Laura Suave - ND

thumb|250px|right|Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Laura Suave

LAURA SUAVE
BALLETTO
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
CHRISTENY LORENY
DE MEDICI
Velkovévodkyně Toskánské.

LAURA SUAVE
BALLETTO
IN LODE DELLA SER.MA MADAMA
CHRISTENA LORENA
DE MEDICI
Gran Duchessa di Toscana.

Na začátku tohoto tance (balletto) stojí osoby tak, jak
je tomu na předloženém obrázku, dáma je tedy
v čele sálu a kavalír v jeho druhém čele,
nebo na jiném místě, kde se tančí. V úvodu
skladby (sonata) použijí obvyklé způsoby při provedení Riverenzy longa
v tempu čtyř úderů (battute) hudby, dvě Continenze brevi,
každá na dva údery (battute). Pak udělají dva Passi minimi, jeden Saffice
doleva, uvedené pohyby začnou levou nohou, a pravou
kterou mají ve vzduchu, udělají jeden Trabucchetto,
s pravým bokem vzadu. Levou nohou, kterou mají ve vzduchu, udělají
jeden Destice, tedy dvě Riprese a jeden Trabucchetto, s levým bokem
dovnitř. Tytéž kroky (Passi) a všechny další pohyby
udělají opačně. Pak udělají dva Spezzati ordinarii, dva
Saffici v natáčení (fiancheggiati), jimi se přiblíží a nakonec se uchopí
za obě ruce, s obvyklými způsoby, udělají dvě Continenze,
kavalír si políbí svou levou ruku, pustí pravici
dámy a zdvořile smekne baret nebo klobouk touto
rukou, a udělají Riverenzu v tempu, tak jako výše.

QUESTO Balletto si principiarà stando le persone come
s'hà nel presente dissegno, cioè la Dama starà in
capo alla sala, & il Cavaliere da un'altro capo d'essa,
ò ad altro luogo dove si ballerà; & nel principiarla
Sonata, useranno le solite creanze nel fare la Riverenza longa
à tempo di quattro battute di Musica, con due Continenze brevi di
due battute l'una; poi faranno due Passi minimi, & un Saffice
al lato sinistro, principiando i detti Moti con il piè sinistro, & col destro
che si troveranno haver in aria, faranno un Trabucchetto, col
fianco destro in dietro; & con il piè sinistro c'haranno in aria, faranno
un Destice, cioè due Riprese, & un Trabucchetto, col fianco
sinistro per dentro; gli medesimi Passi con tutti gli altri Moti
faranno per contrario; poi faranno due Spezzati ordinarii, con due
Saffici fiancheggiati accostandosi, al fin de'quali si pigliaranno
amendue le mani con le solite creanze, facendo due Continenze; il
Cavaliero si baciarà la sua man sinistra, lasciando la destra della
Dama, & cavandosi gentilmente la berretta, ò cappello con essa
mano, faranno la Riverenza à tempo come di sopra.

Ve druhé části se procházejí, stále v držení za ruku,
udělají jeden Passo trangato levou nohou, toutéž udělají
jeden Zoppetto s unožením (inarborando) pravé, pak udělají jeden Passo
s levou nohou ve vzduchu a Cadenzu s pravou vpředu. Totéž
udělají znovu opačně, začínají levou, pak
udělají jeden Passo minimo pravou a jeden Saffice levou,
doleva. Stejné pohyby udělají znovu opačně
a začnou je pravou. Potom pokračují v promenádě tím, že udělají dva
Seguiti semidoppi, tedy v každém dva Passi presti a jeden Spezzato.
Pak udělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi
dopředu a jeden Saffice, začínají levou nohou; totéž
udělají opačně. Znovu pak udělají další dva
Seguiti semidoppi, v jejich závěru se pustí, s děláním obvyklých
způsobů; dáma se odebere do čela sálu a kavalír
do druhého tak, že udělají dva Seguiti doppi scorsi. Nakonec se mají
nacházet ve výhledu proti sobě a v závěru části (tempo) Sonaty udělají
poloviční poklonu (mezza Riverenza).

