08 - Passo Puntato Semigrave - ND

PRAVIDLO OSMÉ.
O Passo Puntato Semigrave, a jak
se má dělat.

REGOLA OTTAVA.
Del Passo Puntato Semigrave, e come
si debba fare.

Ž. U tohoto kroku (Passo) (můj pane a mistře) shledávám,
že jste mu ve svém prvním díle říkal Puntata a nikoli
Passo Puntato. Zdá se mi, že jaksi měníte jména
i tance (Balli), jak se vám zlíbí. Řekněte mi prosím, podle jakého pravidla se
má tento pohyb dělat a proč jej nazýváte Passo Puntato a ne Puntata, jak byl zván dříve.

D. INTORNO à questo Passo trovo, (Sig. Maestro mio)
che nella prima opera vostra diceste Puntata, & non
Passo Puntato; à me certo pare, che rimoviate cosi i nomi,
come i Balli tutti sottosopra: dicami di gratia, con che ragione si
sia mossa à ciò fare, & perche lo dimandi Passo Puntato, & non
Puntata, come prima si dimandava.

M. Vysvětlím ti tuto pochybnost, synáčku můj, jestli mi propůjčíš sluchu,
zalíbí se ti to více než to, o čem pochybuješ a co ti také uvedu
na pravou míru. Máš tedy vědět, že jméno tohoto Passo Puntato
je vyvozeno ze čtyř důvodů a má čtvero vysvětlení. Takže kavalír či dáma udělají
krok, nezastaví se nikdy s takovým zaražením, jak to často můžeme vidět
u některých špatně naučených, protože o tom není žádné ustanovení (stabilità),
jak se vskutku dokáže. Protože když se někdo prochází, či (lépe řečeno) kráčí,
udělá jeden krok (passo) levou nohou, následující noha pravá
dojde, když se poněkud pozvedne pata oné, a podle správnosti
se nemůže zarazit. Udělá se to ale tímto způsobem, který ti ukážu: poté,
co levá noha udělá jeden krok, je třeba připojit k ní pravou
do páru. To nám dobře ukazuje nesmrtelný básník Ovidio
ve svých verších, protože toto připojení nohy se nazývá pauza (cesura).
Výstižná je ta věc, kdy ve svém pětistopém verši (Pentametro) dává rytmicky
nejprve Daktyl (Dattile), pak Spondej (Spondèo) a nakonec
pauzu (Cesura) a pak se trochu zastaví; z tohoto zastavení vzniklo
ono jméno Passo Puntato. Druhým důvodem je, že
chce-li někdo psát, ukončí svou úvahu tím, že udělá
tečku (Punto). A kdo čte a uvidí tečku (Punto), zastaví se tam na chvíli,
a pak nabere dech ustávaje ve čtení; a i z tohoto
důvodu se nazývá Puntato. Třetím důvodem je, že
mluvíce lidově (vulgo), vidíme, že když někdo kráčí nebo se prochází,
zastaví se někdy kvůli oddechu, a pokud se někdo bedlivě dívá, řekne či usoudí, že dotyčný
o nějaké věci zadumaně přemýšlí, protože vidí, že se zastavil a že ve svém kráčení
jakoby udělal tečku (Punto). Proto by se dalo říci, že (se) dotyčný
zaměřil1). A procházejí-li se dva, když se zastaví,
setkají se2) kvůli ujednání koncepce svých úvah.
Posledním důvodem je to, co lze vidět každodenně, kdy zvíře či jakovitý kůň,
který když uzří nějakou věc, která ho poplaší, nepokračuje
ve své chůzi, ale zastaví se s nohama oběma spárovanýma a nikoli nespárovanýma.
A ten, kdo ho uvidí tímto způsobem zastavit, řekne: Ach toto zvíře3)
je ve střehu4). Z těchto důvodů se má tedy nazývat
Passo Puntato, & ne Puntata.

M. Il dichiararti questo dubbio, figliuol mio, se mi presterai l'orecchie,
ti piacerà via più di qual si voglia dubbio, ch'io t'habbia anchora
spianato. Dei dunque sapere, che il nome di questo Passo Puntato
è derivato da quattro ragioni, cioè s'un Cavaliere, over Dama farà
un passo, non si fermerà mai con quello cosi sbarrato, come ad alcuni
male insegnati si vede spesso fare, perche non v'è stabilità alcuna,
si come si prova, perche s'un passeggia, ò (per dir meglio) camina,
se farà un passo col piè sinistro, il piè destro, ch'è sussequente,
convien che s'alzi alquanto il calcagno d'esso, & con ragione non
può fermarsi; ma se farà in questo modo, come ti mostro, che dopò
che havrà fatto co'l piè sinistro un passo, bisogna che aggiunga al
suo pari il destro; & questo ben ci dimostrò l'immortal Poeta Ovidio
ne suoi versi, perche si dimanda quell'unione de piede Cesura,
conciosia cosa, che ad un suo verso Pentametro nello scandere ponga
prima un Dattile, poi uno Spondèo, & ultimamente una
Cesura, & quiui si ferma un poco; & per questo fermiarsi hà pigliato
questo nome di Passo Puntato. La seconda ragione è, che
s'alcun vuole scrivere, finito ch'egli hà il suo concetto quiui fà
Punto. Et chi legge, dove vede il Punto vi si ferma un poco,
& quiui prende il fiato in restando di leggere; & per questa
ragione anchora si dimanda Puntato. La terza ragione è, che
parlando del vulgo, vediamo, che quando uno camina, over passeggia,
alcune fiate fermarsi, & chi riguarda dice, ò giudica, che quel
tale ad alcuna cosa fissamente pensa, per vederlo fermato, ch'è come
haver fatto al suo caminare Punto, onde potrebbe dire, egli
s'è Puntato: & se saran due à passeggiare, quando si fermano,
s'appuntano, per conchiudere il concetto del loro ragionamento.
L'ultima ragione è, si come ogni dì si vede, in animale, ò cavallo
restio, il qual veggendo alcuna cosa, che gli faccia ombra, non segue
il suo camino, ma si ferma con i piedi tutti pari, & non dispari;
& colui, che il vede à quella maniera fermato, dice, & O quella bestia
s'è appuntata. Da queste ragioni adunque si deve chiamare
Passo Puntato, & non Puntata.

Nyní pojďme ke způsobu jak se má tento dělat, & řekněme,
že tento Passo Puntato Semigrave, se užívá v dělání Bassa,
& Alta
, & ne v Balletti, & dělá se ve třech náležitých úderech (tre battute ordinarie)
Hudby, & proto se nazývá Semigrave; & nejprve ať se
pohne noha levá, udělá pohyb bokem (del fianco)5), nadouvaje se (pavoneggiandosi)
poněkud; (jak jsem řekl u dělání Continenza) udělán pak tento
půvabný pohyb bokem, udělá krok kupředu toutéž
nohou, strkaje ji však tolik dopředu, že předejde svou patou
trochu špičku nohy pravé, & šíře má být vzdáleně čtyři,
či pět palců od téže nohy, & pak zastavě se poněkud,
totiž, jako by se nadechl, což se má dělat v prvním úderu (battuta),
a pak pohne nohou pravou nadouvaje se (pavoneggiandosi), & ji připojí k noze
levé, skloně trochu tělo, & pak zvedaje se
s půvabem (gratia), jak se mělo v Pravidle o dělání Continenza. Tu máš tedy,
synáčku můj, odstraněnu svou pochybnost, protože nyní zveme Passo
Puntato
, & ne Puntata. Nyní porozprávím o Passi Puntati
Brevi, & Semibrevi
.

Hora veniamo al modo come questo si vuol fare, & diciamo,
che questo Passo Puntato Semigrave, si usa fare nella Bassa,
& Alta, & non ne i Balletti, & si fà con tre battute ordinarie
di Musica, & però si dimanda Semigrave; & prima che si
muova il piè sinistro, faccia il movimento del fianco, pavoneggiandosi
alquanto; (si come hò detto nel far la Continenza) fatto poi questo
gratioso movimento del fianco, farà un passo innanzi col medesimo
piede, spingendolo però tanto innanzi, che passi col suo calcagno
alquanto la punta del piede destro, & la larghezza sia distante quattro,
ò cinque dita dal medesimo piede, & poi fermandosi alquanto,
cioè, come sarebbe un sospiro, il che si dee fare nella prima battuta,
e poi moverà il piè destro pavoneggiandosi, & il congiungerà al piè
sinistro, chinandosi un pochetto con la persona, & poi alzandosi
con gratia, come si hà nella Regola di far la Continenza. Eccoti dunque,
figliuol mio, spianato il tuo dubbio, perche hora chiamo Passo
Puntato, & non Puntata. Hora discorrerò sopra i Passi Puntati
Brevi, & Semibrevi.

1) Caroso tu použil výraz Puntato, příčestí minulé slovesa puntare, které má v dnešní italštině více významů: zapíchnout, zabodnout, nasadit, namířit, opřít, upřít, špičatit, zaměřit, navést, nastavit, cílit, mířit puškou, zvětřit, vsadit.

2) Pro ujednání, schůzku či domluvu má dnešní italština výraz appuntamento. Caroso tu použil tvar slovesa appuntare, které má ale v dnešní italštině poněkud ostřejší významy – viz pozn. 4.

3) Použit působivý výraz bestia, který má více významů: zvíře, tažné zvíře, divoké zvíře, šelma, bestie, mizera, neřád, živočich.

4) Velmi volný překlad tvaru slovesa appuntare. To v dnešní italštině znamená: zahrotit, naostřit, ořezat, přišpendlit, nastehovat, nasadit, zalícit, zacílit.
Je vidět, že Caroso si tu trošku hraje se slovy a aby obhájil svou teorii, potřebný výraz Punto nachází v jiných slovech dost vynalézavě.

5) Nepředpokládám, že by to byl úkrok stranou, spíš je to krok s vysunutím boku (italsky fianche), tomu odpovídá i následující požadavek nadouvání.

Kategorie: Nobiltà - Regole