Donna Leggiadra - ND

DONNA LEGGIADRA
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
ISABELLY CASTELLA MALVASIA
UŠLECHTILÉ PANÍ BOLOŇSKÉ.

DONNA LEGGIADRA
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
ISABELLA CASTELLA MALVASIA
GENTILDONNA BOLOGNESE.

Tato cascarda začíná tak, že osoby stojí
naproti sobě a s obvyklými kavalírskými obřadnostmi
udělají Riverenzu breve. Pak půjdou
v kruhu doleva, čtyři Spezzati,
dva Saffici a dva Passi puntati minimi, jeden dopředu
druhý dozadu. Nakonec udělají dvě Riprese, dva Trabucchetti
doleva a jeden Doppio minimo v točení doleva,
všechny uvedené pohyby začínají levou nohou. V závěru
Sonaty udělají dva Passi minimi dopředu, první pravou nohou
a druhý levou.

PRINCIPIARASSI questa Cascarda stando le
Persone all'incontro, & con le solite cerimonie Cavaleresche
faranno la Riverenza breve; poi passeggiaranno
in Ruota à man sinistra, con quattro Spezzati,
due Saffici, & due Passi puntati minimi, uno innanzi,
l'altro in dietro; finalmente faranno due Riprese, due Trabucchetti
al lato sinistro, & un Doppio minimo volto à man sinistra,
principiando tutti i detti Moti col piè sinistro; & à tempo del fine
della Sonata faranno due Passi minimi innanzi, il primo col piè destro,
il secondo col sinistro.

Ve druhé části půjdou doprava šesti Spezzati,
a udělají opačně všechny výše uvedené skutky, které jsem zmínil
v první části.

Nel secondo tempo, passeggiaranno à man destra con sei Spezzati,
facendo tutte le predette Attioni per contrario, si come hò detto
nel primo tempo.

Ve třetí části udělá kavalír sám dva Fioretti, dva Trabucchetti
a jeden Spezzato puntato doleva, začíná
levou nohou, a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou, pak tytéž
skutky udělá opačně. Spolu pak udělají dva Passi puntati minimi,
jeden levou nohou dopředu, druhý pravou dozadu,
a dva Seguiti semidoppii, jeden doleva a druhý doprava.

Nel terzo tempo, il Cavaliere solo farà due Fioretti, due Trabucchetti,
un Spezzato puntato al lato sinistro, principiando col
piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: dopò farà le medesime
Attioni per contrario. Insieme poi faranno due Passi puntati minimi,
uno col piè sinistro innanzi, l'altro in dietro col destro, con
due Seguiti semidoppii, uno al lato sinistro, l'altro al destro.

Ve čtvrté části dáma sama udělá totéž, co dělal
kavalír ve třetí části.

Nel quarto tempo, la Dama farà il medesimo che havrà fatto il
Cavaliere nel terzo tempo.

V páté a poslední části udělají spolu dva Passi semibrevi
a uchopí se přitom pravou rukou, pak udělají jeden Seguito semidoppio,
začínají nohou levou. Uchopí se levou rukou
a totéž udělají opačně. Nakonec dělají
dva Passi puntati minimi a Riverenzou breve
dvorně ukončí tuto spanilou a půvabnou Cascardu.

Nel quinto, & ultimo tempo, faranno insieme due Passi semibrevi,
pigliandosi per la man destra; poi faranno un Seguito semidoppio,
principiandoli col piè sinistro: & pigliandosi per la man sinistra
faranno il medesimo per contrario. Ultimamente faranno
due Passi puntati minimi, & con far la Riverenza breve, finiranno
gentilmente questa vaga, & gratiosa Cascarda.

Kategorie: Nobiltà - tance