24 - O způsobu tance odhalených dam - NDA

Doporučení 24.
O způsobu, který mají dodržovat dámy, když jsou odhalené
a sedí na veřejnosti s dalšími v sále,
či na jiném místě, kde se slavnost odehrává.

AVERTIMENTO XXIIII.
Del modo c'han da tenere le Dame quando son smantate;
& sedono in publico con l'altre nella sala,
ò altro luogo dove si farà il Festino.

Ž. Prosím Vaši Milost, aby pohovořila o způsobu a řádu, který má
dodržovat dáma, když sedí spolu s dalšími na slavnosti odhalená,
je pro mě cenné to vědět.

D. PREGO U.S. mi discorri, che modo, & ordine hà da
tenere una Dama quando sede con l'altre al Festino,
che molto mi sarà caro à saperlo.

M. Odpovím ti na tuto otázku, že se najdou občas dámy,
které sedí pohromadě spolu s dalšími na slavnosti, a stane se, že nějaký kníže
či nějaká jiná osoba půjde vyzvat některou dámu,
a ta vzdoruje, že nepůjde, a onen zmíněný pán i další osoby
ji pěkně prosí, vší tou zatvrzelostí vůbec neprokazuje úctu tomu,
kdo ji vyzval k tanci. A říkám ti, že že si nepočíná dobře, protože je to
vůči němu urážka, a někdy se kvůli tomu stane, že se slavnost skončí
s pramalým uspokojením všech. Bylo by tedy správné, aby dáma,
když je pozvána na svatbu či na slavnost, kamkoli kde ví, že se
tančí, přišla do sálu, kde se nachází nevěsta, a vůči ní udělala svou
Riverenzu, s obvyklými obřadnostmi vhodnými pro dámu. Pokud
nemá v úmyslu tančit, ať si nesundává olemovanou látku (il panno listato), či závoj, který
má na hlavě. A jestli ji příbuzní nevěsty budou přesvědčovat, aby si odložila,
nemusí z nějakého důvodu souhlasit a neprodleně odejde z místnosti.
Jestli chce zůstat mimo v sále, kde sedí ostatní,
neodloží si a měla by zůstat někde v rohu, aby viděla. Ale pokud
si odložila, není správné odmítnout vyzvání k tanci,
protože to jsou špatné způsoby. Doporučuje se, aby byla
byla v určitém čase vyzvána někým ze svých pokrevních příbuzných, aby se
vyvarovala skandálu, který by mohl nastat, kdyby tam vůbec neměla
jít; pokud si bude počínat takto, bude všemi chválena. Není ani vhodné,
pokud si nějaká osoba umane jít vyzvat k tanci tu, která sedí
na zmíněné slavnosti zahalená; jestli tedy nepřijme vyzvání,
není to vina její, ale toho, kdo ji vyzval.

M. A questa tua dimanda ti rispondo, che ci sono alle volte Dame
che sedono smantate con l'altre al Festino, & occorre che un Principe,
ò qualunch'altra persona si sia, và ad invitare una Dama,
& ella fà resistenza di non andarci; & se ben'è pregata dal detto,
& da altre persone, con tutto ciò stà o stinata di non honorare quel
tale che la invita à Ballare. Ti dico, che non sta bene, percioche fà à
quei tali un'affronto; & di quì alle volte aviene che si finisce la
festa con poca sodisfattione d'ogn'uno. Però fia bene, che quando
una Dama è invitata à Nozze, over Festino, ove sà che vi si
Balli, gionta che sarà nella sala dove sarà la Sposa, gli faccia la sua
Riverenza, con le solite cerimonie convenienti à Dame; & s'ella
non hà animo di Ballare, non si smanti il panno listato, ò velo, che
harà in testa, & se ben le parenti della Sposa la sforzassero di sman
tarla, per modo alcuno non dee consentire, più tosto se ne vadi in camera;
& se pur vol star fuori nella sala dove son l'altre à sedere,
non si smanti, & debba star ad un cantone à vedere. Ma essendo
smantata, non è lecito di rifiutare l'invitto di quello che l'haverà
invitata à Ballare, perche è mala creanza; & averta, che s'ella
sara da un spatio di tempo invitata da un suo carnal parente, per
evitar i scandali, che ci potrebbon succedere, per nessun modo debba
andarci; il che facendo sarà da tutti lodata. Nè men convien à
qual si voglia persona d'andare ad invitare à Ballare una che sederà
amantata in detta festa; e però se quella non accetta l'invitto,
non è colpa sua, ma da quel tale che la invita.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti