18 - Cinquepassi contratempo con due saltini à piedi pari

REGOLA XVIII.
O pětikrocích contratempo se dvěma skůčky na spárovaných nohách (à piedi pari).

REGOLA XVIII.
Delli cinque passi contratempo con due saltini à piedi pari.

Dělají se tímto způsobem: stojí se s levou nohou vpředu, udělají se dva skůčky
dopředu na spárovaných nohách contratempo, pravá se zanoží (botta indietro)
za levou nohu, krok dopředu touto nohou a držet ji na zemi,
natočí se zmíněným bokem, potom se přednoží (botta inanzi) levá
zmíněnou nohou cadenza. Tyto jsou v šesti úderech (botte). Pak se totéž udělá
pravou nohou. Podle popsaného pořádku se dělají i v točení. Uvedené kroky se dělají na
pět způsobů. První tak, jak bylo řečeno výše.

SI fanno questo modo; stando col piè sinistro inanzi si faranno due saltini
innanzi à piè pari contratempo col destro, farà una botta indietro
aila gamba sinistra, un passo inanzi con esso piede ponendolo in terra,
e voltando il detto fianco, doppò si fa una botta inanzi col sinistro,
& la cadenza con detto piede; Queste sono sei botte. dopò si farà il medesimo
co'l piè destro, è co'l detto ordine si fanno anco intorno, li detti passi si fanno in
cinque modi. Il primò si fà come si è detto di sopra.

Ve druhém se dělají dva skůčky na spárovaných nohách a dva výsuny (botte) dozadu a dopředu
pravou, jako předtím. Pak se dupne (battuta) levou, tou se udělá přednožení (botta
inanzi
) a cadenza. Tyto jsou v osmi úderech (botte), dělají se rychle.

Nel secondo si faranno li due saltini à piè pari, & le due botte indietro, è inanzi col
destro, come s'è fatto prima, dopò si farà una battuta co'l sinistro, & una botta
inanzi con la cadenza con esso piede, queste sono otto botte, si fanno presto.

Ve třetím se dělají dva skůčky na spárovaných nohách a sottopiede pravou, capriola
spezzata
levou nohouu, udeří se dvakrát na pravé noze, potom
se udělají dvě přednožení (botte inanzi), pravou a levou nohou, a touto cadenza.
Tyto jsou v osmi úderech (botte), a dělají se s hbitostí.

Nel terzo si faranno li due saltini à piè pari, & un sottopiede col destro, una capriola
spezzata col piè sinistro, battendo due volte sopra la gamba destra, dopò
si faranno due botte inanzi, una col destro, l'altra col piè sinistro, è con esso la cadenza.
Queste sono otto botte, è si fanno con prestezza.

Ve čtvrtém se dělají dva skůčky na spárovaných nohách a dva výsuny (botte) pravou, jeden dozadu za
levou nohu, druhý dopředu, skůček na zmíněné noze s pozvednutím levé vpředu,
a tou další skůček s pozvednutou nohou, capriola spezzata
čtverná, zmíněnou levou nohou cadenza. Tyto jsou v osmi úderech (botte), a
dělají se s hbitostí.

Nel quarto si faranno due saltini, à piè pari. e due botte col destro una dietro alla
gamba sinistra, l'altra inanzi. uno saltino sopra detto piede, alzando inanzi
il sinistro, e con esso un'altro saltino col piede alto, & una capriola spezzata passata
quattro volte, e col detto piè sinistro, la cadenza; queste sono otto botte, è si
fanno con prestezza.

V pátém se dělají dva skůčky na spárovaných nohách a dvě ricacciate, jedna levou
a druhá pravou a obrací se zmíněným bokem. Udělá se capriola spezzata
čtverná levou nohou a touto cadenza. Tyto jsou v osmi úderech (botte),
a dělají se s hbitostí.

Nel quinto si faranno due saltini à piedi pari, e due ricacciate, una col piè sinistro,
l'altra co'l destro voltando il detto fianco. si farà una capriola spezzata passata
quattro volte co'l piè sinistro, & con esso la cadenza. Queste sono otto botte, &
si fanno con prestezza.

Nuže zbývá mi pojednat o skocích, a zejména o těch, které z větší části pocházejí z mé vynalézavosti, jakož i o dalších, používaných při tančení předepsaném v gagliardě.
Pro toto pojednání jsem však rozvážil, že bude dobré nejdříve probrat střapcový skok (salto del
fiocco
); který je různých druhů, velmi obtížných a namáhavých. Dále pak skoky
točené ve vzduchu (salti in aria tondi), a piruety (pirlotti), které se dělají v točení, kdy se obě nohy pozvednou nad zem.
Nejdříve tedy povyprávím o takzvaném točeném skoku (salto tondo) na různé způsoby, kdy jsou nohy
natažené i pokrčené, pak stejným způsobem o obráceném skoku (salto di rovescio). Promluvím i o
capriolách, při nichž se obě nohy zvedají nad zem, totiž o těch, které se provádějí v rovné linii,
o křížených (intrecciatti), i o capriolách na noze. Dále o soto sbalzi in capriola, pak o sottopiede, jak budou učeny níže. Povím o obratech (agirate) na noze,
neboli zurlo, které se dělají na víc způsobů. K těm
gagliardovým pohybům, o nichž jsem hovořil výše; zdálo se mi vhodné podat nejprve
pravidla (regole) ukazující rozmanitosti skoků a jména,
která chci těmto činům a gagliardovým pohybům přisoudit. Tak, aby každý mohl
snadno porozumět postupu mé rozpravy.

Mi resta hora à trattare de'salti, è particolarmente di quelli, che per la maggior parte
sono di mia inventione, come anco de gl'altri usati nel ballare disposto alla gagliarda.
Ma in questo discorso ho stimato bene di trattare prima del salto del
fiocco; il qual'è di diverse sorti, per essere il più difficile, è faticoso, è poi de salti
in aria tondi, overo pirlotti, che si fanno intorno, levandosi da terra con ambedue
i piedi. Però dirò prima del salto tondo sodettu di diverse sorti con le gambe
stese, & piegate, poi del salto di rovescio, con l'istesso modo; dirò anco della
capriuola levandosi da terra con ambedue i piedi, cioè passate per dritta linea,
& delli intrecciatti, & anco delle capriuole sopra un piede, ò più delli soto sbalzi
in capriuola, & poi delli sottopiede, si come quì di sotto s'intenderà, dirò anco
delle girate sopra un piede, overo zurlo, che si fanno in più modi. Di questi
movimenti gagliardi c'hò detto di sopra mi è paruto conveneuole; prima che
io venga alla narratione delle regole, dimostrare la varietà de'salti, è de i nomi
che io soglio attribuire ad essi atti, è movimenti gagliardi, acciò che da ogn'uno
nel progresso del mio raggionamento possa più facilmente essere inteso.

Ať se tedy ví, že nejprve je třeba naučit se první dva střapcové skoky (salti del fiocco). Za prvé jeden
s levou nohou pozvednutou rovně ke střapci, ve druhém se stojí v kroku
zády k němu. Z těchto dvou skoků se snadno naučí všechny další
střapcové, jak o tom bude pojednáno níže.

Saprassi dunque che due sono li primi salti del fiocco, che s'imparano; prima, uno
col piè sinistro alto à dritta linea del fiocco, l'altro fermato in passo con la
schiena volta à quello. Da questi due salti s'imparano con facilità tutti gli altri
di esso fiocco, come più abasso si dirà.

Kategorie: Negri - Regole 2