009 - Avvertimento 9

DEVÁTÉ, A POSLEDNÍ DOPORUČENÍ.
IL NONO, ET ULTIMO AVVERTIMENTO.

Nuže toto všechno by nebylo ničím, jestliže bych vynechal pětikroky
v nichž spočívá celé umění tančení. Pětikroky (cinque passi) se tedy
při tančení gagliardy dělají na čtyři způsoby. V prvním způsobu se pětikroky dělají
v jednom taktu (tempo) gagliardové hudby. Při druhém způsobu se dělají čtyři kroky, takže
v jedné době (botta) taktu (tempo) hudby chybí; dělají se trochu více zvolna.
Ve třetím způsobu se dělají tři kroky, takže se vynechají dvě doby (botte) hudby a
dělají se ještě pozvolněji, než čtyři kroky. Při čtvrtém způsobu se dělá contratempo
šest, sedm, osm a více kroků v témže taktu (tempo) gagliardy;
čím více je zmíněných kroků v jednom gagliardovém taktu (tempo), tím hbitěji
se musejí dělat. Totéž pravidlo se pak musí dodržovat při dělání variací,
kdy se při gagliardové hudbě údery (botte) vynechávají nebo kde je jich více, pro správné dodržování
jejího tempa.

HOR tutto sarebbe nulla, se de'cinque passi ne'quali si posa tutta l'arte
del ballare io non trattassi, qualche cosa. I cinque passi adunque si fanno
in quattro modi ballando la Gagliarda. Il primo modo si fan cinque passi in
un tempo di suono d'essa Gagliarda. Il secondo modo si fan quattro passi che
è una botta di manco del tempo del suono, & si fanno un poco più adagio.
Il terzo modo si fanno tre passi, & sono due botte manco del suono, & si
fanno anco più adagio delli quattro passi. Il quarto modo si fanno contratempo,
sei, sette, & otto passi, è più in un medesimo tempo di Gagliarda, &
quanto più sono li detti passi in uno tempo di Gagliarda, tanto si fanno con
maggior prestezza si hà poi da tener la medesima regola nel far le mutanze
che sono manco, ò più botte del suono della Gagliarda per andar'ben'à
tempo di quello.

Zde jsou tedy všechna ta upozornění a mému úsudku se zdají být hodna
ujednání. Z nich budu nyní vycházet při pojednání o gagliardě, musím se však
zabývat tanečním uměním (virtù) v gagliardě, uměním, které je u každé vznešené osoby tolik
potřebné a chvályhodné. Nejprve pohovořím o pravidlech (regole), v nichž se
dozvědí o krásných skutcích, půvabných pohybech a dobrých způsobech1), jež
jsou v tanečním umění vhodné jak pro kavalíry, tak i pro dámy. Pojednám
tedy nejprve o správném a rovném držení těla, o snímání baretu,
o dělání poklony (riverenza), o správném zacházení s pláštěm a mečem,
o způsobu, jak jít a uchopit dámu, a o skutcích, které se dělají při společném tančení.
Upozorňuji ještě, že dámy při tančení nikdy rukama nezvedají vlečku (coda)
šatů. A pak, že základní pětikroky (cinque passi) se dělají tak, že se jde dopředu
v rovné linii a nohy se stále vysunují dopředu. Pak o pěti úderech (battute)
campanelly, že se dělají vysunováním nohy dozadu a dopředu, o oněch
dvou pohybech, které jsou na počátku. O přehledu (compendio) a návodu pro všechny
kroky, variace a skutky, které se dějí při tančení gagliardy
a dalších tanců. Je potřebné je znát a správně provádět v tempu hudby,
s krásným držením těla, obratně a s hbitýma nohama.

