sciolta della Sonata.
Faranno tutti insieme la Riuerenza graue, con due Continenze, dopò
l'Huomo che guida, con la sua Dama si uoltarà, & all'incontro faranno
insieme due Seguiti ordinarij; poi senza lasciar mano, alzaranno le braccia,
& passeggiando, faranno passare tutte le coppie facendo tutti insieme
sempre Seguiti spezzati, ouero Passi; il medesimo faranno quelli che passaranno
da mano in mano; cioè, alzaranno i bracci, et lasciaranno passar
le coppie che seguono: ouero, quello che guida passarà con la sua Dama
una volta sotto alla coppia che seguirà, & poi esso & la sua Dama alzando
le braccia, faranno passare sotto l'altra coppia, & così seguiranno
di mano in mano, passando una volta di sotto, & l'altra facendo passar
sotto l'altra coppia. Doppò finite che saranno di passare tutte le coppie,
quello che guida, lasciarà la sua Dama, & esso voltarà alla sinistra, &
la Dama alla destra: il medesimo faranno quelli che haranno finito di
passar di mano in mano, cioè gli Huomini seguiranno quello che guiderà
il Ballo, & le Dame seguiranno similmente la Dama che guida il Ballo:
& in questo modo facendo, si ritrouaranno ultimamente tutti all'incontro
per filo, cioè, gli Huomini da una parte, & le Dame dall'altra.

Pak ten, který vede tanec, uchopí svou dámu za obě
ruce, a zatímco ostatní stojí, oni udělají dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario doleva, začínají levou, a totéž
dělají doprava, začínají pravou. Pak se pustí a udělají
jeden Seguito spezzato s pohledem na sebe a malou poklonu (Riverenza
minima
), dotknou se přitom pravou rukou, totéž udělají opačně
a dotknou levou rukou. A pokud by nechtěli dělat zmíněný Seguito spezzato
s poklonou, udělají místo nich dvě Continenze gravi a dotknou
se přitom podobně pravou a levou rukou.

Quello poi che guiderà il Ballo, pigliarà la sua Dama con amendue
le mani, & stando fermi gli altri, essi due faranno due Passi graui, &
un Seguito ordinario alla sinistra, principiandoli col sinistro & il medesimo
faranno alla destra, principiandoli col destro, poi lasciandosi faranno
un Seguito spezzato alla sinistra in prospettiua, & la Riuerenza
minima, toccando la Fè destra: & il medesimo faranno per contrario,
toccando la Fè sinistra: ouero se non volessero far detto Seguito spezzato,
& Riuerenza minima, faranno in suo luogo due Continenze graui, toccando
similmente la Fè destra, & sinistra.

Potom muž, který následuje za nimi, uchopí dámu, kterou
zanechal druhý, a první uchopí dámu druhého; všichni
čtyři spolu udělají všechny ty skutky, které byly uvedeny v prvních dvou
sólech. Poté, co skončí, se stejným řádem
výměn dam pokračují a totéž postupně vykonají všichni ostatní, dokud
nevystřídají všechny dámy a dokud si všichni spolu nezatančí.
A když se ten první opět sejde se svou dámou, uchopí ji
za náležitou ruku; půjdou spolu Seguiti,
a on ji odvede na své místo. Udělají Riverenzu:
totéž na každý takt (tempo),
postupně udělají i ostatní.
Podle tohoto řádu ukončí tanec
beze zmatků.

Doppò ciò, l'Huomo che seguirà dietro, pigliarà la Dama che harà
lasciata il secondo, & il primo, pigliarà la Dama del secondo: & tutti
quattro insieme, faranno tutte le attioni che si sono dette de'primi due
soli: Il medesimo doppò che le haranno finite, & con l'istesso ordine di
cambiar le Dame, seguiranno à far gli altri di mano in mano: fino che
haranno finito di torsi tutte le Dame, oue tutti insieme si trouaranno à
ballare: & quando il primo s'incontrarà con la sua Dama, la pigliarà
per la man'ordinaria; & passeggiando insieme con Seguiti,
andarà à posarla al suo luogo: facendo la Riuerenza:
& il medesimo ad ogni tempo, passando,
faranno gli altri di mano in mano:
& con quest'ordine finiranno
senza confusione il
Ballo.

Kategorie: Il Ballarino - tance