21 - Seguito spezzato - ND

PRAVIDLO XXI
O Seguito Spezzato, a odkud pochází toto jméno.

REGOLA XXI
Del Seguito Spezzato, e donde deriva questo nome.

D. Vzniká mi tu pochybnost, která se mi nezdá malá.

D. QUI mi nasce un dubbio, che non mi par picciolo.

M. Jaká je ta tvá pochybnost?

M. Qual'è questo tuo dubbio?

D. Výše jste mi odůvodnil Seguito spezzato grave, rád bych věděl,
zda se ve vašem umění nachází nějaký pohyb, který se nazývá
Seguito Spezzato.

D. Di sopra mi ragionaste del Seguito spezzato grave, saprei
volentieri, se nell'arte vostra si trova moto alcuno, che si nomina
Seguito Spezzato.

M. Věru že se nachází, ba i kdybys o něm nemluvil, chtěl jsem ti o něm
rozprávět já. Máš tedy vědět, že měl takto vytvořené jméno
Seguito Spezzato proto, že Seguito Ordinario či Breve, jako ho
chceme zvát, se dělá po dobu dvou úderů (due battute), jak jsem řekl
v jeho pravidle. Nuže tento se roztrhne1) a udělá se
v tempu dvou triol (due battute triple), což je jedna Semibreve, a kvůli tomu
se nazývá Seguito Spezzato. Pak, aby byl udělán, se přeruší
pohyb kráčení, jak jsem řekl v pravidle o Seguito spezzato grave,
který se má dělat v tanci zvaném Tordiglione.
Proto se tento Seguito Spezzato dělá v tempu dvou triol (due battute triple):
v první máš udělat jeden krok levou nohou a posunout ji půl
kroku dopředu, ale ovšem rovně, ve vzdálenosti dva palce (dita) od pravé;
pak je třeba položit pravou špičku dozadu k levé patě,
a to se dělá na jednu triolu (battuta tripla). Nemáš ji klást do páru,
jako to dělají jiní, protože kdyby se to dělalo tímto způsobem, bylo by to špatně; je dáno,
že když se tato noha připojuje podle pravidla, že to má být v pohybu.
Z tohoto důvodu je správné položit ji tak, jak jsem řekl, k patě
zmíněné levé nohy, v tom postoji, jako se dělá sottopiè
nohy, kterou odkopáváš, pozvedneš levou s půvabem a elegancí, s nohou napjatou a uvolněnou,
se vzpřímeným tělem, a spustíš ji svisle; a v tomto pozvednutí
a klesání běží další battuta2) jako výše. Upozorňuji,
nedělat tyto pohyby strkat dopředu, ani táhnout dozadu
tělo, je dáno, že je to vůči přihlížejícím pohyb chlípný3) a ohavný,
což si udrž v paměti. Více o něm rozmlouvat nebudu, ale povím ti
o dalších pohybech, zejména o Seguito Scorso.

M. Si che si truova, anzi senza che tu me ne parlassi, te ne voleva io
parlare; & però dei sapere, ch'egli hà havuto cosi fatto nome di
Seguito Spezzato, perche il Seguito Ordinario, ò Breve, che vogliam
chiamarlo, và fatto à tempo di due battute, si come hò detto
nella sua Regola. Hora questo si spezza, & và fatto à
tempo di due battute triple, ch'è una Semibreve; & per questo
si chiama Seguito Spezzato. Appresso, per farlo, si spezza
il moto del caminare, si come hò detto nella Regola del Seguito
spezzato grave, che si suol fare al Ballo detto Tordiglione.
La ondo si fà questo Seguito Spezzato à tempo di due battute triple;
in prima hai da fare un passo col piè sinistro, spingendolo mezzo
passo innanzi, ma però spianato, & due dita distante dal destro;
poi col destro bisogna porre la punta di dietro al calcagno del sinistro,
e questo và fatto ad una battuta tripla; & non porla al pari,
come altri fanno, perche à questo modo facendo, sarebbe falso, atteso,
che unendo quel piè, secondo la Regola, quello s'harebbe à movere.
Per questa ragione fia bene di porlo, come hò detto, al calcagno
di detto piè sinistro, & in quello stante far come un sottopiè del
piè che cavasti, & alzando il sinistro con gratia, con la gamba distesa,
& la persona dritta, lo calarai à piombo; & in questo alzare,
& calare và fatto ad un'altra battuta come di sopra: avertendo
di non fare quelli moti di spingere innanzi, nè ritirare in dietro
la persona, atteso che fà un moto lussurioso, & schiffo a'riguardanti
che terrai à mente; ne altro di lui ragionerò, ma passerò à parlarti
d'altri movimenti, & massime del Seguito Scorso.

1) Sloveso spezzare znamená rozbít, rozsekat, přervat, přetrhnout, rozdrobit, naštípat, přerušit.

2) Není zcela jasné, co tím myslí; domnívám se, že je tu míněna battuta jako další doba taktu, a že se má na ni udělat další krok kupředu, už bez přísunu pravé nohy – tento popis odpovídá tomu, jak se sequito spezzato dnes běžně tančí.

3) Použit výraz lussurioso, což znamená smyslný, smilný, chlípný, vilný, kluzký, oplzlý, lascívní.

Kategorie: Nobiltà - Regole