16 - Seguito spezzato

REGOLA XVI – SEGUITO SPEZZATO1) O rozlomeném sledu kroků.

Tento Seguito spezzato se dělá na dvě čtvrťové doby (battute ordinarie), tímto způsobem:
nejdříve (osoba stojí s nohama u sebe) má na první dobu
posunout levou nohu půl pídě (palmo) dopředu a dva palce (dita) daleko
od pravé, drží ji na zemi, pěkně nataženou (a uvolněnou). Pak má na začátku druhé
doby pohnout pravou nohou, nejprve s pozvednutím paty,
a její špičku má přiblížit k patě levé nohy.
V téže době, kdy pokládá na zem pravou špičku pravé, má zvednout obě
paty a spolu s nimi trochu i tělo, pak v závěru
doby má spolu s tělem nechat klesnout levou patu. Pak
má jít na začátku třetí doby dopředu pravou, stejným způsobem
jako předtím levou. A tomuto sledu kroků (Seguito) se říká rozpůlený, rozlomený (spezzato), protože
časový úsek, v němž se dělá Seguito ordinario, se rozdělí a dělají se v něm dva výše popsané.

Si fa questo Seguito spezzato in due battute ordinarie, in questo modo;
Prima (trouandosi la persona à piedi pari) nella prima battuta
ha da spinger'il piè sinistro mezo palmo innanzi, & due dita distante
dal destro, tenendolo ben'in terra spianato; poi nel principiar la seconda
battuta, ha da muouere il piè destro, con l'alzar prima il calcagno,
& con la punta di esso ha da auicinarlo al calcagno del piè sinistro; & nel
tempo medesimo, che pone in terra la punta del destro, ha da leuar' amendue
i calcagni, & la persona insieme alquanto; poi nel fine della
battuta, ha d abbassar' insieme con la persona il calcagno del sinistro. Poi
nel principiar la terza battuta, ha da passar' innanzi col destro nel modo
stesso che ha fatto col sinistro: & questo Seguito è detto spezzato, perche
nel tempo che si fa lo Seguito ordinario, spezzandolo, se ne fanno due de i
sopradetti.

1) Trošku srozumitelnější češtinou vysvětluji způsob provedení v Encyklopedii pod heslem Seguito spezzato.

Kategorie: Il Ballarino - Regole