Et ecco tutti quei avvertimenti che à mio giuditio sono paruti degni d'essere
intesi, da quali hora me ne vengo à trattare della gagliarda, mà dovendo io
trattare della virtù del ballare alla gagliarda, virtù tanto necessaria, & lodevole
à ogni persona ben nata; discorrerò prima delle regole, nelle quali si
apprendono i begl'atti, & gratiosi movimenti, & le honorate creanze, che
si convengono, sì à Cavalieri, come alle Dame, nella virtù del ballare; Tratterò
dunque prima del portar bene la vita, & dirittamente, del cauarsi la berretta,
del fare la riverenza, dell'accommodare ben la cappa, & la spada, del
modo d'andare à pigliare la Dama, & delle attioni che si fanno nel ballare
insieme. Avvertirò anco che le Dame nel ballare non alzino mai la coda
della veste con le mani; poi de'primi cinque passi che si fanno andando inanzi
à dritta linea spingendo sempre inanzi i piedi, & poi delle cinque battute
della campanella che si fanno buttando la gamba indietro, & inanzi, de quali
due movimenti per esser il principio, & il compendio, e la guida di tutti
li passi, e mutanze, & attioni, che intervengono nel ballare alla gagliarda,
& altri balli, è necessario saperli ben fare à tempo del suono, con portare ben
la vita con agilità, & prestezza della gamba.

Při dělání pětikroků (cinque passi) se tedy vysunují nohy dopředu v rovné linii,
vzdáleně dva prsty jedna od druhé, se špičkami nohou trochu ven,
paže jsou dole a trochu se jimi pohybuje, poněvadž je ošklivé na pohled, když se drží stále
napjaté, s rukama poněkud úspornýma. Postava se má nést rovně, hlava
zvednutá, oči že se dívají bystře a spíše nížeji, než vysoko, ne však
upřeny do jenoho místa. Při dělání campanelly doporučuji, když se háže noha dozadu,
aby byla obě kolena v páru, vzdáleně dva prsty
jedno od druhého, pak se dá noha dopředu v rovné linii, pozvedajíce špičku
nohy, a pohybujíce2) pouze nohou od kolena, hodí se jí dopředu tolik
jako dozadu. A když se noha táhne dozadu a dělá se cadenza, druhá noha se dá
trochu dopředu, bříška3) obou nohou se kladou na zem,
ve vzdálenosti o něco víc než půl pídě od sebe, a pata té nohy, která
zůstává vpředu, ať je vidět téměř v polovině nohy vzadu, se špičkami trochu ven.
Stojí se s rovným tělem a kolena se trochu rozevřou, aby se tomu dodal
patřičný půvab.

Nel fare adunque li cinque passi, si spingeranno li piedi inanzi à dritta linea,
discosti due dita l'uno dall'altro, con le punte delli piedi un poco in fuori, le
braccia calate movendoli un poco, poiche brutta vista farebbe tenendole sempre
distese, con le mani alquanto serrate, & portare la persona dritta, la testa
alzata, gli occhi che guardino più presto un poco più basso, che alto, ma non
fissi in un luogo avertendo nel fare la campanella, à gettare la gamba indietro;
perche le ginocchia hanno d'andare amendue al pari, discoste due dita
l'uno dall'altro, poi si spingerà la gamba inanzi à dritta linea, alzando la punta
del piede, e sondando solo la gamba al ginocchio, buttandola tanto inanzi
come indietro, e nel tirare il piè indietro è far la cadenza, si spingerà l'altro
piè un poco inanzi, ponendo il petto di amendue li piedi in terra, lontano
un poco più di mezo palmo l'un dall'altro, & il calcagno del piè, che
resta dinanzi guardi quasi à mezo il piè di dietro, con le punte un poco in fuora,
stando dritto sù la vita, & allargando alquanto le ginocchia per dargli
la sua gratia.

Tato upozornění poslouží pro všechny cadenze které se dělají v tančení
gagliardy s figurami, které se vidí, které reprezentují všechny činy (gesti),
& skutky, které je potřebnější znát, jak se bude říkat na svém místě.

Questi avvertimenti seruiranno à tutte le cadenze che si faranno nel ballare la
gagliarda con le figure, che si vedranno, che rappresenteranno tutti li gesti,
& atti, che più sono necessarij da sapersi, come si dirà al suo luogo.

1) Creanza honorata – lze přeložit jako dobré způsoby osob na patřičné úrovni.

2) V originále je sondando, konjunktiv slovesa sondare – a to skutečně znamená sondovat, nebo přeneseně zkoumat.

3) V originále je petto – což znamená hruď, prsa.

Kategorie: Negri - Regole 2