17 - Cinquepassi contratempo con fioretto a cadenza finta

REGOLA XVII.
O pětikrocích contratempo s fioretto, a cadenza předstíraná (finta).

REGOLA XVII.
Delli cinque passi contratempo co'l fioretto, & con una cadenza finta.

Dělají se tímto způsobem: stojí se s levou nohou vpředu, udělá se fioretto
contratempo
pravou s pozvednutím levé, a touto nohou se udělají
dva výsuny (botte), jeden dopředu, druhý s pozvednutím pravé nohy, jíž se udělá
předstíraná (finta) cadenza a obrací se pravým bokem. Potom jedno přednožení (botta inanzi)
levou a cadenza zmíněnou nohou, obrací se tímtéž bokem. Tyto
jsou v šesti úderech (botte). Pak se totéž udělá levou nohou, a podle stejného řádu
se dělají i v točení. Uvedené kroky se dělají na pět způsobů, první
tak, jak bylo řečeno výše.

SI fanno in questo modo. stando co'l piè sinistro inanzi si farà un fioretto
contratempo co'l destro alzando il sinistro, & con esso piè si faranno
due botte una inanzi, l'altra alzando il piè destro, co'l detto si farà
la cadenza finta, voltando il destro fianco. doppo una botta inanzi
co'l sinistro, & la cadenza co'l detto piede, voltando il medesimo fianco. Queste
sono sei botte; doppo si fà altretanto co'l piede sinistro, e co'l medesimo ordine
si fanno ancora intorno, & li detti passi si fanno in cinque modi. Il primo
si fà come si è detto di sopra.

Ve druhém se udělá fioretto s pozvednutím levé, a dva výsuny (botte) s pozvednutím pravé
a touto nohou se udělá capriola spezzata čtverná. Potom přednožení (botta inanzi),
a cadenza levou nohou a obrací se bokem jako předtím. Tyto
jsou v sedmi úderech (botte), a dělají se trochu rychleji.

Nel secondo si farà il fioretto alzando il sinistro, e due botte alzando il destro con
esso piè, e si farà la capriuola spezzata passata quattro volte. doppo la botta inanzi,
è la cadenza co'l piè sinistro con voltare il fianco, come si è fatto prima; Queste
sono sette botte, è si fanno un poco più presto.

Ve třetím se udělá fioretto s pozvednutím levé, dva výsuny (botte) s pozvednutím pravé
a touto nohou capriola se zvednutím levé, zmíněnou se udělá další capriola
výše (più alta) spezzata čtverná, a touto nohou cadenza. Tyto jsou
v osmi úderech (botte), a dělají se s hbitostí.

Nel terzo si farà il fioretto, alzando il sinistro, e le due botte alzando il destro con
esso piè, & una capriuola alzando il sinistro co'l detto, si farà un'altra capriuola
più alta spezzata passata quattro volte con esso piede, e la cadenza. Queste sono
otto botte, e si fanno con prestezza.

Ve čtvrtém se udělá fioretto s pozvednutím levé, a dva výsuny (botte) se zvednutím pravé
a touto nohou a předstíraná (finta) cadenza. Potom se udělá jedno dupnutí(?) (battuta) vpředu
zmíněnou nohou cadenza a obrací se bokem, jako předtím. Tyto jsou v devíti úderech (botte), a dělají se
s velkou hbitostí.

Nel quarto si farà il fioretto, alzando il sinistro, e due botte alzando il destro con
esso piede, e la cadenza finta. doppo si farà una battuta inanzi, è la cadenza co'l
detto piè voltando il fianco, come prima. Queste sono nove botte, e si fanno
con gran prestezza.

V pátém se udělá fioretto s pozvednutím levé a dva výsuny (botte) se zvednutím pravé. Touto
nohou se udělá předstíraná (finta) cadenza rovně dopředu, dva kroky dozadu, a cadenza
levou nohou. Tyto jsou v osmi úderech (botte), a dělají se rychle.

Nel quinto si farà il fioretto, alzando il sinistro, e due botte alzando il destro con) esso
piè. si fa la cadenza finta inanzi à dritta linea, e due passi indietro, è la cadenza
co'l piè sinistro; Queste sono otto botte, è si fanno presto.

Kategorie: Negri - Regole 2