21 - Salto del fiocco (další)

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XXI. z Trattato Secondo

REGOLA XXI

V tomto skoku se končí s cadenzou s pravou nohou vzadu, ve
vzdálenosti asi čtyři lokty (braccia) od střapce. Potom se udělá skůček
s pozvednutou zmíněnou nohou, tři hbité kroky jimiž běží dopředu. Pozvedne
levou nohu, pak se pozvedne celé tělo a zvedne se rovně pravá noha
s pozvednutou špičkou. Takto se zmíněnou nohou dotkne střapce
v rovné linii a dopadne lehce na tomtéž místě na špičku
zmíněné pravé nohy. Tento skok se dělá tak vysoko, kolik lze dosáhnout
rukou, a o píď (palmo) výše, chce-li to kdo procvičit. Tentýž skok se dělá
i dopadem na obě nohy spárované, je obtížnější a dělá se v jednom taktu (tempo)
gagliardy.

IN questo salto si finirà la cadenza col piè destro in dietro, stando
lontano circa quattro braccia dal fiocco; poscia si farà un saltino col
detto piede alto, & tre passi in fuga correndo innanzi, è alzando il
piede sinistro, poi si leverà con tutta la persona alzando il piè destro
con la gamba stesa, & la punta alta, & così il detto piede toccherà il fiocco
per dritta linea, lasciandosi caddere leggiero nel medesimo luogo in punta
del detto piè destro; questo salto si fà alto, quanto si può giungere con una
mano, & un palmo, di più chi lo vuole esercitare, il medesimo salto si fà ancora
cascando con ambi due, i piedi pari, & è più difficile, è si fà in un tempo di
gagliarda.

Kategorie: Negri - Regole 2