001 - Dialogo - ND

DIALOG
KTERÝ VEDE ŽÁK (DISCEPOLO)
S MISTREM (MAESTRO).
Jak a podle jakého pravidla je třeba umět pojmenovat
pohyby. Z jakého důvodu se jmenují právě
takto a jak se mají provádět.

DIALOGO
CHE FA IL DISCEPOLO
COL MAESTRO.
Come, & con che Regola debbon sapersi i nomi de
movimenti: & perche ragione si chiamano
cosi, & come si vogliono fare.

D. ŘEKNĚTE MI laskavě, Pane Mistře, kdybych chtěl
nyní tančit, jak mám začít a
jaký pohyb mám udělat? A podle jakého pravidla?

D. DITE MI di gratia Sig. Maestro, s'io volessi
hora far'un Ballo, qual principio, &
qual moto hò da fare? & con che Regola?

M. Měl bys vědět, můj milý žáku, že
začátkem je pozvednutí pravé paže,
to je první pohyb. Ten druhý se dělá toutéž rukou
a je jím uchopení baretu či klobouku, který
máš na hlavě, jemně za okraj nebo kruh (giro). Poté, co to uděláš,
spustíš paži, v níž držíš zmíněný baret či klobouk otočený
k pravému stehnu, o tom ti povím v pravidle, které pojednává o snímání
baretu.

M. H'ai da sapere, caro il mio Discepolo, ch'il
principio, e il moto d'alzar il braccio destro
questo è il primo moto: il secondo pigliar con
la stessa mano la berretta, ò il cappello, che
harai in testa gentilmente per l'orlo, ò giro; & poi questo fatto,
stenderai il braccio col tener la predetta berretta, ò cappello volto alla
coscia destra; si come ti dirò nella regola dove si tratta del cavar
la berretta.

D. Jaký význam má snímání baretu či klobouku?
A z jakého důvodu se smeká raději pravou rukou než levou?
Povězte mi to laskavě.

D. Questo cavar di berretta, ò cappello, che significa egli? & per
qual ragione si cava egli più con la man destra, che con la man sinistra?
dicamelo di gratia.

M. Věz, můj synáčku, že smekání baretu či klobouku
neznamená nic jiného, než vzdání úcty té osobě, kterou zamýšlíš
uctít. Je to pocta, která se jí prokazuje, a od muže se očekává,
že obnaží svou důstojnější a vznešenější stranu. Pravou rukou se má
smekat z toho důvodu, že ta má větší schopnost učit se a
uchopit každou a jakoukoliv věc. A má se za to, že je důstojnější a vznešenější
než ruka levá.

M. Il cavarsi la berretta, od il cappello, figliuolo, mio, sappi, che non
significa altro, che honorare quella persona, la quale hai animo di
honorare, & questo è l'honor che le si fà, atteso che se le scopre la più
degna, & la più nobil parte che habbia l'huomo, & per questo deve
esser cavata con la man destra, perche è più atta d'apprendere, &
pigliar ogni qualunque cosa, atteso ch'ella è più degna, & più nobile
della man sinistra.

Kategorie: Nobiltà - Regole