Pungente Dardo - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

PUNGENTE DARDO
BALLETTO
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
CLELIE CUPPIS CONTI
BARONESY ŘÍMSKÉ.

PUNGENTE DARDO
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
CLELIA CUPPIS CONTI
BARONESSA ROMANA.

Tento tanec začíná tím, že osoby stojí
naproti sobě, jak tu ukazuje obrázek
k Alta Regina, a s obvyklými kavalírskými obřadnostmi
půvabně a elegantně udělají Riverenzu lunga a dvě
Continenze brevi a nesou se přitom poněkud hrdě (pavoneggiandosi). Pak se uchopí
pravou rukou, dělají dva Passi semibrevi a jeden Seguito breve
doleva, začínají je levou nohou, totéž udělají
opačně. Potom se pustí, otočí se nebo zamíří (voltaranno) dvěma Spezzati
doleva a jeden Destice s levým bokem levým dovnitř, začínají je
levou nohou, jedna Continenza breve doprava
jeden ~~Seguito breve finto ve výhledu. Totéž udělají
opačně v držení za levou ruku. A toto je první část
uzavřená (tempo Terminato).

PRINCIPIARASSI questo Balletto stando le
persone all'incontro si come vi mostran le Figure di
Alta Regina, & con le solite cerimonie Cavaleresche
faranno gratiosamente la Riverenza lunga, con due
Continenze brevi, pavoneggiandosi alquanto; poi si pigliaranno per
la man destra facendo due Passi semibrevi, & un Seguito breve
al lato sinistro, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno
per contrario. Dopò lasciandosi, si voltaranno con due Spezzati
à man sinistra, & un Destice col fianco sinistro per dentro, principiandoli
col piè sinistro, con una Continenza breve al lato destro,
& un Seguito breve finto in prospettiva: il medesimo faranno per
contrario, pigliandosi per la man sinistra. & quest'è il primo tempo
Terminato.

Ve druhé části se uchopí náležitou rukou, se
stejnými obřadnostmi, a procházejí se čtyřmi Seguiti brevi,
dva Passi puntati podobně brevi, další dva Seguiti, jako
výše zmíněné. Pak dělají dva Spezzati, Destice, Continenzu
a Seguito finto, které nejprve začínají levou a pak pravou,
se stejným pořádkem, o němž jsem hovořil výše v první části.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man'ordinaria con le
medesime cerimonie, & passeggiaranno con quattro Seguiti brevi,
& due Passi puntati similmente brevi, con altri due Seguiti come gli
sopradetti; poi faranno gli due Spezzati, Destice, & Continenza,
col Seguito finto, principiandoli prima col sinistro, poi col destro,
con quel medesimo ordine come di sopra al primo Tempo hò detto.

Ve třetí části, se uchopí oběma rukama, udělají
doleva dva Seguiti brevi, v jejich závěru pustí a ohnou
trochu kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza, udělají
další dva v (za)točení doleva, poněkud se od sebe vzdálí a mění si
místa. Nakonec se opět ocitnou ve výhledu, udělají dva
Passi puntati brevi a další dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati). Nakonec znovu
udělají uvedené Spezzati, Destice, Continenzu
a Seguito breve finto, jednou i druhou nohou,
způsobem již uvedeným.

Nel terzo tempo, si pigliaranno per amendue le mani, facendo al
lato sinistro due Seguiti brevi, al fin de'quali si lasciaranno, piegando
un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza, con farne
altri due volti à man sinistra, discostandosi alquanto, & cambiando
luogo, & al fin d'essi, si ritrovaranno in prospettiva, facendo due
Passi puntati brevi, con due altri Seguiti fiancheggiati; al fine tornaranno
à fare di nuovo gli detti Spezzati, Destice, Continenza,
& il Seguito breve finto, sì con l'uno, come con l'altro piede, nel
modo predetto.

Ve čtvrté části se znovu uchopí za ruce a udělají
totéž opačně.

Nel quarto tempo, ripigliandosi di nuovo per le mani, faranno
il medesimo per contrario.

Tato skladba se zrychluje jako Saltarello.
V této části Saltarello dělají dva Spezzati směrem
doleva, dva Passi minimi a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř, začínají je levou nohou a mění si ovšem místo.
Totéž udělají opačně a oba se vrátí na své místo.
Pak udělají doleva jeden Spezzato puntato levou nohou
a poloviční poklonu (mezza Riverenza pravou, totéž udělají
opačně. Když je to provedeno, dělají dva Saffici, jeden doleva a druhý
doprava, dva Fioretti dopředu a dva Trabucchetti. Potom
udělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi a jeden
Saffice v natáčení (fiancheggiato) dovnitř, začínají je levou nohou, totéž
opačně. Nakonec udělají dva Spezzati dopředu,
dva Saffici a v této chvíli se uchopí s obvyklými obřadnostmi,
udělají dva Passi dozadu a levou nohou, která se
nacházela vpředu, udělají zdvořile Riverenzu
breve
, připojí levou nohu do páru k pravé na konci
skladby a ukončí půvabně a elegantně tento tanec,
vytvořený podle dokonalé teorie.

Questa Sonata si scioglierà in Saltarello.
In questo tempo del Saltarello, faranno due Spezzati volti à
man sinistra, con due Passi minimi, & un Saffice col fianco sinistro
per dentro, principiandoli col piè sinistro, cambiando però luogo:
il medesimo faranno per contrario, tornando ogn'uno al suo luogo;
poi al lato sinistro faranno un Spezzato puntato col piè sinistro,
& mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno per
contrario. Ciò fatto, faranno due Saffici, uno al lato sinistro, l'altro
al destro, con due Fioretti innanzi, & due Trabucchetti. Dopò
faranno un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi, & un
Saffice fiancheggiato per dentro, principiandoli col piè sinistro: il medesimo
per contrario. Ultimamente faranno due Spezzati innanzi,
con due Saffici, & in quell'istante si pigliaranno con le solite cerimonie,
facendo due Passi in dietro, & con quel piè sinistro che si
trovaranno haver innanzi, con l'istesso faranno gentilmente la Riverenza
breve, appareggiando il piè sinistro al destro à tempo del fine
della Sonata, & porranno fine gratiosamente à questo Balletto
fatto con perfetta Theorica.

Kategorie: Nobiltà - tance