Nel secondo tempo, passeggiaranno sempre con la man pigliata,
facendo un Passo trangato con il piè sinistro, & con l'istesso faranno
un Zoppetto, inarborando il destro; poi faranno un Passo in
aria con il piè sinistro, & la Cadenza col destro innanzi; il medesimo
torneranno à fare per contrario, principiando col sinistro; poi
faranno un Passo minimo col destro, & un Saffice col sinistro, al
lato sinistro; gli medesimi Moti torneranno à fare per contrario,
principiandoli col destro. Dopò seguiranno il passeggio con fare due
Seguiti semidoppi, cioè due Passi presti, & un Spezzato per ciascheduno;
poi faranno un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi
innanzi, & un Saffice, principiandoli con il piè sinistro; gli medesimi
faranno per contrario. Tornaranno di nuovo à fare due altri
Seguiti semidoppi, al fin de'quali si lascieranno, con il far le solite
creanze; & cosi la Dama anderà da un capo della sala, & il Cavaliere
da un'altro, con far due Seguiti doppi scorsi; & al fine s'havran
da trovar in prospettiva, facendo al fin del tempo della Sonata
mezza Riverenza.

Celá skladba (Sonata) se pozmění do Gagliardy.
Kavalír sám, pokud umí tančit Gagliardu, udělá variaci,
nebo část, jak je libo tomu říkat, ve čtyřech taktech (tempi). Skončí ovšem
tak, aby měl v Cadenze levou nohu vpředu,
jinak by to bylo špatně, protože jak jsem řekl ve svých pravidlech (Regole),
jestli začíná variaci s levou nohou vpředu, má
ji také ukončit s touto nohou vpředu a ne tak, jak si počínají mnozí,
kteří začínají variaci Cadenzou a v jejím závěru
udělají Cadenzu s pravou nohou vpředu, takto provedeno je to špatně.
Proto říkám, že pokud bud chtít kavalír udělat tuto mou variaci,
nejprve udělá jeden Groppo, dva Fioretti a dva Passi minimi, tedy
rychlé dozadu, dvě rychlé poloviční poklony (mezze Riverenze preste), a každý pohyb začne
levou. Toutéž udělá jeden Trabucchetto, další
pravou, jeden Sottopiede levou, a pak pravou udělá dva další
Fioretti, dva Passi minimi dozadu a Cadenzu, skončí ovšem
s levou nohou vpředu, tak jak začínal.

Tutta la Sonata si scioglierà in Gagliarda.
Il Cavaliere solo, se saprà ballare la Gagliarda, farà una Mutanza,
ò partita che vogliam dire, di quattro tempi, restando però
al fin di essa con il piè sinistro innanzi in finirla con la Cadenza,
altramente sarebbe falsa, perche, come hò detto nelle mie Regole,
se con il piè sinistro principiarà innanzi la Mutanza, harà da
finirla medesimamente con l'istesso piè innanzi; & non come molti
fanno, che principiano la Mutanza con la Cadenza, & in finirla
fanno la Cadenza con il piè destro innanzi; & questo è mal fatto.
La onde dico, che se il Cavaliere vorrà far questa mia Mutanza,
in prima farà un Groppo, due Fioretti, con due Passi minimi, cioè
presti in dietro, due mezze Riverenze preste, principiando ogni moto
col sinistro, & con l'istesso farà un Trabucchetto, un'altro col
destro, un Sottopiede col sinistro, & poi col destro farà due altri
Fioretti, due Passi minimi in dietro, & la Cadenza, restando però
con il piè sinistro innanzi, si come l'hà principiata.

Variace dámy.
Je třeba upozornit dámu, že zatímco kavalír dělá svou variaci,
v té době, kdy tančí on, jí říkám, ať nestojí na nohou
nehybná, ať třeba předstírá, že si upravuje vlečku šatů, půvabným
a elegantním pohybem těla (sghinso), nasazuje si rukavici, nebo
pokud bude léto a ona bude mít vějíř, ať jím udělá nějaký krásný pohyb,
aby nevypadala jako socha. A pokud to udělá, bude díky těm spanilým
a krášlícím pohybům nanejvýš půvabná na pohled, všem okolostojícím
bude milá a bude se líbit. Říkám tedy, ať ona provede stejnou
variaci, jakou dělal kavalír, a pokud neumí udělat Groppo,
nebo Fioretti, udělá tuto půvabnou variaci: totiž levou nohou
udělá jeden Seguito v natáčení (fiancheggiato) doleva, další pravou
doprava, pak udělá dva Trabucchetti zvolna (adagio) a jeden Seguito finto
levou nohou a nakonec trochu ohne kolena,
jakoby dělala poloviční poklonu (mezza Riverenza).

Mutanza della Dama.
Hà d'avertire la Dama, mentre che il Cavaliere farà la sua Mutanza,
in quel tempo ch'egli ballarà, le dico che non stia ferma in
piedi, ma ben finga di accommodarsi la coda della veste, con far
un sghinso con la vita gratiosamente, ponendosi il guanto, overo,
se sarà d'Estate, havendo il ventaglio, farà qualche bel moto
con esso, acciò non paia una statua, il che facendo, con quei vaghi, &
honesti moti farà una vista gratiosissima, & da tutti gli astanti
sarà gradita, & amata. Per tanto dico, ch'ella farà la medesima
Mutanza che harà fatta il Cavaliere; & se non saprà fare Groppo,
ò Fioretti, farà questa Mutanza gratiosa, cioè, con il piè sinistro
farà un Seguito fiancheggiato al lato sinistro, un'altro col destro
al lato destro; poi farà due Trabucchetti adagio, & un Seguito finto
con il piè sinistro, & al fin d'esso piegarà un poco le ginocchia,
facendo à modo di mezza Riverenza.

Kavalír, poté co dáma dokončí svou variaci, znovu
udělá stejnou variaci jako předtím, tu začne
a ukončí pravou nohou. A upozorňuji, že se nemá dělat další
ve čtyřech taktech (tempi) různě provedenými pohyby, i kdyby byla udělána dobře
v tempu, nebude kvůli tomu dobrá, jak jsem sdělil v pravidlech (Regole).

Il Cavaliere, finita che harà la Dama la sua Mutanza, egli tor
nerà à fare di nuovo la medesima Mutanza di prima, principiandola,
& finendola con il piè destro: & averta di non farne un'altra
di quattro tempi con diversi Moti fatti, che se ben anderà fatta à
tempo, non per questo è buona, si come hò detto nelle Regole.

Dáma rovněž udělá druhou variaci, tak jako tu první,
a začne ji pravou nohou.

La Dama parimente farà la seconda Mutanza, si come la prima,
principiandola con il piè destro.

Kavalír má v těchto čtyřech taktech (tempi) udělat jednu [část] uzavřenou (terminata),
totiž pro každou nohu ve dvou taktech (tempi), a to takovým způsobem: udělá
dva Zoppetti s levou nohou ve vzduchu, dopadne1) na pravou
a levou, kterou má ve vzduchu, udělá dvě rychlé poloviční poklony (mezze Riverenze
preste
), dva Trabucchetti, jeden Sottopiè levou a Cadenzu
s levou vpředu; totéž pak udělá od pravé.
Dáma udělá dva Doppi alla Francese, jeden doleva a druhý
doprava. Pak spolu udělají dva Doppi scorsi a zamíří
nejprve doleva a pak doprava, na způsob písmene S, a když se k sobě přiblíží,
uchopí se za náležitou ruku.

Il Cavaliero in questi quattro tempi ne hà da far una terminata,
cioè di due tempi per piede: il modo da farla è questo; egli farà
due Zoppetti con il piè sinistro in aria, & col destro zoppicarà, &
col sinistro che si troverà haver in aria farà due mezze Riverenze
preste, due Trabucchetti, un Sottopiè col sinistro, & la Cadenza
col sinistro innanzi; il medesimo farà principiando col destro.
La Dama farà due Doppi alla Francese, uno al lato sinistro, l'altro
al destro. Poi faranno insieme due Doppi scorsi, voltandosi
prima à man sinistra, e poi à man destra à modo d'una S, & accostandosi
amendue si piglieranno per la mano ordinaria.

Zrychlená část (sciolta) zmíněné skladby (Sonata) jako Saltarello
v trojném úderu (battuta tripla).
V této zrychlené části (sciolta) skladby (Sonata) udělají dva Spezzati,
dva Seguiti battuti di Canario a jeden Saffice, začínají je
levou; totéž dělají pravou nohou opačně.
Pustí a zamíří nejprve doleva a pak
doprava, přitom dělají další dva Spezzati ordinarii2), jeden Corinto,
tedy tři Riprese a jeden Trabucchetto s levým bokem dovnitř;
totéž udělají opačně. Potom dělají dvě Riprese,
dva Trabucchetti a jeden Doppio finto, začínají je levou,
totéž udělají opačně. Pak dělají dva Passi puntati,
jeden dopředu levou, druhý dozadu pravou, a v závěru
části (tempo) skladby (Sonata) udělají Riverenza breve, v tempu čtyř
trojných úderů (battute triple).

