Nobilta d'Amore - NI

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Nobiltà d'Amore

NOVÝ AUTORŮV BALLETTO, ZVANÝ
Nobiltà d'Amore, tančí se ve dvou a ve čtyřech.
Pro slovutnou paní, paní Clemenzu
Visconte a Arconata.

BALLETTO NUOVO DELL'AUTTORE DETTO
Nobiltà d'Amore, si balla in due & in quattro.
In gratia dell Illustrissima Signora la Signora Clemenza
Visconte, e Arconata.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír se nachází po pravici dámy naproti
a uchopí řečenou ruku, jak lze vidět na předloženém obrázku. Spolu udělají
.Rx. grave, jednu .R. a trochu se točí kolem dokola
doleva, dva .S. a jedna .R. pravou, vymění si místa
a on přejde k levici dámy. Pak se uchopí
levou rukou, udělají čtyři .S., dva dopředu,
uprostřed tance se pustí a udělají další dva .S., kavalír
se vrátí do čela tance, dáma zamíří doleva a půjde (scorre) do úpatí.
Udělají dva .S. stranou, jeden doleva a druhý doprava,
spolu udělají .Rx. grave.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero si ferma à man destra della dama all'incontro, e
piglia la detta mano come si vede nel presente dissegno. fanno
insieme la .Rx. grave, una .R. girando un poco attorno
alla sinistra, due .S. e una .R. col destro passando alla man
sinistra della dama; l'uno al luogo dell'altro, poi si piglia la
mano sinistra, e faranno quattro .S. due andando innanzi.
lasciano la mano à mezo'l ballo, e fanno gl'altri due .S. il cavaliero
torna à capo del ballo, e la dama scorre à piedi, volgendosi alla sinistra.
si fanno due .S. per fianco, uno alla detta mano, l'altro alla destra, e
fanno la .Rx. grave insieme.

DRUHÁ ČÁST.
Uchopí se pravou rukou a vymění si místa dvěma .S.,
pak se uchopí levou, vrátí se na své místo, udělají dva .S. v točení
doleva, dva .P. dozadu, jeden .S. dopředu touto nohou, další dva .P.
a .S. pravou, jeden .P. dopředu, jedna .R. levou a natočí se zmíněným
bokem, totéž udělají stejně dozadu pravou nohou.

SECONDA PARTE.
FAnno due .S. pigliando la man destra, e passando l'uno al luogo dell'altro;
pigliano poi la sinistra, tornando al suo luogo, e fanno due .S. intorno alla
sinistra, & due .P. indietro, un .S. innanzi con esso piede. altri due .P.
& il .S. col destro, un .P. innanzi, & una .R. col sinistro, voltando'l detto
fianco, si fà altretanto indietro col piè destro.

TŘETÍ ČÁST.
Variace hudby.
Spolu proti sobě s natočením levým bokem udělají čtyři krůčky (passetti), dva fioretti
.SP.
a jeden .S. v točení doleva; totéž pak udělají znovu pravou nohou.
Udělají čtyři .S., dvěma si vymění místa a uprostřed tance
se dotknou pravou rukou s malou úklonou, dalšími dvěma zamíří
v točení doleva. Udělají dva .T. a jednu .R. stranou doleva
touto nohou, totéž udělají i doprava.

TERZA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAnno insieme all'incontro voltando'l fianco sinistro quattro passetti, e due fioretti
.SP. e un .S. intorno alla sinistra; si torna poi à fare'l medesimo col piè
destro, e fanno quattro .S. due passando l'uno al luogo dell'altro, e toccando
la mano destra à mezo'l ballo con un poco d'inchino, & gl'altri due voltando
attorno alla sinistra. si fanno due .T. e un .R. per fianco alla sinistra con
esso piede, il medesimo si fà à man destra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace hudby.
Uchopí se pravou paží, udělají dva S. v točení na tuto stranu a vrátí se
na své místo. Pustí se, dělají dva .S. v točení doleva, uchopí se znovu
levou a stejným způsobem se vrátí na své místo. Udělají .P. dopředu
a .R. stranou levou, tak jako výše. Totéž se udělá dozadu
pravou nohou.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata.
SI piglia'l braccio destro, e fanno due S. attorno alla detta mano, tornando
al suo luogo. si lasciano, e fanno due .S. intorno alla sinistra, si torna à pigliare
esso sinistro, e si fa altretanto, tornando al suo luogo, fanno il .P. innanzi,
e la .R. col sinistro per fianco, come di sopra. il medemo si fa indietro
col piè destro.

PÁTÁ ČÁST.
Variace hudby.
Spolu stranou doleva udělají touto nohou dva .SP., jeden .S. a Rx.
breve
pravou nohou, totéž udělají i doprava a .Rx. levou nohou,
dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, a totéž se udělají doprava. Udělají
čtyři .S., dama dělá dva a točí se doleva, dalšími dvěma se točí
doprava. Kavalír se v téže době (tempo) točí se doleva, půjde a
uchopí ji za obě ruce.

QUINTA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAnno insieme per fianco alla sinistra con esso piede due .SP. & un .S. & Rx.
breve col piè destro. fanno altretanto à man destra, & la .Rx. col piè sinistro,
due .SP. un .S. intorno alla sinistra, e si fa poi il medesimo alla destra. fanno
quattro .S. la dama ne fa due, voltando alla sinistra, & gl'altri due, voltando
alla destra. il cavaliero in quel medesimo tempo, voltando alla sinistra và à
prendere ambedue le mani.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace hudby.
Uělají čtyři .S., dva v točení doprava a vrátí se na své místo, pustí se
a udělají další dva v točení doleva. Uchopí se oběma rukama a udělají
další čtyři .S., dva v točení doleva a vrátí se na své místo, další
dva v točení doprava. Udělají k sobě dopředu jednu .P*., jednu .R.
levou nohou v natočení tímto bokem, pak udělají totéž a couvnou
trochu dozadu. Spolu udělají .Rx. a zakončí tanec s půvabnou eleganzí.

SEXTA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAnno quattro .S. due intorno alla destra tornando al suo luogo. si lasciano,
e fanno gl'altri due intorno alla sinistra. pigliano amendue le mani, e fanno
altri quattro .S. due intorno alla sinistra tornando al suo luogo, & gli altri
due intorno alla destra; fanno uno .P*. & una .R. andando innanzi l'uno,
e l'altro col piè sinistro voltando esso fianco, e fanno poi altretanto ritirandosi
un poco indietro. fanno insieme la .Rx. dando fine al ballo con bella gratia.

Hudba s loutnovou tabulaturou k tanci zvanému Nobiltà d'Amore.
Jsou to čtyři části, každá část se dělá vždy dvakrát až
do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Ballo detto Nobiltà d'Amore.
Sono quattro parti, & si fanno sempre due volte per parte fino
al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance