34 - Druhy skoků

REGOLA XXXIIII

Njeprve vysvětlím pravidlo, jak se naučit dělat patnáct1) druhů
skoků. Devět z nich se dělá s odrazem se od země na spárovaných nohách všemožně a rozmanitě;
tedy skoky s otočením ve vzduchu (tondi in aria) nebo piruety (birlotti). Pak je dalších pět
druhů skoků obrácených (salti da rovescio), při nichž se odráží od země jednou nohou.
Nejprve proberu to, jak se má stát a jak se má držet celé tělo, aby se uvedené skoky prováděly
správným způsobem a bez nějakých ohavných pohybů, ošklivých na pohled
přihlížejícím. Objasním ještě způsob, jak se provádějí skutky, pohyby a
činy, které se mají dělat s větším půvabem2) a lehkostí, a které jsou vhodné při učení toho,
jak udělat první točený skok (salto tondo). To pak může posloužit při vyprávění
o tom, jak udělat další zmíněné skoky v tempu gagliardy. Nebudu pak už opakovat to,
co bylo řečeno výše, abych nebyl zdlouhavý; tato doporučení
je třeba nastudovat a vtisknout do paměti.

AVanti ch'io insegni la regola da imparare à fare le quindici sorti de'
salti, de'quali nove se ne fanno levandosi da terra à piè pari tutti differenti;
cioè li salti tondi in aria, overo birlotti, & le altre cinque
sorti di salti da rovescio, che si levano da terra sopra un piè. Io tratterò
prima come si deve fermare con tutta la vita accioche li detti salti si facciano
piu garbati, & senza alcun'movimento sconcio, o brutto alla vista de
riguardanti. Dichiararò anco il modo di fare gli atti, & movimenti, è le
attioni, che si devono fare con più leggiadria è facilità, che sia possibile nell'imparare
à fare il primo salto tondo, questo seruirà, quando si verrà alla narratione
di fare gli detti altri salti al tempo della gagliarda. Non starò poi à replicare,
quello, che già si è detto di sopra per non essere lungo, e questi avertimenti
devono essere imparari, & impressi nella memoria.

Je tedy čtrnáct druhů těchto skoků, zmíněných výše. Devět z nich se dělá
s odrazem od země oběma nohama a dalších pět obrácených skoků (salti da rovescio)
s odrazem na jedné noze; dělají se v točení na jednu i na druhou stranu,
v jednom taktu? (tempo) gagliardy.

Sono adunque quattordeci le sorti delli salti detti di sopra; de quali nove si fanno
levandosi da terra con ambidue i piedi, & gli altri cinque salti da rovescio
si fanno levandosi sopra un piè, è si fanno intorno da una parte, è dall'altra in
un tempo della gagliarda.

První točený skok (salto tondo) se dělá se dvěma campanelle ve vzduchu.
Druhý se dělá s jedním krokem a se skůčkem v otočce.
Třetí se dělá se třemi skůčky.

Il primo salto tondo si fà con due campanelle in aria.
Il secondo si fà con un passo, & un'saltino in giro.
Il terzo si fà con tre saltini.

Čtvrtý se dělá se dvěma skůčky.
Pátý se dělá se třemi skůčky dopředu na spárovaných nohách.

Il quarto si fa con due saltini.
Il quinto si fa con tre passi inanzi a piè pari.

Zmíněný točený skok (salto tondo) se dělá čtyřmi dalšími způsoby.

Il detto salto tondo si fa in quattro altri modi.

První se dělá s oběma nohama pokrčenýma.
Druhý se dělá s jedním krokem a skůčkem v obrátce proplétaným (trecciato).
Třetí se dělá se třemi skůčky dopředu (nebo vpředu), noha na koleni.
Ve čtvrtém se dělají tři skůčky s nohama pokrčenýma.

Il primo si fa con ambedue le gambe piegate.
Il secondo si fa con un passo, & un saltino in giro trecciato.
Il terzo si fa con tre saltini inanzi la gamba sopra il ginocchio.
Nel quarto si fanno tre salti con le gambe piegate.

Skok obrácený (salto di rovescio) se dělá na pět způsobů.

Il salto di rovescio si fa in cinque modi.

První obrácený (da rovescio) se dělá s nohama rovnýma.
Druhý se dělá s nohama pokrčenýma.
Třetí se dělá proplétaný (trecciato), dopadá se v kroku.
Čtvrtý se dělá jeden s nohama rovnýma, další točený.
Pátý se dělá s nohou levou vystrčenou.

Il primo da rovescio si fa con le gambe dritte.
Il secondo si fa con le gambe piegate.
Il terzo si fa trecciato cascando in passo.
Il quarto si fa uno con le gambe piegate, l'altro tondo.
Il quinto si fa con la gamba sinistra spiccata.

Způsob učení řečených skoků, jak ukazuje předložený obrázek.

Il modo d'imparare i detti salti, come dimostra la presente figura.

O skocích, nejprve o skoku točeném ve vzduchu (salto tondo in aria) protože ten je užíván nejvíce, ten
pak usnadní a ulehčí dělání všech dalších. Stojí se na spárovaných nohách s patami
u sebe, ve vzdálenost na dva prsty od sebe. A doporučuji, aby se při všech skocích,
které se dělají v točení na spárovaných nohách, stálo tím způsobem, který je uveden výše.
Vyskočí trochu na špičkách nohou a v téže době (tempo) trochu zvedne
paže, pravou trochu výše, sevře ruce a otočí
trochu tělo na levou stranu, při jeho návratu se vrací na původní místo
a trochu rozevře kolena, pozvedne se (s) celým tělem s oběma
nohama dvě pídě od země, přitom drží obě ruce pod punte de'galloni3),
s pažemi, které jsou v lokti trochu rozšířené. Otočí se doleva a dopadne
na téže místo na špičky nohou s trochu rozšířenými koleny.
Pak to udělá znovu a zvedne se trochu více nad zem, jak bylo řečeno,
a udělá jedno a půl otočení. Dokonalé je udělat dvě otočky (due volte) a zastavit se
ve výhledu v tomtéž místě. Jsou i tací, kteří v točení udělali
dva a půl obratu. Doporučuji, aby při otočce bylo
tělo rovné a a šlo zároveň s hlavou, pažemi i nohama nohy, a ne
to udělat bezmyšlenkovitě jako ti, kteří při zmíněném skoku otáčejí nejprve tělo
a pak hlavu, nebo hlavu a pak tělo, což je věc na pohled velice odporná a ohavná.
Toto pravidlo se dodržuje i při učení dalších třinácti druhů skoků,
zcela odlišných.

DE' salti, & prima del salto tondo in aria per esser il più usato, & quello
che con facilità fà poi fare tutti li altri, stando à piè pari con le calcagna
appresso due dita lontano l'uno dall'altro avertendo, che in tutti li salti,
che si fanno intorno à piè pari, si ha da fermare nel modo, che s'è detto di sopra;
e si leverà un poco su la punta delli piedi. nel medesimo tempo alzando alquanto
le braccia, il destro un poco più all'alto, e chiudendo le mani, e voltando
un poco la vita à mano sinistra, & nel tornarla al suo luogo si lascierà cadere
un poco aprendo le genocchia, è si levarà con tutta la persona con ambidue li
piedi, due palmi da terra, ponendo ambedue le mani sotto le punte de'galloni,
con le braccia al gombito un poco larghe, dando volta attorno alla sinistra, e cascando
nel medesimo luogo su la punta de'piedi con allargare alquanto le ginocchia.
si tornerà poi à fare, levandosi un poco più da terra, come si è detto, è
si darà una volta è meza, & à farla perfettamente bisogna voltare due volte, fermandosi
in prospettiva nel medesimo luogo; & sono alcuni, che l'hanno voltato
intorno due volte è meza, avertendo che nel voltare attorno si hà d'accompagnare
la vita dritta è raccolta insieme, cioè la testa, le braccia, le gambe, & non
fare, come alcuni spensierati, che fanno il detto salto voltando prima la persona,
è poi la testa, overo la testa, è poi la persona; che è cosa molto sconcia è brutta
da vedere, questa regola si terrà nell'imparare, le altre tredeci sorti de salti
tutti differenti.

1) Negri zde zmiňuje patnáct skoků, ale dále už hovoří jen o čtrnácti.

2) Použit výraz leggiadria = půvab, něha, spanilost, nádhera, skvělost, grácie, sympatičnost.

3) Gallone je ve staré italštině stehno, kyčel, punta může být vrchol, ostří, hrot, špička. Možná je tím míněn kyčelní kloub.

Kategorie: Negri - Regole 2