Spagnoletta Regolata - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

SPAGNOLETTA REGOLATA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIERONIMY PALAVICINA
MONTORA
Markýzy di Montoro.

SPAGNOLETTA REGOLATA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
GIERONIMA PALAVICINA
MONTORA
Marchesa di Montoro.

ZAČÍNÁ SE tato Spagnoletta stojíce
osoby jak vám ukazují postavy k Alta Regina,
dělajíce Riverenza breve; pak dělají
v Kruhu čtyři Spezzati, se čtyřmi Passi minimi
ve výhledu: s doporučením nedělat dva Passi dopředu po spárování
nohy levé s pravou, protože to není dobře, jelikož
tu schází jeden Passo minimo1). Říkám ovšem že mají být dělány jak říkám
tady; poté co jsou udělány řečený čtyři Passi, dělají na stranu levou dvě
Riprese, dva Trabucchetti, & jeden Doppio minimo točený k ruce
levé; & jestli by se nechtěli točit, dělají řečený Doppio dopředu,
začínajíce všechny řečené Pohyby nohou levou: tytéž Riprese,
Trabucchetti, & Doppio udělají opačně; pak dělají
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jeden obyčejný (ordinario) nohou levou,
& další finto pravou, & jeden Doppio minimo dopředu
levou; & v místě řečených dvou Spezzati, budou moci ještě
udělat dva Saffici; & jeden Corinto s bokem levým dovnitř na místě
toho Doppio, že dělají tímto způsobem je Ballo spanilejší: totéž
dělají opačně. S doporučením ještě, ať nedělají
Spezzati dozadu jako prve, že udělány mají řečené dva Spezzati
dozadu, tou nohou levou s níž se nacházeli vpředu,
toutéž vykročí dopředu: & byl to Pohyb špatný. Dále šli
dvěma Passi minimi dopředu, & spárovali levou
s pravou; a pak se pravou vraceli v dělání prve řečených dvou Spezzati
natáčených (fiancheggiati) dozadu: & toto bylo nanejvýš špatné; důvod,
proč se tato noha spáruje, tím vždycky musí být dělání Pohybu.
& toto se nazývá Passeggio Terminato (Promenáda Ukončená).

PRINCIPIARASSI questa Spagnoletta stando
le persone come vi dimostrano le figure di Alta
Regina, facendo la Riverenza breve; poi faranno in
Ruota quattro Spezzati, con quattro Passi minimi
in prospettiva: avertendo di non fare due Passi innanzi dopò appareggiare
il piè sinistro al destro, perche non stà bene, atteso che
vi manca un Passo minimo. Però dico, che debbano fare come dico
quì; dopò fatti i detti quattro Passi, faranno al lato sinistro due
Riprese, due Trabucchetti, & un Doppio minimo volto à man
sinistra; & se non volessero voltare, faranno detto Doppio innanzi,
principiando tutti i detti Moti col piè sinistro: le medesime Riprese,
Trabucchetti, & Doppio gli faranno per contrario; poi faranno
due Spezzati fiancheggiati in dietro, uno ordinario col piè sinistro,
& un'altro finto col destro, & un Doppio minimo innanzi
col sinistro; & in luogo di detti due Spezzati, potranno anco
far due Saffici; & un Corinto col fianco sinistro per dentro in luogo
del Doppio, che facendo in questo modo è più vago il Ballo: il medesimo
faranno per contrario. Avertendo anco, che non facciano gli
Spezzati in dietro come prima, che fatti c'haveano i detti due Spezzati
in dietro, con quel piè sinistro che si trovavano innanzi, con
l'istesso caminavano innanzi: & era Moto falso. L'altro caminavano
due Passi minimi innanzi, & appareggiavano il sinistro al
destro; e poi col destro tornavano à fare gli predetti due Spezzati
fiancheggiati in dietro: & questo anco era falsissimo; la ragione,
perche quel piede che si appareggia, quello sempre dee far il Moto.
& questo si chiama Passeggio Terminato.

Ve druhé části, dělají šest Spezzati, jdouce v Kruhu
k ruce levé, dělajíce všechny Skutky, & Pohyby jako výše.

Nel secondo tempo, faranno sei Spezzati, passeggiando in Ruota
à man sinistra, facendo tutte le Attioni, & Moti come di sopra.

Ve třetí části, Kavalír se obrací dvěma Spezzati
k ruce levé; pak udělá dva Passi minimi dopředu, & jeden Saffice
v natáčení (fiancheggiato), anebo jeden Doppio minimo: totéž udělá
opačně; pak na stranu levou udělá dva Riprese sottopiede, dva
Trabucchetti, & jeden Corinto, anebo jeden Doppio dopředu: totéž
udělá na stranu pravou opačně. Potom spolu dělají řečené
Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, & Doppio dopředu, dvakráte,
jak jsem řekl v první části.

Nel terzo tempo, il Cavaliere si voltarà con due Spezzati à
man sinistra; poi farà due Passi minimi innanzi, & un Saffice
fiancheggiato, overo un Doppio minimo: il medesimo farà
per contrario; poi al lato sinistro farà due Riprese sottopiede, due
Trabucchetti, & un Corinto, overo un Doppio innanzi: il medemo
farà al lato destro per contrario. Dopò insieme faranno i detti
Spezzati fiancheggiati in dietro, & il Doppio innanzi, due volte,
si come hò detto nel primo tempo.

Ve čtvrté části, Dáma samotná udělá totéž co dělal
Kavalír; & potom spolu Spezzati dozadu, se všemi dalšími
Skutky, jako výše.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo che harà fatto
il Cavaliere; & dopò insieme gli Spezzati in dietro, con tutte l'altre
Attioni, come di sopra.

V páté, & poslední části, jdouce v Kruhu na stranu
levou, dvěma Passi minimi, dva Trabucchetti, & jeden Saffice,
začínajíce je nohou levou: totéž dělají opačně; pak
dělají prve řečené Riprese, & Trabucchetti, se všemi dalšími Pohyby
následujícími, jako výše. S doporučením, že v dělání dvou Spezzati,
dělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dozadu, se dvěma Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu. Nakonec dělají dva Passi puntati minimi
dopředu, a s Riverenza minima ukončí tuto Spagnolettu.

Nel quinto, & ultimo tempo, passeggiaranno in Ruota al lato
sinistro, con due Passi minimi, due Trabucchetti, & un Saffice,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario; poi
faranno la predette Riprese, & Trabucchetti, con tutti gli altri Moti
sussequenti, come di sopra. Avertendo, che nel far i due Spezzati,
facciano due Saffici fiancheggiati in dietro, con due Spezzati fiancheggiati
innanzi. Ultimamente faranno due Passi puntati minimi
innanzi, et con la Riverenza minima finiranno questa Spagnoletta.

Dělá se tatáž Sonata ke Spagnoletta Nuova
na způsob Madriglia na str. 153.

Farassi la medesima Sonata della Spagnoletta Nuova
al modo di Madriglia à car. 153.

1) Volný překlad

Kategorie: Nobiltà - tance