12 - Jak se mají dámy zdravit - NDA

Doporučení 12.
Způsob, jímž má Dáma na slavnosti
pozdravit kněžnu a další paní.

AVERTIMENTO XII.
Il modo, col quale una Dama deve salutare una
Principessa, & altre Signore alle Feste.

Ž. A přesto zůstávám dychtivý pochopit další, přejděte
i ke třetí.

D. ET pur di questo ne rimango molto ben capace, venite pure
al terzo.

M. Obecně platí, že všechny kněžny jsou nanejvýš zdvořilé ve svém
počínání a vzdávají čest ostatním, které je navštěvují. Jsou však
i takové, které je navštíví a chybují buď z neznalosti
způsobů nebo z pýchy. Ty, které tak činí z nevědomosti,
musí se způsobům dobrovolně naučit, aby nesklidily posměch
ostatních, až se ocitnou na vznešené slavnosti a budou
vyzvány k tanci. Proto kterákoli jakmile uvidí
kněžnu či paní, má jí vyjít vstříc a než se k ní přiblíží,
má udělat poloviční poklonu (mezza Riverenza), totiž trochu
se uklonit, a když se přiblíží, políbí si pravou ruku,
aniž by jí ale dotkla rty, ale drží ji trochu od sebe,
trochu ohnutou, ne nataženou, aby nevypadala jako
zmrzačená. A při tomto pohybu udělá Riverenzu grave, jak jsem ti vysvětlil,
a naznačuje políbení její pravé ruky. Ale pokud není rovna
té kněžně či velké dámě, naznačí políbení jejího kolena.
A ta kněžna má udělat Riverenzu a totéž,
jsou-li si rovny, jestliže ne, má předstírat, že ji zvedá
rukama, a svou pravou rukou uchopí levici své návštěvnice
a to tím spíše té, s níž jsou si rovny, protože hostitelka
vždy musí všemožnými způsoby vítat a laskat
ty, které ji navštívily. A kdyby si ji hostitelka chtěla položit na svou pravici,
aby ji uctila, nesmí to dáma, která je u ní návštěvou, nikdy dovolit.

M. Generalmente tutte le Principesse sono cortesissime in
rendere, & dare honore all'altre, che le vanno à visitare; ma ce
ne sono anco di quelle che le visitano, che peccano, ò per non saperle
creanze, ò per superbia non le fanno: quelle che per ignoranza
non le fanno, doveranno volontieri impararle, accioche ritrovandosi
à nobil Feste, & venendo invitate à Ballare, non sieno
dalle altre schernite. La onde bisogna, che cosi tosto che vedrà
la Principessa, ò Signora, che sarà, uscir fuori per andarle incontro,
avanti che se le avicina farà mezza Riverenza, cioè un poco
d'inchino, & come vi si sarà avicinata si bacierà la man destra,
senza però accostarsela alla bocca, ma tenendola alquanto discosta,
& piegandola un poco, e non tener la dritta, che pareria fosse strop
piata; et nel far quel moto, farà la Riverenza grave, si come t'hò mostrato,
facendo finta di baciarle la mano destra: ma se non è uguale
à quella tale Principessa, ò gran Dama, farà finta di baciarle il ginocchio.
Et quello Principessa hà da far la Riverenza, con far'il
medesimo, se sarà par sua, se non, harà da far finta d'alzarla con le
mani, & pigliar con la man destra sua, la sinistra di quella ch'è visitante;
& tanto più à quella che sarà sua pari; perche sempre quella
che è visitata, hà da fare ogni sorte d'accoglienza, & carezze
à quella che la visita; & se la visitata volesse porla à man destra,
per honorarla, la visitante mai dee ciò permettere.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti