19 - Seguito trangato - ND

PRAVIDLO XIX.
O Seguito Trangato.

REGOLA XIX.
Del Seguito Trangato.

D. JESTLI vás debata neunavuje, pokračujte laskavě a vysvětlete mi,
z jakého rozmaru získal pohyb nazývaný Seguito Trangato
takto vytvořené jméno a jak by se měl dělat.

D. SE il ragionar non vi stanca, seguite di gratia dichiarandomi,
da che il capricioso moto nomato Seguito Trangato
habbi acquistato cosi fatto nome, & come debba farsi.

M. Ať se ti takto vytvořené jméno nezdá rozmarné, protože je velice vhodné.
Tento Seguito Trangato se dělává v tanci (Ballo) zvaném Conto
dell'Orco
a ještě v dalším, zvaném Moresca, a má se
dělat v tempu dvou úderů (battute) hudby. V prvním tedy pozvedneš
nohu levou v tempu jedné minimy1), pak snížíš nohu a půvabně skloníš koleno
v tempu další minimy. Pravou nohou,
kterou máš ve vzduchu, uděláš jeden krok dopředu
v tempu další minimy. Nakonec uděláš další krok
levou dopředu a pozvedneš pravou do vzduchu; tímto způsobem
bude proveden v tempu další minimy; takže čtyři minimy
dělají dva údery (battute), což je jedna breve. Dělá se takto podle
tohoto řádu.

M. Non ti paia capricioso cosi fatto nome, perche è molto proprio;
& questo Seguito Trangato và fatto ad un Ballo detto il Conto
dell'Orco, & ad un'altro anchora detto la Moresca, che si vuol
fare al tempo di due battute di Musica; nel primo dunque alzerai il
piè sinistro à tempo d'una Minima, poi calerai il piè piegando il ginocchio
con gratia à tempo d'un'altra Minima; & col destro piè,
che ti troverai havere in aria, farai un passo innanzi col destro à
tempo d'un'altra Minima; & ultimamente farai un'altro passo
col sinistro innanzi, & alzerai il destro in aria; & in questa maniera
và fatto à tempo d'un'altra Minima; talche quattro Minime
fanno due battute, che è una Breve, & cosi con questo ordine
và fatto.

A takto je odvozeno jeho jméno: když se osoba na začátku sklání
a když se nakonec pozvedá, zdá se, že se takřka zarazí,
že nějaká věc jí při dělání tohoto pohybu zadrží špičku
té nohy, a zarazí se v kráčení. Poněvadž nedělá přirozený
kráčivý pohyb, jako kdyby tu nebyl puntione2), proto je z onoho
zastavení (trangare)3) odvozeno ono jméno Seguito Trangato, jak bude
popsáno na příslušném místě v pravidle, jak se má dělat Passo Trangato.4)
Ale o tomto už více ne, postačí, co jsem ti řekl, a porozprávím ti
o Seguito Finto.

La derivatione del nome è questa, che hor piegandosi nel principio,
& hora nell'ultimo alzandosi, par che la persona si tranga,
quasi dicat, pare, che qualche cosa nel far quel moto gli habbia punto
quel piè, & si ritranga di caminare, atteso, che non fà il moto naturale
del caminare, come quando non vi era puntione; onde da questo
trangare, è derivato questo nome Seguito Trangato, si come por
rò nel suo luogo nella Regola del Passo Trangato, come debba farsi.
Ma non più di questo, bastando quanto t'hò detto, e ragionarotti
del Seguito Finto.

1) To může, ale nemusí být, čtvrťová nota.

2) Význam slova puntione mi zatím uniká, žádný z dostupných slovníků s ním nechce nic mít.

3) K archaickým výrazům trangarsi či trangare se už dnešní slovníky nechtějí znát. Pátrala jsem po jejich významu velmi dlouho, protože mi v tomto případě připadal dost důležitý. Nakonec mi jisté vysvětlení poskytl můj kamarád a nadšenec historického tančení, Francesco Bianchi z Milána. Ten se od svého známého (jehož nazval "esperto poliglotta") dozvěděl, že dnes už nepoužívaný výraz trangarsi pochází ze španělštiny a znamená přobližně to, že člověk narazí na překážku a nemůže dál.

4) Caroso mezi pravidly Passo Trangato ovšem nemá, je mezi nimi pouze Trango.

Kategorie: Nobiltà - Regole