18 - Seguito Semidoppio Ornato - ND

PRAVIDLO XVIII.
O Seguito Semidoppio zdobném (Ornato).

REGOLA XVIII.
Del Seguito Semidoppio Ornato.

D. Děkuji vám za to, co jste mi až doposud laskavě pověděl,
s nemenší naléhavostí vás prosím, abyste pokračoval.

D. IO vi ringratio, di quanto fino à quì v'è piaciuto dirmi,
con non minor efficacia vi prego a seguitare.

M. Není věc, kterou (má-li se ti zdařit, aby ses stal zdatným v tomto vědění)
bych ti odepřel. Proto ti povím, že budeš pokračovat v už naučeném
pohybu. Seguito Semidoppio Ornato, který je mnou takto zván, protože
okrášlí tanec, když se dělá, nejvíce v tanci zvaném
Furioso a v Ballo del Fiore. Nechť se dělá se v rozmezí dvou úderů (battute) hudby,
nejprve tedy uděláš dva malé kroky (Passi minimi) na jeden úder (battuta),
a pak uděláš jeden Seguito spezzato po dobu (tempo) druhého úderu (battuta).
Doporučuji, abys první krok udělal na špičku nohy, druhý rovně a hladce (spianato).
Spezzato uděláš tak, jak jsem ti vyložil v jeho pravidle (Regola).
Z tohoto důvodu tedy jej nazývám Semidoppio zdobný (Ornato), nejenže
má být zpola (semi), ale i zdobný (ornato); kvůli tomu jsem mu dal to jméno.
Nyní bude dobře, když porozprávíme o Seguito Trangato.

M. Non è cosa, che (per farti in questa scienza a riuscir valen
te) io sia per negarti. La onde ti dico, che segue al già insegnato
moto, il Seguito Semidoppio Ornato, da me cosi chiamato, perche
adorna il Ballo, quando egli si fà, & massime al Ballo chiamato il
Furioso, & al Ballo del Fiore, che nello spatio di due battute di Musica
si fà, cioè prima farai due Passi minimi à tempo d'una battuta,
& dopò farai un Seguito spezzato à tempo d'un altra battuta;
avertendo, che il primo passo il farai in punta de piede, il secondo spianato;
il Spezzato farai, si come t'hò dimostrato nella Regola sua.
Per questa ragione adunque lo chiamo Semidoppio Ornato, non già
ch'egli sia semi, ma ornato; & per questo gli hò dato questo nome.
Hor sarà bene che ragioniamo del Seguito Trangato.

Kategorie: Nobiltà - Regole