15 - Cinquepassi in contratempo con scambiate di piedi

REGOLA XV.
O pětikrocích contratempo se dvěma výměnami nohou (scambiate di piedi).

REGOLA XV.
Delli cinque passi contratempo con due scambitate di piedi.

Dělají se tímto způsobem: stojí se s levou nohou vpředu, udělají se
dvě výměny (scambiate) contratempo a obě nohy se stále drží
na zemi, jedna na místo druhé, a obrací se půlobratem (mezza volta)
doleva pravou, dvě přednožení (botte innanzi), levou nohou
další přednožení (botta innanzi) a touto cadenza. Tyto jsou v šesti
úderech (botte). Potom se udělá totéž s pravou nohou vpředu,
a podle téhož řádu se dělají i v točení. Uvedené kroky se dělají na šest způsobů,
první tak, jak je řečeno výše.

SI fanno in questo modo stando col piè sinistro innanzi; si faranno
due scambiate contratempo ponendo sempre amendue
li piedi in terra, l'uno al luogo dell'altro voltando mezza volta à
man sinistra co'l destro: due botte innanzi, & co'l piè sinistro
& un'altra botta innanzi, & con esso la cadenza. Queste sono sei
botte; doppo si farà il medesimo co'l piè destro innanzi, & co'l
medesimo ordine si fanno anco intorno; li detti passi si fanno in sei modi; Il
primo si fà come s'è detto di sopra.

Ve druhém se udělají dvě výměny (scambiate) contratempo levou nohou, dva
výsuny (botte), jeden krok dopředu pravou, jedna capriola spezzata
čtverná levou nohou, a touto cadenza. Tyto jsou v sedmi úderech (botte), a dělají se
rychle.

Nel secondo si faranno le due scambiate contratempo co'l piè sinistro, & due
botte, & un passo innanzi co'l destro, & una capriuola spezzata passata quattro
volte col piè sinistro, e con esso la cadenza. Queste sono sette botte, & si fanno
presto.

Ve třetím se dělají výměny (scambiate) contratempo levou nohou, dvě přednožení (botte innanzi),
a jednp zanožení pravou, touto jeden sotto piede a cadenza levou.
Tyto jsou v sedmi úderech (botte), a dělají se rychle.

Nel terzo si faranno le scambiate contratempo col piede sinistro, & due botte innanzi,
& una indietro co'l destro un'sotto piede con esso, & la cadenza co'l sinistro;
Queste sono sette botte, e si fanno presto.

Ve čtvrtém se dělají tytéž výměny (scambiate), zmíněná přednožení (botte innanzi) a zanožení,
sotto piè a capriola spezzata čtverná levou nohou,
a touto cadenza. Tyto jsou v osmi úderech (botte), a dělají se s hbitostí.

Nel quarto si faranno le medesime scambiate, & le dette botte innanzi, & indietro,
& il sotto piè , & una capiruola spezzata quattro volte passata co'l piede sinistro,
e con esso la cadenza; Queste sono otto botte, e si fanno con prestezza.

V pátém se dělají výměny (scambiate) a dva zastavované kroky s pravou dotýkající se
levé nohy. Další ve vracení pravé na své místo, tři výsuny (botte) bez skůčku
v točení na noze levé dozadu, dopředu a dozadu, a jeden sottopiè
zmíněnou, a cadenza levou nohou. Tyto jsou v devíti úderech (botte), a dělají se
velice hbitě.

Nel qunito si faranno le scambiate, & due passi fermato co'l destro un toccando
il piè sinistro; l'altro tornando al suo luogo con esso destro, tre botte senza saltino
attorno alla gamba sinistra indietro, & innanzi, & indietro, & un sottopiè
col detto, e la cadenza col piè sinistro. Queste sono nove botte, & si fanno
prestissime.

V šestém, se dělají výměny (scambiate), dva podupy (battute) vpředu pravou nohou, tři výsuny (botte)
bez skůčku v točení na levé noze, dozadu, dopředu a dozadu,
jeden sottopiede zmíněnou a cadenza levou. Tyto jsou v deseti úderech (botte),
a dělají se s největší hbitostí.

Nel sesto, si faranno le scambiate, & due battute innanzi co'l piè destro, & tre botte
senza saltino attorno alla gamba sinistra indietro, & innanzi, & indietro, &
un'sottopiede co'l detto e la cadenza co'l sinistro; Queste sono dieci botte, &
si fanno con grandissima prestezza.

Kategorie: Negri - Regole 2