03 - Další způsoby, jak má kavalír nosti věci - NDA

DOPORUČENÍ III.
Další způsob, jak nosit výše uvedené věci.

AVERTIMENTO III.
Altro modo da portar le sopradette cose.

Ž. Stal se mi velmi milý tento krásný výklad, však prosím vás
abyste mi pověděl, zda se pláště, o nichž byla prve řeč, užívají i v dalších
obřadnostech a jiným způsobem.

D. MI è stato molto caro questo bello documento, però vi prego
à volermi dire, se i predetti manti s'usino in altre
cerimonie ad altra maniera.

M. Ano, užívají se, leč protože je to věc mimo mou profesi, nechtěl jsem o tom
s tebou mluvit, ale když se mě teď na to ptáš, jsem povinen říci ti
své mínění. Ovšem máš vědět, že když má kníže, či
kavalír jít políbit ruku velkého krále, musí
mít okraje pláště či pláštěnky srovnané,
aby nevisel jeden výše než druhý. Neboť kromě toho, že je to ošklivé na pohled,
je také třeba, odhalit přední část svého pasu,
mít ruce spuštěné dolů a držet jimi obě
stran svého pláště; to proto, aby nevzbudil u krále podezření,
že s sebou má něco, co by mohlo ublížit; viděli jsme
v naší době, že se to přihodilo a ne tak dávno.
Proto je správné nosit ruce odkryté a plášť
uvedeným způsobem. Kromě toho je třeba smeknout baret
či klobouk, jak jsem ti už vysvětlil v pravidel o smekání
baretu; pokud jej musí smeknout pravou rukou, ihned
po smeknutí jej přendá do levé, přičemž drží dýnko svého
baretu směrem ke stehnu na levé straně, tam, kde se v levici
nachází. A když vkročí do sálu či komnaty, kde
král prodlévá, ihned udělá riverenzu grave, pak popojde
čtyři nebo šest kroků, a další udělá až bude v blízkosti
Jeho Veličenstva. Ten poslední velmi nízko, kolenem se téměř
dotkne země a naznačí, že líbá koleno, pozvedne
tvář políbí il memoriale1), a předá mu ho, doprovázeje tento skutek další
riverenzou. Poté, co se od Jeho Veličenstva dozví
jeho záměry nebo se dostane odpověď, odstoupí od něj,
a znovu se obrátí obličejem v náznaku políbení kolena. Měl bys
vědět, že když bude dělat poslední riverenzu, nemá stát přímo naproti
Jeho Veličenstva, ale trochu stranou, aby král mohl stát napravo,
ale když však Jeho Veličenstvo zůstane sedět, musí stát
čelem k němu. Jestli půjdou spolu, musí být vždy
krok za králem, a když se král otočí, je třeba si počínat po chvályhodném
způsobu Španělů, totiž ustoupit tři kroky dozadu a vždy
mít krále po své pravici. Při pokloně se má sklonit
natolik, aby se kolenem, jímž dělá riverenzu, téměř dotkl země,
jak už jsem ti řekl výše; a když vstane a ustoupí, udělá také
tři riverenze, a nikdy se ke králi neotočí zády. Není další, co bych
ti o tom řekl.

M. Si che s'usano, ma come cosa fuori della profession mia non te ne
voleva ragionare, ma poi che me ne domandi son costretto à dirti il
mio parere; però dei per tanto sapere, che, se un Principe, od un
Cavaliere haverà d'andare à basciare la mano ad un gran Re, dover
à portare i lembi della Cappa, ò del Mantello, che si sia, uguali sì
che l'un non penda più dell'altro, perche oltre che fà brutto vedere,
è necessario anchora, ch'egli scuopra le parti dinanzi della vita
sua, & che porti le mani pendenti giù, & tenendo con esse amendue
le parti della Cappa, ò Ferraiolo; & questo per non dar sospetto
alcuno à quel Re di portarsi sotto alcuna cosa da nuocergli, come
à nostri tempi, non sono anchora molti anni, s'è veduto avenire;
però fia bene portar le mani scoperte, & la Cappa, ò Ferraiolo
nel modo predetto. Oltre à ciò bisogna, che si cavi la berretta,
overo il cappello, si come t'hò insegnato nella Regola del cavar la
berretta, & se la doverà cavar con la man destra, porgendola subito,
cavata che se l'haverà, alla sinistra mano, tenendo il fondo della
berretta volto verso la coscia di quella mano, nella quale se la
troverà havere. Quando comparirà nella sala, over camera dove
il Re si troverà, subito farà una riverenza grave, poi caminerà
quattro, over sei passi, & un'altra ne farà come sarà poi poco lontan
da S. Maestà farà l'ultima molto bassa, che tocchi quasi del
ginocchio terra, e mostrerà di basciarle il ginocchio, & alzando il
viso bascierà il memoriale, & accompagnando quell'atto con un'altra
riverenza glielo porgerà. Hor dopò, che egli haverà da S. Maestà
ottenuto il suo intento, ò conveneuole risposta, da lei si licentierà,
tornando di nuovo à far vista di volerle baciare il ginocchio. Dei
sapere, che nel farle l'ultima riverenza non dee stare in prospettiva
di S. Maestà, ma un poco dal lato, sì che il Re stia à man dritta;
ma quando S. Maestà stia à sedere, & egli in piedi, le doverà stare
in prospettiva innanzi. Se poi passeggierà seco, andrà sempre discosto
un passo dietro al Re, & nel voltarsi seguisca la lodevol maniera
de gli Spagnuoli, cioè, si dee ritirar tre passi indietro, & sempre
mettere S. Maestà à man destra; & nel licentiarsi si chinerà
tanto che il ginocchio, col qual farà la riverenza, quasi tocchi terra,
come t'hò di sopra detto; & alzatosi poi, & ritirandosi farà pure
tre riverenze, nè mai volterà la schiena al Re; nè altro intorno à
questo ti dico.

1) Není zcela jasné, oč tu jde, snad nějaký dárek na památku.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti