Spagnoletta Nuova - IB

SPAGNOLETTA NUOVA,
která se dělá ve třech;
ku chvále velmi velebené
Madonny Giulie Pauliny
De' Rossi.

SPAGNOLETTA NVOVA,
Da farsi in terzo;
IN LODE DELLA MOLTO MAG.(CA)
MADONNA GIVLIA PAVLINA
DE' ROSSI.

Osoby stojí v trojúhelníku, tedy dvě dámy
a muž, nebo dva muži a jedna
dáma. Spolu udělají malou poklonu (Riverenza minima)
a čtyři Trabuchetti, pak udělají čtyři
Seguiti spezzati, dva v kruhu a dva v točení
doleva. Pak se všichni otočí levým bokem
ven, udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti a& jeden Sequito spezzato
ve výhledu (in prospettiva) doleva, vše začínají levou nohou, a malou poklonu
(Riverenza minima) udělají pravou. Pak se natočí pravým bokem,
udělají tytéž Riprese, Trabuchetti a Sequito spezzato ve výhledu
doleva1), začínají pravou, a Riverenza minima
levou. Potom udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
čtyři Seguiti battuti di Canario, které začnou levou nohou,
tytéž Seguiti spezzati a Seguiti battuti udělají opačně
a začnou je pravou nohou.

Le persone staranno in triangolo, cioè, due Dame,
& un'Huomo, ouero due Huomini, & vna
Dama, & insieme faranno la Riuerenza minima,
& quattro Trabuchetti; poi faranno quattro
Seguiti spezzati, due in ruota, & due volti alla
sinistra. Dopò voltando tutti il fianco sinistro in
fuori, faranno due Riprese, due Trabuchetti, & vn Seguito spezzato
in prospettiua alla sinistra, principiando ogni cosa col piè sinistro, & facendo
la Riuerenza minima col destro. Poi voltando il fianco destro,
faranno le medesime Riprese, Trabuchetti, & Seguito spezzato in prospettiua
alla sinistra, principiando col piè destro, & la Riuerenza minima
col piè sinistro: dopo faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro,
con quattro Seguiti battuti di Canario, principiandoli col piè sinistro:
li medesimi Seguiti spezzati, & Seguiti battuti faranno per contrario,
principiandoli col piè destro.

Ve druhé části udělají šest Seguiti spezzati, čtyři v kruhu
a dva v točení doleva, a čtyři Trabuchetti naproti sobě. Pak začnou
v natočení levým bokem ven dělat všechny ty skutky,
které jsou uvedeny v první části.

Nel secondo tempo, faranno sei Seguiti spezzati, quattro in ruota,
& due volti alla sinistra, con quattro Trabuchetti incontro: poi principiando
dal voltare il fianco sinistro in fuori, faranno tutte l'attioni
che si sono dette nel primo tempo.

Ve třetí části, pokud jde o jednoho muže a dvě dámy, muž začne
dělat řetěz či průplet, jak je libo mu říkat, půjde doprostřed
a zamíří doleva k dámě, která je nalevo,
pak znovu projde a zamíří doprava. Totéž dělají i dámy,
které se nacházejí vlevo a vpravo. Udělají šest Seguiti
spezzati
, než toto skončí (a každý se vrátí na své místo), udělají
dva Passi presti dopředu a Cadenzu. Pak se natočí levým bokem
ven, udělají všechny ty skutky, které dělali v první
i ve druhé variaci, tak jako výše.

Nel terzo tempo, se sono un' Huomo, & due Dame, l'Huomo principiarà
à far la catena, ò intrecciata che vogliano dirle, passando in mezo
d'esse, et voltarà alla sinistra di quella Dama che le starà alla sinistra;
poi tornarà à passar', & voltarà alla destra; il medesimo faranno le Dame
che si trouaranno alla sinistra; & alla destra, & faranno sei Seguiti
spezzati, al fine de' quali, (che ogn'vno farà tornato al suo luogo) faranno
due Passi presti innanzi, & la Cadenza; Poi voltando il fianco sinistro
in fuori, faranno tutte le medesime attioni fatte sì alla prima, come alla
seconda Mutanza, come di sopra.

Ve čtvrté části začne dělat stejný průplet dáma,
která je po mužově pravici, půjde doprostřed, ale zamíří
doleva k muži. A tak pokračují všichni spolu a dělají to, co
dělali ve třetí části.

Nel quarto tempo; la Dama che starà à man destra dell'Huomo, principiarà
à fare la medesima Catena, passando in mezo, ma voltando à man
sinistra verso l'Huomo, & cosi seguiranno tutti insieme à fare quello che
fecero nel terzo tempo.

V páté části začne tentýž průplet dělat druhá dáma,
ocitnou se ovšem zase každý na svém místě a dále udělají tytéž
skutky, uvedené výše.

Nel quinto tempo; l'altra Dama principiarà à far la medesima catena,
ritrouandosi però sempre ogn'vno al suo luogo, facendo tutte l'altre
attioni dette disopra.

V šesté části udělají všichni spolu dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari), dva
Trabuchetti, dva Passi presti a jeden Seguito Spezzato
doleva, začnou levou nohou, a totéž udělají
doprava od pravé nohy. Pak se natočí
levým bokem ven a udělají všechny
ty skutky uvedené v dalších
částech. Nakonec se nacházejí
v trojúhelníku,
jako na začátku, a mimo
hudbu udělají poklonu (Riverenza)
a ukončí tanec (Ballo).

Nel sesto tempo, tutti insieme faranno due Fioretti à piedi pari, due
Trabuchetti, due Passi presti, & vn Seguito spezzato alla
sinistra, principiandoli col piè sinistro, Il medesimo faranno
alla destra, principiando col destro. poi voltando
il fianco sinistro in fuori, faranno tutte
le attioni dette ne gli altri
tempi; & nel fine ritrouandosi
in triangolo,
come principiarono, contra il tempo del
suono faranno la Riuerenza, &
finiranno il Ballo.

Provádí se na tutéž skladbu (sonata) jako Spagnoletta.

Farassi la medesima Sonata della Spagnoletta.

1) V originále je opět sinistra = doleva, nejspíše je to chyba, všechno ostatní hovoří pro pravou stranu.

Kategorie: Il Ballarino - tance