Laccio d'Amore - IB

LACCIO D'AMORE
CASCARDA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ GIULIE COLLORETA
DI VALVASONE.

LACCIO D'AMORE
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIG.(RA) GIVLIA COLLORETA
DI VALVASONE.

V této Cascardě začínají naproti sobě,
udělají spolu Riverenza minima, pak
dělají v kruhu čtyři Seguiti spezzati, čtyři
Trabuchetti, další tři Seguiti spezzati,
totiž dva v natáčení (fiancheggiati) dozadu a jeden v točení
doleva, a Cadenza pravou.

Questa Cascarda principaiarssi all'incontro,
& faranno insieme la Riuerenza minima; poi in
ruota faranno quattro Seguiti spezzati, & quattro
Trabuchetti, con tre altri Seguiti spezzati,
cioè, due fiancheggiati indietro, & uno volto
alla sinistra, & la Cadenza col destro.

Ve druhé části udělá muž sám dva Passi presti dopředu,
dva Trabuchetti, Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenzu, tak jako výše. Totéž udělá opačně na druhou stranu opačně.
Pak muž uchopí pravou ruku dámy a spolu udělají
dva Seguiti spezzati, dva Passi presti a Cadenza,
s výměnou místa. Totéž pak udělají v držení za levou ruku, začínají
pravou nohou a oba se opět vrátí na své místo.

Nel secondo tempo, l'Huomo solo farà due Passi presti innanzi,
& due Trabuchetti, & un Seguito spezzato volto alla sinistra, &
la Cadenza, come di sopra. Il medesimo farà un'altra volta per contrario;
poi l'Huomo pigliarà la Fè destra della Dama, & faranno insieme
due Seguiti spezzati, & due Passi presti, & la Cadenza, cambiando
luogo: il medesimo faranno poi pigliando la Fè sinistra, principiando
col piè destro, ritornando ogn'uno al suo luogo.

Ve třetí variaci udělá dáma totéž, co dělal
muž. Potom se spolu uchopí pravou rukou, pak levou,
a udělají všechny skutky, které byly uvedeny ve druhé variaci.

Nella terza mutanza, la Dama farà il medesimo che harà fatto
l'Huomo: dopò insieme pigliaranno la Fè destra, & poi la sinistra,
& faranno tutte le dette attioni che si è detto nella seconda mutanza.

Ve čtvrté a poslední části udělají dva Fioretti na spárovaných nohách (à piè pari),
dva Passi presti v natáčení (fiancheggiati) dozadu, Seguito semidoppio
doleva, začínají levou nohou. Totéž dělají od pravé
nohy doprava. Potom udělají dopředu dva Passi
presti
, dvě battute levou nohou dozadu (vzadu), udělají dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) a nakonec udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti,
Seguito spezzato v točení doleva a Cadenzu pravou
naproti sobě. A tím, že udělají Riverenzu proti tempu, ukončí Cascardu.

Nel quarto, & ultimo tempo faranno due Fioretti à piè pari, con
due Passi presti fiancheggiati indietro, & un Seguito semidoppio alla
sinistra, principiando col piè sinistro: Il medesimo faranno principiando
col piè destro, alla destra: dopò innanzi, faranno due Passi
presti, & due battute col piè sinistro indietro faranno due Seguiti spezzati
fiancheggiati, al fine faranno due Riprese, & due Trabuchetti,
con un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza col destro
incontro, & col far la Riuerenza contra tempo, finiranno la Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance