01 - Berretta - ND

PRAVIDLO PRVÉ
O různých způsobech, které se užívají při snímání baretu,
jakož při jeho držení v ruce po jeho sejmutí. Jaké
jsou nejspanilejší a nejužívanější.

REGOLA PRIMA.
De diversi modi, che si usano sì nel cavarsi la berretta,
come nel tenerla in mano, dopò cavata: & quale
sia il più vago, & più usitato.

D. P. Můj mistře, řeknu vám, že mne Vaše milost velmi uspokojila,
když mi poskytla důvody tak působivé a hodnověrné.
Řekněte mi laskavě, poté co jsem sňal
baret či klobouk, o čemž jste mi již řekl, že to znamená poctu,
která se má dělat vůči tomu, kdo je významný, jaké pravidlo mám dodržovat
při jeho snímání?

D. SIG. Maestro mio, le dico, che molto m'hà sodisfatto
U.S. con havermi assignate cosi efficaci, & autentiche
ragioni. Di gratia ch'ella mi dica, dopò che m'haverò cavata
la berretta, ò il cappello, che m'hà già detto, che significa quell'honore,
che si dee fare al suo Maggiore, che regola hò da tener in
cavarmela?

M. Můj milý synáčku, mezi nejvýznamnějšími efekty, které
se v tancích provádějí nejdříve (při používání těch krásných a vážených
způsobů /onorate creanze/), zaujímá první místo snímání baretu či klobouku
jako to, co je u mužů pokládáno za projev vzdávání pocty
vzájemného zdravení i mimo tanec. Nuže přejděme nejprve k tomu,
abychom si vyložili uvedené skutky a pohyby, chci ti porozprávět
několik věcí o tomto efektu. Tak jako všechno, nač máme dbát,
jsou tedy různé i způsoby, které jsou obvyklé při snímání
baretu z hlavy, jakož i při jeho držení v ruce po jeho sejmutí, některé
jsou ovšem hodny pokárání a některé jsou chvályhodné. Výtku si zasluhuje sejmutí
baretu buď za samet, či pláténko či ormesino1) v hrsti, nebo uchopení
za jeho okraj či lem, jak je libo tomu říkat. Také ten, který se obvykle dělá
tak, že po sejmutí se baret drží paží odtaženou od těla,
a ten, kdy je baret obrácen dýnkem nahoru, či dopředu; nebo
s napřaženou paží a dýnkem otočeným směrem dopředu či
dozadu. Všechny tyto způsoby jsou pramálo hodny chvály. Tedy stručně, pokud
muž drží paži odtaženou a baret obrácený dýnkem
nahoru, připomíná jednoho z těch nuzáků, kteří chodí žebrat
almužnu. Jestliže ho zase drží napřažený a s dýnkem baretu
otočeným směrem dopředu či dozadu, ukazuje všem osobám
vpředu či těm vzadu pot, který ulpěl
na okrajích baretu, poněvadž každý nemůže nosit vždy nový.
A kterýmkoli z těchto způsobů poskytne přihlížejícím ostudnou
a nelibou podívanou. Proto má-li být baret sejmut z hlavy a po sejmutí držen
v ruce s větší elegancí (gratia) a půvabem (bellezza), což
může ostatním poskytnout krásný pohled, nechť je baret či klobouk
dobře a jemně uchopen za okraj, či střechu klobouku, sejmut
z hlavy a spuštěn správně dolů pravou paží. Upozorňuji však, že při spouštění
nemá vzniknout falešný dojem políbení řečeného baretu, ani že je
podáván dopředu té osobě, vůči níž smeká; jak jsem řekl výše,
poskytlo by to nelibý pohled tomu, vůči němuž se smeká, a také
přihlížejícím. Má se však správně držet otočený dýnkem směrem ke stehnu
na té straně, kde je sejmut. Naznačí se políbení levé ruky,
a protože tato ruka je od srdce, projeví se to jako skutek
srdečný. Lze čekat, že tento způsob, kromě toho že poskytne krásnou
a půvabnou podívanou přihlížejícím, zamezí i jakémukoliv
náznaku chyby, což by naopak mohlo nastat u některého ze způsobů řečených dříve.

