20 - Seguito finto - ND

PRAVIDLO XX.
O Seguito Finto, odkud má pocházet toto jméno,
& jak by se měl dělat.

REGOLA XX.
Del Seguito Finto, donde sia derivato questo nome,
& come si debba fare.

D. Z jakého důvodu (P. Mistře) nazýváte tento sled kroků (Seguito)
předstíraný? Proč má takový název
a podle jaké míry (misura) a pravidla (regola) se má dělat?

D. PER qual cagione (Sig. Maestro) chiamate voi Finto questo
Seguito, & da che hà egli havuto cosi fatto nome?
& con qual misura, & Regola si dee egli fare?

M. Tvá otázka se mi líbí a ovšemže ti to povím. Tento pohyb
se dělá v rozmezí dvou úderů (battute), jak bylo řečeno v pravidle
o Seguito Breve. Je však třeba pozvednout levou nohu a dát ji
dozadu, její špičku držet na zemi a s půvabem (gratia)
trochu sklonit tělo dozadu; to se udělá po dobu jednoho úderu (battuta minima).
Totéž uděláš pravou nohou, po dobu další batutta Minima.
Poslední krok (passo) uděláš tou nohou, kterou máš ve vzduchu1),
položíš ji napjatou na zem na dobu jedné battuta Semibreve na tom
místě, kde byla předtím. Tento poslední krok uděláš
na dobu jedné Semibreve, jak jsem už řekl, takže tyto
dvě Minime a jedna Semibreve tvoří dva údery (battute) hudby, tedy
jednu Breve. A Seguito Finto se nazývá proto, že
předstírá chůzi dozadu, ale vrací nohu opět na to místo, kde
byla na začátku. Když se dělává v tancích (Balli), skýtá překrásný pohled. Věřím,
že sis tento pohyb osvojil dostatečně a natrvalo, a proto chci, abychom
přešli k dalším Seguiti.

M. Questa tua domanda mi piace, & però ti dico, che questo moto
và fatto nel tempo di due battute, si come s'è detto nella Regola
del Seguito Breve; ma però bisogna alzare il piè sinistro, & tirarlo
in dietro, ponendo la punta di esso in terra, & piegando un poco il
corpo in dietro con gratia; & questo si farà à tempo d'una battuta
Minima; il medesimo farai col destro, à tempo d'un'altra Minima
battuta; l'ultimo passo, che ti troverai havere in aria, il calerai
spianato in terra, à tempo d'una battuta Semibreve, in quel medesimo
luogo ove era prima; & questo ultimo passo farassi col calarlo
à tempo d'una Semibreve, come hò detto di sopra, talche queste
due Minime, & una Semibreve fanno due battute di Musica, ch'è
una Breve; & per questa ragione si chiama Seguito Finto, perche
finge d'andare in dietro, & ritorna nel medesimo luogo il piè dove
stava prima; & ciò facendo ne i Balli, fà bellissimo vedere. Credo
che tu resti hormai di questo moto assai ammaestrato, onde vò che
passiamo ad altri Seguiti.

1) Měla by to být levá, protože nohy by se měly střídat.

Kategorie: Nobiltà - Regole