Alla sciolta di detta Sonata in Saltarello
in battuta tripla.
In questa tempo della Sciolta della Sonata faranno due Spezzati,
due Seguiti battuti di Canario, & un Saffice, principiandoli
col sinistro; il medesimo faranno con il piè destro per contrario,
& lasciandosi si voltaranno prima à man sinistra, & poi alla
destra, facendo due altri Spezzati ordinarii, & un Corinto,
cioè tre Riprese, & un Trabucchetto col fianco sinistro per dentro;
il medesimo faranno per contrario. Dopò faranno due Riprese,
due Trabucchetti, & un Doppio finto, principiando col sinistro;
il medesimo faranno per contrario. Poi faranno due Passi puntati,
uno innanzi col sinistro, l'altro indietro col destro, & al fin del
tempo della Sonata faranno la Riverenza breve, à tempo di quattro
battute triple.

V části Canario dělají Pedalogo.
Kavalír udělá jeden Seguito Doppio del Canario levou nohou
a trito minuto, tedy tři rychlé údery (battute preste) nohama, začne je
pravou a nakonec jeden Seguito battuto, aby skončil vpředu
levou nohou, kterou začínal, toto je trito minuto. Totéž
udělá dáma, každý to udělá čtyřikrát.
Pak dělají jeden Spezzato puntato levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza)
pravou, přitom se dotknou pravou rukou, a totéž udělají
opačně. Pak kavalír udělá dva Trabucchetti a jeden Saffice
v natáčení (fiancheggiato) dozadu, totéž pak udělá dáma,
každý to udělá čtyřikrát. Po ukončení tohoto Pedalogo
začnou levou nohou dva Spezzati v točení doleva
a dva Passi minimi dopředu, jeden Saffice v natáčení (fiancheggiato) s levým
bokem dovnitř; totéž udělají od pravé nohy.
Nakonec pak uvedený tanec (balletto) uzavřou tím, že udělají dva ~~Passi puntati
dopředu, uchopí se za náležitou ruku, a v konci části (tempo)
skladby (Sonata) jej půvabně a elegantně ukončí tím, že udělají co nejzdvořileji
Riverenza breve.

Alla Sonata del Canario faranno un Pedalogo.
Il Cavaliere farà un Seguito Doppio del Canario con il piè sinistro
con il trito minuto, cioè tre battute preste di piedi, principiandole
col destro, & al fine un Seguito battuto, che finisca col piè sinistro
innanzi che hà principiato: & questo è il trito minuto. Il medesimo
farà la Dama, & questo faranno quattro volte per uno;
poi faranno un Spezzato puntato con il piè sinistro, & mezza Riverenza
col destro, toccandosi la fè destra; il medesimo faranno per
contrario. Poi il Cavaliere farà due Trabucchetti, & un Saffice
fiancheggiato in dietro; il medesimo farà dopò la Dama: & questo
faranno quattro volte per uno. Finito questo Pedalogo, con il
piè sinistro principiaranno dui Spezzati volti à man sinistra, &
dui Passi minimi innanzi, con un Saffice fiancheggiato col fianco
sinistro per dentro; il medesimo faranno principiando col destro.
Nel fine poi concluderanno detto Balletto con far due Passi puntati
innanzi, & pigliandosi per la mano ordinaria, & al fin del tempo
della Sonata gratiosamente lo finiranno, con far gentilissimamente
la Riverenza breve.

A aby každý věděl, odkud se vzal tento název Pedalogo,
povím, že když spolu rozprávějí dvě osoby, říká se, že
hovoří v dialogu (Dialogo). A tak když kavalír udělá v tanci část
pohybů nebo variaci nohama a když mu dáma odpoví
stejným, nazval jsem to Pedalogo, kvůli té korespondenci,
již provádějí nohama.

Et acciò ch'ogn'uno sappia donde derivi questo nome di Pedalogo;
dico, che si come due persone che discorrono insieme, si dice che
parlano in Dialogo: cosi, facendo il Cavaliere nel Ballo un Tempo
di Moti, overo una Mutanza con gli piedi, & rispondendogli
il medesimo la Dama, per questa corrispondenza che fanno con gli
piedi, gli hò dato questo nome di Pedalogo.

1) Caroso použil sloveso zoppicare, které znamená kulhat, napadat, pokulhávat, belhat se.

2) Ordinario znamená normální, běžný, standardní, obvyklý, obyčejný, průměrný, řádný, náležitý. Takže si myslím, že je to prostě obyčejný Seguito spezzato.

Kategorie: Nobiltà - tance