M. Perche frà gli effetti, che più importano, caro figliuol mio, & che
prima ne i Balli intervengono, (nell'uso delle belle, & honorate
creanze) il cavarsi della berretta, ò il cappello tien'il primo luogo,
come quello, che fù trovato da gli huomini per honorarsi, & riverirsi
l'un l'altro, anco fuori de i Balli. Hor prima che veniamo
alla dimostratione de gli atti, e de movimenti nominati, ti voglio
alcune cose sopra questo effetto discorrere. Varie dunque, come tutto
dì veggiamo, sono le maniere, che si costumano, sì nel cavarsi la
berretta di testa, come nel tenerla in mano dopò cavata. La onde
alcune sono biasmevoli, & alcune lodevoli; biasmevol'è il cavarsi la
berretta sia di velluto, ò di teletta, ò d'ormesino à man piena, ò pren
derla per lo giro, ò per l'orlo, che vogliam dire; & quella, che si costuma,
& che s'usa col tenerla in mano dopò cavata col braccio retirato,
& quello volto col fondo della berretta in sù, ò dinanzi; ò
col braccio disteso, & col fondo verso la parte dinanzi, ò verso
quella di dietro, son tutte maniere poco lodevoli. Conciosia che, se
l'huomo tien'il braccio retirato, & la berretta volta col fondo in
sù, sembra uno di quelli poveri struppiati, che vanno accattando
l'elemosina; se anco lo tiene disteso, & col fondo della berretta
volto verso la parte dinanzi, ò quella di dietro, dimostra alle persone
dinanzi, ò à quelle di dietro, il sudore, che suol'essere attaccato
à gli orli della berretta, non potendo ogn'uno portarla sempre nuova:
& in qualunque di questi modi, viene à fare sconcia, & schifa
la vista de riguardanti. Onde per cavarsela di testa, & per tenerla
in mano dopò cavata con quella maggior gratia, & bellezza, che
altrui possa rendere ornato; fia bene prendendo la berretta, ò cappello
gentilmente per lo giro di essa, ò per la falda del cappello levarsela
di testa, & calando ben giù il braccio destro; avertendo però che cavata,
che l'hà non faccia finta di baciar detta berretta, nè men la
porga innanzi à quella persona à chi la cava, atteso che fà, si come hò
detto di sopra, schifa vista à colui à cui vien cavata, & anchora à
riguardanti: ma si dee ben tenerla volta col fondo verso quella parte
della coscia, che si sarà cavata, & con la man sinistra fingersi di ba
sciarsela; e per esser quella la man del cuore, si dimostra l'atto esser cor
diale: atteso che in questa maniera facendo, oltre che farà bella, &
gratiosa vista à riguardanti, si verrà egli anchora à fuggire ogni
nota di vitio, che in alcun de i primi modi detti potesse esserle opposto.

D. Poté, co bude sejmut, ať už baret či klobouk, a já se budu chtít
s dámou pustit do tance (Balletto), co mám udělat jako první, než
tanec začne?

D. Dopò cavata, che haverò la berretta, ò cappello, volendo far'un
Balletto con una Dama, che cosa hò io da fare prima, che cominci
il Ballo?

M. Dříve než se pustíš do pohybu, jímž uchopíš dámu, je třeba,
abys baret po sejmutí pravou rukou ihned přendal do levé.
Pak naznačíš políbení své pravé ruky, tou ovšem nedospěješ
až k ústům. Ona udělá totéž, tehdy ji uchopíš za náležitou ruku,
takže kavalír svou pravou rukou uchopí
levici dámy - to jsou ruce náležité. Poté,
co je to uděláno, uděláš poklonu (riverenza). A to je to, co máš udělat
dříve, než začneš tanec (Balletto), protože smeknutím baretu prokážeš
dámě čest a poklonou ji pozdravíš.

M. Prima che tu venghi al moto di pigliar la Dama, bisogna, cavata
la berretta con la man destra, la dei subito porgere alla sinistra;
dopò farai finta di baciarti la tua man destra, non arrivandola però
alla bocca, et ella farà il medesimo: allhora tu la piglierai per la mano
ordinaria, verbi gratia, il Cavaliere con la sua man destra piglierà
la man sinistra della Dama; & queste sono le mani ordinarie: poi
ciò fatto, farai la riverenza; & questo è quanto che hai da fare
prima che tu cominci il Balletto, perche col cavarsi la berretta si honora
colei, & con farli la riverenza si riverisce.

D. Řekněte mi laskavě, odkud pochází toto jméno Riverenza?

D. Dicami di gratia, donde è deverivato questo nome di Riverenza?

M. Z riverire2) je toto jméno odvozeno. Protože když se trochu sníží
tělo, levá noha se táhne dozadu a trochu se ohnou
kolena, to uctí osobu, vůči níž se tato poklona (riverenza) dělá.

M. Dal riverire è derivato questo nome, perche con humiliarsi un poco
con la vita, & tirar'indietro il piè sinistro, piegando un poco le
ginocchia, riverisce quella persona, à cui fà quella riverenza.

D. Kterou nohou se má dělat, pravou nohou či levou nohou?

D. Con qual piede dee ella esser fatta, col piè destro, ò col sinistro?

M. Říkám ti, že se má vždy dělat levou nohou.

M. Ti dico, che sempre deve farsi col piè sinistro.

D. Proč raději levou a ne pravou? Vždyť Vaše Milost mi o něco dříve
řekla, že baret se má snímat pravou rukou,
protože je to vznešenější než levou. Objasníte mi laskavě
tuto pochybnost?

D. Perche più col sinistro, & non col destro, atteso che poco prima
U.S. m'hà detto, che nel cavar la berretta, si deve cavar con la mano
destra, perche è più nobile, che la sinistra; di gratia ch'ella mi di
chiari questo dubbio?

