04 - O poklonách

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola IIII z Trattato Secondo

REGOLA IIII.
O způsobu, jímž se učí dělat poklona (riverenza) před dámou, jak lze vidět na
předloženém obrázku, chce-li někdo tančit na slavnosti gagliardu, a při ukončení tance, když dámu doprovází
na její místo. Tyto skutky se dělají třemi způsoby. Za prvé
s pláštěm a s mečem. Za druhé bez meče. A konečně bez
pláště a bez meče, což bude povězeno na příslušném místě.

REGOLA IIII.
Del modo, nel quale s'insegna à fare la riverenza innanzi alla Dama, come si vede nel
presente dissegno, volendo ballare la Gagliarda in una festa, & finito il ballo accompagnarla
al suo luogo. Queste attioni si fanno in tre modi. Il primo con
la cappa, & con la spada. Il secondo senza la spada. L'ultimo senza
la cappa, & senza la spada, come al suo logo si dirà.

Vyrazí-li tedy kavalír, aby si na slavnosti zatančil s dámou
gagliardu s pláštěm a mečem, nechá stejně klesnout
dolů obě křídla pláště či pláštěnky, podle
příležitosti. Když půjde tančit, nejprve smekne
baret a přitom se ukloní přítomným nejdůležitějším a vysoce váženým osobám,
což udělá vstříc oněm pánům. V chůzi má obě
nohy položeny na zemi, pravou vpředu. V téže době (tempo) udělá riverenza breve,
aby jim vzdal úctu, stojí se vzpřímeným tělem a trochu rozevře kolena,
aby tomu dodal patřičný půvab (gratia). Pak půjde uchopit dámu: zastaví se před
ní v rovné linii s pravou nohou vpředu a udělá riverenza
grave
, jak bylo řečeno výše. Dáma povstane a také udělá riverenza
grave
nohou levou, se všemi skutky a půvabem (gratia), jež udělal kavalír,
který v té době táhne dozadu nohu levou a udělá další riverenza
breve
pro uctění dámy. Pak pozvedne pravou paži a dáma
levou, a přitom předstírají polibek ruky, s půvabem (gratia) a důstojností. Pak uchopí
vprostřed ruku dámy a drží ji na (ve?) své. Procházejí se vstříc
oněm nejdůležitějším osobám a v chůzi je pozdraví poloviční poklonou (meza riverenza).
Pak se dáma obrátí naproti kavalírovi, on se zastaví
s pravou nohou vpředu, dáma s levou, pustí ruce a předstírají
přitom jejich políbení. Spolu udělají riverenzu tak jako předtím. Trochu se prochází
a on si přidržuje okraj (giro) pláště levou rukou a přizpůsobí si jej tak,
jak bylo řečeno, položí ruku na hrušku meče a dělá to,
co bylo řečeno výše. A doporučuji nést správně tělo (vita) při tančení gagliardy. Po ukončení
tance spolu udělají riverenzu, on uchopí dámu a
při pokloně (riverenza) políbí ruku. Když ji odvádí na její místo, udělají ty skutky, které
dělali předtím. Když se uchopí za ruku, vrací se na své místo.
I když je zvykem dělat ve všech tancích a dalších balli poklonu (riverenza)
levou nohou, jak se říká na patřičném místě, udělal jsem přesto poklonu (riverenza)
při vyzývání dámy k tanci nohou pravou. Pak se v držení za ruku
udělá další breve levou, kvůli dobrým způsobům (creanza). Stejným způsobem
se to dělá, když se tančí pouze s pláštěm, i bez něj.

PArtendosi dunque il cavaliere per andare a ballare in una festa la
gagliarda con una Dama con la cappa, & con la spada lascierà calare
giù al pari amendue le ali della cappa, overo cappotto, secondo
l'occorrenza. La prima cosa che farà nel passare per il ballo, caverà
la berretta sendoui presenti principali persone di grande autto
rità; come farà all'incontro d'essi signori. In passando nel porre ambidue i
piedi in terra, & il destro inanzi. Nel medesimo tempo farà la riverenza breve
per honorarli stando con la persona dritta, allargando alquanto le ginocchia
per dargli la sua gratia. Andando poi à pigliare la Dama, si femerà dinanzi
à quella per dritta linea col piè destro innanzi, e farà la riverenza
grave, come s'è detto di sopra; la Dama si leverà, & farà ella ancora la riverenza
grave col piè sinistro, con quelle attioni, & gratia c'haurà fatto il Cavaliere;
il quale in quel tempo tirerà indietro il piè sinistro, è farà un'altra riverenza
breve per honorare la Dama. poi alzando il braccio destrto, & la Dama
il sinistro fingendo di baciare la mano con gratia, & decoro, piglierà nel
mezo la mano della Dama tenendola sopra la sua. si passeggiarà all'incontro
di quelle persone principali, & le salutaranno con una meza riverenza, in passando.
di poi si volterà la Dama all'incontro del cavaliero fermandosi col
piè destro innanzi, & la Dama co'l sinistro, e si lascieranno le mani fingendo
di bacciarle, e facendo insieme la riverenza come prima; si passeggerà un
poco pigliando il giro della cappa con la mano sinistra, accommodandola
come s'è detto, e mettendo la mano sopra il pomo della spada con le attioni
dette di sopra; avvertendo di portare ben la vita; si ballèrà la gagliarda. Finito
il ballo faranno insieme la riverenza, e si piglierà la Dama baciando la
mano con riverenza, è menandola al suo luogo, si faranno l'attioni che si sono
fatte prima. quando si piglieranno per la mano; si tornarà al suo luogo,
ancorchesia in uso, & si faccia in tutti li balletti, & altri balli la riverenza
col piè sinistro, come al suo luogo si dirà; nondimeno, hò fatto fare la riverenza
co'l piè destro invitando la Dama à ballare; poi nel pigliarla per la mano
se ne farà un'altra breve col sinistro per maggior creanza. nell'istesso modo
si farà ballando con la cappa sola, & ancor senza.

Kategorie: Negri - Regole 2