Coppia Cappelli - IB

COPPIA CAPPELLI1)
BALLETTO;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
ELENY CAPPELLO CAPPELLI.

COPPIA CAPPELLI
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLUSTR.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA ELENA
CAPPELLO CAPPELLI.

Muž uchopí dámu za náležitou ruku
a udělají spolu Riverenzu grave
levou nohou a dvě Continenze, jednu levou
a druhou pravou. Pak udělají jeden Seguito ordinario
dopředu levou nohou a dvě Riprese doprava.

L'Huomo pigliarà la Dama per la man' ordinaria,
& faranno insieme la Riverenza grave col
piè sinistro, & due Continenze, una col sinistro, &
l'altra col destro: poi faranno un Seguito ordinario
innanzi col piè sinistro, & due Riprese alla destra.

Ve druhé části udělají dvě Puntate gravi,
jednu levou nohou a druhou pravou. Pak udělají jeden Seguito ordinario
levou a tři Trabuchetti, začnou je pravou nohou
a poslední udělají na spárovaných nohách (à piè pari), poněkud hrdě (pavoneggiarsi).

Nel secondo tempo, faranno due Puntate gravi,
l'una col piè sinistro, & l'altra col destro: poi faranno un Seguito ordinario
col sinistro, & tre Trabuchetti, principiandoli col piè destro, &
facendo l'ultimo à piè pari, col pavoneggiarsi alquanto.

Ve třetí části udělají dva Seguiti, nakonec trochu ohnou kolena
na způsob poloviční poklony (meza Riverenza), políbí si ruku, kterou pouští,
dalším Seguito se točí (nebo zamíří) doleva, pak naproti udělají
tři Trabuchetti, tak jako výše.

Nel terzo tempo, faranno due Seguiti, piegando un poco le ginocchia
all'ultimo à modo di meza Riverenza, & baciando la mano, che si lascia,
voltaranno un'altro Seguito alla sinistra; poi all'incontro faranno
tre Trabuchetti, come di sopra.

Ve čtvrté části muž sám udělá tuto variaci, totiž dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati) a gagliardové pětikroky, s jedním Groppo, jeden Fioretto,
a cadenzu, vše začne levou nohou. Pokračuje třemi
Passi presti ritirati, začíná je pravou, dvě rychlé Riverenze levou,
jeden Trabuchetto, jeden Sottopiede pravou, a gagliardová Cadenza
s nespárovanýma nohama, tedy levá vpředu a pravá vzadu.

Nel quarto tempo, l'huomo solo farà questa mutanza, cioè, due Seguiti
fiancheggiati, et cinque Passi in Gagliarda, con un Groppo, un Fioretto,
et la Cadenza, principiando ogni cosa col piè sinistro; & seguirà con tre
Passi presti ritirati, principiandoli col destro, due Riverenze preste col sinistro,
un Trabuchetto, un Sottopiede al destro, & la Cadenza con li
piedi dispari in Gagliarda, cioè il sinistro innanzi, & il destro in dietro.

V páté části dáma sama udělá dvě Puntate, jednu dopředu
s natáčením (fiancheggiata) s levou nohou vpředu a druhou dozadu pravou, se třemi
Seguiti ordinarii, dva v natáčení (fiancheggiati) a třetí dozadu. Pak udělá dva
Passi presti dozadu v natáčení (fiancheggiati), jeden pravou a druhý levou,
s jedním Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi pari) s pravým bokem dovnitř.

Nel quinto Tempo, la Dama sola farà due Puntate, una innanzi
fiancheggiata col piè sinistro innanzi, & l'altra in dietro col destro, con tre
Seguiti ordinarij, due fiancheggiati, & il terzo in dietro: poi farà due
Passi presti in dietro fiancheggiati, l'uno col destro, & l'altro col sinistro,
con un Trabuchetto à piedi pari col fianco destro per dentro.

V šesté části udělají spolu dva Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati),
jeden levou nohou a druhý pravou. Potom udělají jeden Passo grave
levou nohou a obrátí se tělem ve výhledu doleva naproti sobě,
předstírají, že kladou dopředu pravou nohu a hned ji táhnou
dozadu, a udělají Riverenza minima. Toužét nohou pak ihned
udělají další krok (Passo) a natočí se do výhledu tak jako
výše, ale pravým bokem, předstírají, že kladou dopředu levou nohu
a ihned ji táhnou dozadu, udělají další Riverenza minima v závěru
hudební části.

Nel sesto tempo, faranno insieme due Seguiti ordinarij fiancheggiati,
uno col piè sinistro, & l'altro col destro: dopò faranno un Passo grave col
piè sinistro, voltando la persona al fianco sinistro incontro l'un con l'altro
in prospettiva, & fingendo di porre innanzi il piè destro, lo tiraranno subito
in dietro, & faranno la Riverenza minima: poi immantinente con
l'istesso piede faranno un'altro Passo, voltandosi in prospettiva, come di
sopra, ma col fianco destro, & fingendo di porre innanzi il piè sinistro, tirandolo
subito in dietro, faranno un'altra Riverenza minima al fine
del tempo del suono.

V poslední části spolu udělají čtyři Seguiti semidoppii, dva
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, třetí v točení doleva a poslední naproti,
pak v závěru poběží jeden další. Nakonec muž uchopí
náležitou ruku dámy a ukončí Balletto tím, že spolu udělají
Riverenzu.

Nell'ultimo tempo, faranno insieme quattro Seguiti semidoppij, due
fiancheggiati in dietro, il terzo volto alla sinistra, & l'ultimo incontro;
poi nel fine ne scorreranno un'altro: finalmente pigliando l'huomo la
man'ordinaria della Dama, porranno fine al Balletto col far'insieme
la Riverenza.

1) Tento tanec nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

Kategorie: Il Ballarino - tance