M. Z těchto důvodů se má poklona (Riverenza) dělat nejprve nohou levou:
protože pravá noha představuje pevnost3) a stálost člověka. Ovšem
je-li síla v ní, je třeba, aby pohyb udělala noha levá,
protože je slabší než pravá; to je první důvod.
Druhým je to, že osobě, k níž chováš náklonnost, provedením poklony
vzdáváš čest od srdce; je-li noha levá údem, který koná
od srdce, je to důvodem, aby se dělala vždy
nohou levou. A nyní ti hodlám vyřešit tvé pochybnosti. První pohyb je
pozvednutí, buď ruky, či nohy, a fine ipso factum est nihil4)). Druhý
je uctění a uchopení pravou rukou, zastavení pravou nohou
a vzdání úcty. A z praxe lze vidět u každé osoby, která snímá baret,
že jej vždy sejme rukou pravou, s tou výjimkou, pokud někdo není
levák či neschopen pohybu z jiného důvodu, což je proti přírodě.
A stejně tak i v chrámu vidíš, že každý poklekne nejprve
pravou, protože je stabilnější. A když bude chtít nějaký kavalír nasednout na
koně, zůstane stát na zemi pravou, protože je stabilnější a silnější,
a levou, která je slabší, udělá první pohyb a tuto nohu dá do
třmenu. Máš tu tedy vyřešeny pochybnosti o pravých částech a údech.
Nyní přejděme k údům levým. Svůj meč přidržuješ levou rukou a pravou jej uchopíš. Chceš-li pravou rukou
krájet chléb, nebo co budeš chtít, přidržíš nejprve věc,
kterou chceš krájet, levou rukou. Chceš-li kráčet a dělat
první pohyb kroku, a každou další věc, máš to udělat levou nohou,
protože je slabší, jak jsem ti řekl výše. A stejně tak se poklona
dělá vždycky nohou levou. Takže vzdávání úcty, uchopení a
a uctívání se dělají údy pravými, držení, kráčení
a klanění se dělají vždy údy levými. A stejně tak
jako mezi činy jsou rozděleny i mezi pohyby, toto je
pravidlo, které máš dodržovat.

M. Per queste ragioni si deve far la Riverenza col piè sinistro prima,
perche il piè destro è la fermezza, & la stabilità della persona; però
essendo la fortezza d'essa, bisogna ch'il moto sia fatto col piè sinistro,
perche è più debole del destro: & questa è la prima ragione.
La seconda è, che si riverisce quella persona di cuore, à cui hai animo
di far riverenza; & essendo il piè sinistro membro, che risponde
alla banda del cuore, per questa ragione bisogna sempre si faccia col
piè sinistro. Hora vengo à risolverti sei dubii. Il primo moto è l'al
zare, ò mano, ò piede, & fine ipso factum est nihil. Il secondo
è con la man destra honorare, e pigliare, e col piè destro fermare, &
adorare; & si vede per isperienza ad ogni persona, che cava la berretta,
che sempre la cava con la man destra, eccetto se quel tale non
fosse mancino, overo d'altra cagione impedito, che è contra natura.
Et parimente vedrai in Chiesa ogn'uno ingenocchiarsi prima col
destro, perche è più stabile; & s'un Cavaliere vorrà montare à
cavallo, si fermarà col piè destro in terra, perche è più stabile, e forte;
& col piè sinistro, ch'è più debole fà il primo moto à por'il piè nella
staffa. Eccoti dunque risoluti i dubii delle parti, & de membri
destri. Hora veniamo à i membri sinistri. Fermerai la tua spada
con la man sinistra, & con la destra la piglierai. Volendo tu tagliare
con la man destra pane, ò sia che si voglia, fermerai prima la cosa,
che vuoi tagliar con la man sinistra. Volendo caminare, & fare
il primo moto del passo, et ogn'altra cosa, si vuol fare col piè sinistro,
perche è più debole, si come t'hò detto di sopra. Et il riverire parimente
sempre col piè sinistro. Di modo, che l'honorare, il pigliare,
e l'adorare si faranno con le membra destre: il fermare, il caminare,
& il riverire sempre si faranno con la membra sinistre; & cosi
pari pari le tre attioni son divise da i tre movimenti: & questa è la
regola, che tu hai da tenere.

1) Starý výraz ormesino, v dnešní italštině ermesino, znamená lehoučkou hedvábnou látku, používanou pro dámské šaty. Zde pravděpodboně podšívka.

2) Výraz riverire znamená ctít, uctívat, vážit si, pozdravit koho, poroučet se, složit poklonu.

3) Slovo fermezza znamená: pevnost, přísnost, tuhost, neústupnost, stálost, loajálnost, věrnost, vytrvalost.

4) Bez něho nepovstalo nic.
Část jednoho z úvodních veršů Starého zákona: "Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est." (Všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic, co jest.

Kategorie: Nobiltà - Regole